• Tarih: 21.06.2022
  • Yazar: Stj. Av. Sıla ÖZDEMİR

Tek mesken sahibi emekliler, arsaları olsa da emlak vergisinden muaftır

Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından 20.06.2022 tarihinde verilen tavsiye kararı, emlak vergisinin muafiyet kapsamına alınması ve tahakkuk ettirilen vergilerin terkin edilmesi talebi hakkındadır.

Başvuran emlak vergisi mükellefi olduğunu, maliki olduğu meskeninin 200 m2’yi aşmadığını, Bağkur emeklisi olduğunu bu sebeple emlak vergisi muafiyetinden yararlanması gerektiğini ancak tarafında arsa mükellefiyet kaydı bulunduğu gerekçesiyle muafiyetten yararlandırılmadığını, söz konusu arsanın kendisine veraseten intikal ettiğini ve hiçbir gelir getirmediğini ifade ve iddialarıyla tahakkuk ettirilen emlak vergilerinin iptal edilip muafiyet kapsamına alınmasını talep ederek Kuruma başvuruda bulunmuştur.

Kurum tarafından hukuka uygunluk yönünden yapılan değerlendirmede, 29/07/1970 tarihli 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 8’inci maddesinin ikinci fıkrası ile yasada belirtilen şartları taşıyanların indirimli emlak vergisi oranından yararlanmasına imkân sağlanmış olup, brüt 200 m²’yi geçmeyen tek meskeni sahip olanların faydalanabileceğine dair düzenleme bulunduğu ve söz konusu maddeye atfen çıkarılan 2006/11450 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında da ve 38 Seri no.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde de, indirimli emlak vergisinden yararlanmak için intifa hakkına sahip olunması hali de dahil olmak üzere Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²'yi geçmeyen tek meskene sahip olunması gerektiğinin açıkça belirtildiği ifade edilmiştir.

Şikayete konu idareden emlak vergisi muafiyetine engel olduğu iddia edilen arsanın gelir/getirip getirmediği hususunun yoklama ile tespit edilip/edilmediği bilgisi, bunun için ne zaman müracaat edildiği, müracaat sonrası söz konusu tespitin yapılması halinde zamanaşımı içerisinde ilgili tarafından ödenmiş olan emlak vergisi tutarlarının iade edilip/edilemeyeceği hususu özellikle belirtilerek bilgi ve belge talep edilmiş olup idare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerde ise başvuranın 36 kişiye ait bina kaydı olduğu belirtilen arazide paylı mülkiyet sahibi olduğu ve adına bina kaydı bulunmadığı belirtilmiş ancak söz konusu alanın niteliğinin ve ayrıca başvurana gelir/getirip getirmediği hususunda idarenin cevap yazısında herhangi bir bilgiye rastlanılamadığından Kurum tarafından başvuranın ikinci bir konutunun olup/olmadığı ve adına kayıtlı taşınmazların gelir getirici niteliğinin olup/olmadığı hususlarının, yoklama ve/veya ilgili idarelerle yazışma yapmak suretiyle tespit edilmesi ve bu kapsamda gerekli işlemlerin yapılması hususunda işlem yapan idareye tavsiyede bulunulmasına karar vermiştir.

Kararın tam metni için tıklayınız.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/tek-mesken-sahibi-emekliler-arsalari-olsa-da-emlak-vergisinden-muaftir
Diğer Makaleler