• Tarih: 19.03.2018
  • Yazar: Y. Burak Aslanpınar

Tebligat Adresi Elektronik Oluyor

HÜRSES

Teknoloji hızla gelişiyor ve gelişen teknolojiyle birlikte hayatımızda köklü değişikler oluyor. Bu köklü değişikliklerden biri de herkesi yakından ilgilendiren ve hak sağlaması ya da hak kaybına neden olmasıyla önem kazanan tebligat konusuyla ilgili.

2019'da Zorunluluk Başlıyor

15 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7101 sayılı Kanun ile Tebligat Kanunu'nda yapılan değişikliklere göre, 1 Ocak 2019 itibariyle tebligatların çok büyük bir bölümünün elektronik yolla yapılması zorunlu olacak.

Yani artık tebligat adresi bir elektronik posta adresi olacak.

Devlete Tebligat Elektronik Yolla Olacak

Söz konusu zorunluluk en başta devlet daireleri için öngörülmüş. Buna göre:

  • 5018 sayılı Kanun'a ekli cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlara ve aynı Kanun'da tanımlanan mahalli idarelere,
  • Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıklarına,
  • KİT'ler ile bunların bağlı ortaklıklarına, müessese ve işletmelerine,
  • Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklara,
  • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşlarına elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olacak.>

Noterler, Avukatlar, Arabulucular ve Bilirkişiler

Elektronik yolla tebligat yapılmasının zorunlu olduğu kişilere; noterler, Baro levhasına yazılı avukatlar, sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler de dahil edilmiş.

Ve tabii ki tüm özel hukuk tüzel kişileri (kanunla kurulanlar da dahil olmak üzere) zorunluluk kapsamına alınmış.

Ulaştıktan 5 Gün Sonra Tebliğ

Kanun'da sayılanlar dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere de talepleri halinde elektronik tebligat adresi verilebilecek. Bu durumda da tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olacak.

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış sayılacak.

Elektronik posta adresini verme ve diğer ilgili işlemleri ise Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi yani bilinen adıyla PTT yapacak.

https://www.aslanpinar.comyayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/tebligat-adresi-elektronik-oluyor

https://www.aslanpinar.com/yayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/tebligat-adresi-elektronik-oluyor

Diğer Makaleler