• Tarih: 06.05.2021
  • Yazar: Yargıtay 4. Hukuk Dairesi

Devlet Ormanı Vasfında Olan Taşınmaz Davalıya Maden Arama ve Alt Yapı Tesisi İçin İzin iİle Verilmiş Olup Aradaki İlişki Kira İlişkisi Değildir

T.C.
YARGITAY
DÖRDÜNCÜ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2018/3964
Karar : 2018/6379
Tarih : 12.10.2018
  • ALACAK İSTEMİ
  • GÖREVLİ MAHKEME

(6831 s. OK m. 16)
ÖZET
Dava, ...Orman İşletme Şefliği sınırları dahilinde kalan 18.396 m2 lik alanda 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca davalıya verilen maden arama ve alt yapı tesis izni karşılığı ödenmeyen arazi tahsis bedellerinin gecikme zammı ve KDV’si ile birlikte tahsili istemine ilişkindir. Davaya konu alan Devlet ormanı vasfında olduğundan, 6831 sayılı Orman Kanunu uyarınca izne tabi olup, bu iznin şartları kanun ve yönetmeliklerle düzenlenmiştir. Taraflar arasındaki ilişki kira ilişkisi olmayıp, davanın açıklanan bu niteliğine göre uyuşmazlığın çözümünde genel mahkemeler görevlidir. O halde mahkemece, işin esasına girilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.

Davacı Orman Genel Müdürlüğüne ... ... Orman İşletme Müdürlüğü vekili Avukat ... tarafından, davalı ... aleyhine 28/01/2016 gününde verilen dilekçe ile 6831 sayılı Kanun'un 16. maddesi uyarınca arazi izin bedellerine ilişkin alacak istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; mahkemenin görevsizliğine dair verilen 17/03/2016 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

 

Dava, alacak istemine ilişkindir. Mahkemece görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davacı vekilince temyiz edilmiştir.

 

Davacı vekili;...Orman İşletme Şefliği sınırları dahilinde toplam 18.396 m2 lik ormanlık alanda 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca 13/06/2014 tarihine kadar davalıya maden arama ve alt yapı tesis izni verildiğini, sahanın davalıya 09/07/2013 tarihinde teslim edildiğini, iznin bir yıl süre ile uzatıldığını, izne konu sahada çalışmanın ne şekilde yürütüleceği ve ödenecek bedellerin 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca hazırlanan ve taraflarca imzalanan taahhüt senedi ile hüküm altına alındığını, davalının taahhütname hükümlerine uymayarak arazi izin bedellerini ödemediğini belirterek, 2014 ve 2015 yıllarına ait arazi izin bedellerinin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanun’un 51. maddesinde yazılı nispette gecikme zammı ve KDV’si ile birlikte davalıdan tahsilini istemiştir.

 

Davalı, davanın reddini savunmuştur.

 

Mahkemece, taraflar arasındaki uyuşmazlığın kira ilişkisinden kaynaklandığı, yargılama yapma görevinin Sulh Hukuk Mahkemesine ait olduğu gerekçesiyle, görevsizlik kararı verilmiştir.

 

Dava, ...Orman İşletme Şefliği sınırları dahilinde kalan 18.396 m2 lik alanda 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca davalıya verilen maden arama ve alt yapı tesis izni karşılığı ödenmeyen arazi tahsis bedellerinin gecikme zammı ve KDV’si ile birlikte tahsili istemine ilişkindir. Davaya konu alan Devlet ormanı vasfında olduğundan, 6831 sayılı Orman Kanunu uyarınca izne tabi olup, bu iznin şartları kanun ve yönetmeliklerle düzenlenmiştir. Taraflar arasındaki ilişki kira ilişkisi olmayıp, davanın açıklanan bu niteliğine göre uyuşmazlığın çözümünde genel mahkemeler görevlidir.

 

O halde mahkemece, işin esasına girilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

 

SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 12/10/2018 gününde oy birliğiyle karar verildi.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/kararlar/gayrimenkul-hukuku/devlet-ormani-vasfinda-olan-tasinmaz-davaliya-maden-arama-ve-alt-yapi-tesisi-icin-izin-iile-verilmis-olup-aradaki-iliski-kira-iliskisi-degildir

https://www.aslanpinar.com/bilgi-bankasi/kararlar/gayrimenkul-hukuku/devlet-ormani-vasfinda-olan-tasinmaz-davaliya-maden-arama-ve-alt-yapi-tesisi-icin-izin-iile-verilmis-olup-aradaki-iliski-kira-iliskisi-degildir

Diğer Kararlar