• Tarih: 14.02.2024
  • Yazar: Danıştay 5. Dairesi

Temyiz Ve istinaf İncelemesi Sırasında Yürütmenin Durdurulması İstemleri Hakkında Verilen Kararlar Kesindir

T.C.

D A N I Ş T A Y

BEŞİNCİ DAİRE

Esas No : 2020/6323

Karar No : 2023/2100

Karar Tarihi: 02.03.2023

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …

KARŞI TARAF (DAVALI) :… Bakanlığı / ANKARA

VEKİLİ : Hukuk Müşaviri …

İSTEMİN KONUSU : Davalı idare bünyesinde görev yapmakta iken, 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki listede ismine yer verilmek suretiyle kamu görevinden çıkarılan davacı tarafından; Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'na yapılan başvurunun reddine ilişkin … tarih ve … sayılı işlemin iptali ile yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faizi ile birlikte ödenmesi istemiyle açılan davanın reddi yolundaki …İdare Mahkemesinin …tarih ve E:…, K:…sayılı kararının kaldırılması ve yürütmesinin durdurulması istemiyle yapılan istinaf başvurusunda, …Bölge İdare Mahkemesi … İdare Dava Dairesince verilen yürütmenin durdurulması isteminin incelenmeksizin reddine dair 06/07/2020 tarih ve E:2020/6726 sayılı kararına yönelik temyiz başvurusunun incelenmeksizin reddine ilişkin ... Bölge İdare Mahkemesi …İdare Dava Dairesinin …tarih ve E:…sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ …'NIN DÜŞÜNCESİ: Davacı isteminin incelenmeksizin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Beşinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME ve GEREKÇE

İLGİLİ MEVZUAT:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanunun 20. maddesiyle değiştirilen "Temyiz" başlıklı 46. maddesinde, "Danıştay dava dairelerinin nihai kararları ile bölge idare mahkemelerinin aşağıda sayılan davalar hakkında verdikleri kararlar, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi Danıştayda, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde temyiz edilebilir." hükmüne yer verilmiş olup aynı maddenin devamında Bölge İdare Mahkemelerinin temyiz edilebilecek nihai kararları sayma suretiyle belirtilmiştir.

Öte yandan anılan Kanunun "Temyiz veya istinaf istemlerinde yürütmenin durdurulması" başlıklı 52. maddesinin 4. fıkrasında " Temyiz ve istinaf incelemesi sırasında yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlar kesindir." hükmü yer almıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapmakta iken, 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki listede ismine yer verilmek suretiyle kamu görevinden çıkarılan davacı tarafından; Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'na yapılan başvurunun reddine ilişkin …tarih ve …sayılı işlemin iptali ile yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faizi ile birlikte ödenmesi istemiyle açılan davanın reddi yolundaki … İdare Mahkemesinin …tarih ve E:…, K:…sayılı kararının kaldırılması ve dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması istemiyle yapılan istinaf başvurusunda, …Bölge İdare Mahkemesi … İdare Dava Dairesince verilen yürütmenin durdurulması isteminin incelenmeksizin reddine dair …tarih ve E:…sayılı kararına yönelik temyiz başvurusunun incelenmeksizin reddine ilişkin …Bölge İdare Mahkemesi … İdare Dava Dairesinin ... tarih ve E:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenmekte ise de, …Bölge İdare Mahkemesi …İdare Dava Dairesinin istinaf mercii sıfatıyla verdiği yürütmenin durdurulması isteminin incelenmeksizin reddine dair ... tarih ve E:.... sayılı karar kesin olup, 2577 sayılı Kanunun 27. maddesinin 7. fıkrası uyarınca temyiz yoluyla Dairemizce incelenmesi olanağının bulunmadığı ve yürütmenin durdurulması istemi hakkında verilen karardan sonra tekemmül eden dosyayı ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdare Dava Dairesinin esastan karara bağlayacağı ve bu karara karşı temyiz kanun yoluna başvurulabileceği açıktır.

Bu durumda, yürütmenin durdurulması hakkında …Bölge İdare Mahkemesi …. İdare Dava Dairesinin vermiş olduğu …tarih ve E:…sayılı temyiz başvurusunun incelenmeksizin reddine ilişkin kararı aleyhine yapılan temyiz başvurusunun incelenmesine kanunen imkan bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle,

1. Davacının TEMYİZ İSTEMİNİN İNCELENMEKSİZİN REDDİNE,

2. Dosyanın Ankara Bölge İdare Mahkemesi 13. İdare Dava Dairesine gönderilmesine, 02/03/2023 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/kararlar/idare-hukuku/temyiz-ve-istinaf-incelemesi-sirasinda-yurutmenin-durdurulmasi-istemleri-hakkinda-verilen-kararlar-kesindir

https://www.aslanpinar.com/bilgi-bankasi/kararlar/idare-hukuku/temyiz-ve-istinaf-incelemesi-sirasinda-yurutmenin-durdurulmasi-istemleri-hakkinda-verilen-kararlar-kesindir

Diğer Kararlar