• Tarih: 30.01.2023
  • Yazar: Av. Arb. Dr. Y. Burak ASLANPINAR & Stj. Öğr. Faik Mert KARAKEÇİLİ

Yeni Yapılandırma Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan düzenlemelerle vergi borçları terkin mi edildi ?

MADDE 19- 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Kurumların kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarına ilişkin giderlerinin veya istisna kapsamındaki faaliyetlerinden doğan zararlarının, istisna dışı kurum kazancından indirilmesi kabul edilmez. Şu kadar ki iştirak hisseleri alımıyla ilgili finansman giderleri, Kanunun 19 uncu maddesi kapsamında yapılan devir işlemleri sonrasına isabet edenler de dâhil olmak üzere, kurum kazancından indirilebilir.”

  • Kurumlar vergisinden iştirak hisselerine dair tüm harcamalar indirilecek mi ?

Hükmün önceki halinde mevcut olan finansman giderlerinin kapsamı genişleterek 19. Maddede devir,bölünme ve hisse değişimi hallerindeki vergi hallerinin de istisna dışı kurumlar vergisinde indirilmesi sağlandı.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunun 19 uncu maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere ilişkin olarak, sermayesine iştirak edilen kurum ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesi kapsamında yapılan devir işlemlerinde, devir öncesi iştirak hissesi alımı dolayısıyla ortaya çıkan ve devir sonrasına tekabül eden finansman giderlerinin, devir sonrası, devralan kurum tarafından kurum kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılması nedeniyle vergi incelemeleri veya takdir işlemlerine istinaden herhangi bir vergi tarhiyatı yapılmaz, vergi cezası kesilmez, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan ve kesilmiş cezalardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilir, tahakkuk eden tutarlar terkin edilir, tahsil edilen tutarlar iade edilmez.

(2) Bu Kanunun 16 ncı maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlerde söz konusu madde kapsamında yer alan mükellefler tarafından anılan maddede belirtilen esaslar çerçevesinde indirim konusu yapılmış olan katma değer vergileri ile ilgili olarak vergi incelemeleri veya takdir işlemlerine istinaden herhangi bir vergi tarhiyatı yapılmaz, vergi cezası kesilmez, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan ve kesilmiş cezalardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilir, tahakkuk eden tutarlar terkin edilir, tahsil edilen tutarlar iade edilmez. Anılan maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere ilişkin yapılmış düzeltme talepleri de bu hüküm çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.

 

1)  Vergi borcunu terkin ettirmek için ne yapmalı ?

Kanuna eklenen geçici madde ile mevcut olan vergi borçları terkin edilmiş olduğundan mevcut vergi borçları ortadan kalkmıştır. Mükelleflerin vergi borcu kapsamında bir şey yapmalarına gerek olmaksızın halihazırda idarece re’sen terkin işlemi gerçekleştirilmiştir.

  • Tahsil edilmiş vergiler iade olacak mı ?

Kanun geriye yürümeyecek olması sebebiyle ödenmiş vergilerin iadesi sağlanmayacaktır. Yürürlük tarihi itibariyle faydalanılabilecektir. Geleceğe dönük bir düzenlemedir.

https://www.aslanpinar.comyayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/yeni-yapilandirma-kanunu-ile-kurumlar-vergisi-kanununda-yapilan-duzenlemelerle-vergi-borclari-terkin-mi-edildi

https://www.aslanpinar.com/yayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/yeni-yapilandirma-kanunu-ile-kurumlar-vergisi-kanununda-yapilan-duzenlemelerle-vergi-borclari-terkin-mi-edildi

Diğer Makaleler