• Tarih: 30.01.2023
  • Yazar: Av. Arb. Dr. Y. Burak ASLANPINAR & Stj. Öğr. Faik Mert KARAKEÇİLİ

Yeni Yapılandırma Kanunu ile 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanundaki değişiklik ile vergi borçlarına ilişkin süreler mi uzadı ?

MADDE 22- 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinin onbeşinci fıkrasında ve yirmidokuzuncu fıkrasında yer alan “31/12/2022” ibareleri “31/12/2025” şeklinde değiştirilmiştir

  • Süre uzatımı hangi konulara uygulanacak ?

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre alınması gereken emlak vergisi ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım payları 31/12/2025 tarihine kadar (bu tarih dâhil) alınmaz ve

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının üçüncü bendi, 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci bendi ile beşinci bendi, 66 ncı maddesinin birinci fıkrasının beşinci bendi hükümleri 31/12/2025 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uygulanmaya devam edilir.

 Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret 31/12/2025 tarihine kadar (bu tarih dâhil) en düşük tarifenin % 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenir.

https://www.aslanpinar.comyayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/yeni-yapilandirma-kanunu-ile-6360-sayili-on-dort-ilde-buyuksehir-belediyesi-ve-yirmi-yedi-ilce-kurulmasi-ile-bazi-kanun-ve-kanun-hukmunde-kararnamelerde-degisiklik-yapilmasina-dair-kanundaki-degisiklik-ile-vergi-borclarina-iliskin-sureler-mi-uzadi

https://www.aslanpinar.com/yayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/yeni-yapilandirma-kanunu-ile-6360-sayili-on-dort-ilde-buyuksehir-belediyesi-ve-yirmi-yedi-ilce-kurulmasi-ile-bazi-kanun-ve-kanun-hukmunde-kararnamelerde-degisiklik-yapilmasina-dair-kanundaki-degisiklik-ile-vergi-borclarina-iliskin-sureler-mi-uzadi

Diğer Makaleler