• Tarih: 20.08.2008
  • Yazar: Y. Burak Aslanpınar

Tatili Olmayan Mahkemelere Dikkat

HÜRSES

Adli tatilin ortalarında olduğumuz şu günlerde bazı ayrıntıları gözden geçirmekte fayda var.

Mahkemeler, her yıl 1 Ağustos – 5 Eylül arası tatil olunur. Yargı kolları arasında birlik sağlanmasına rağmen çeşitli kanunlarda dağınık yer bulan bu kural (İYUK m. 61, HUMK m. 175, CMK m. 331 vs.),  elbette mahkemelerin tümüyle işlemez olduğu anlamına gelmez. Nöbetçi mahkemeler yoluyla hukukun sürekliliği sağlanır. Örneğin idari yargı ve vergi yargısında nöbetçi mahkemeler, adli tatilde (çalışmaya ara verme süresi içinde):

a) Yürütmenin durdurulmasına ve delillerin tespitine ait işleri,

b) Kanunen belli süre içinde karara bağlanması gereken işleri yerine getirirler (İYUK m. 62).

Ancak idare ve vergi mahkemeleri açısından asıl dikkat edilmesi gereken konu bu değildir. Kanunda bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinin ağustosun birinden eylülün beşine kadar tatil olduğu belirtildikten hemen sonra;

Ancak, yargı çevresine dahil olduğu bölge idare mahkemesinin bulunduğu il merkezi dışında kalan idare ve vergi mahkemeleri çalışmaya ara vermeden yararlanamazlar. Bu mahkemeler, 62. maddedeki sınırlamaya tabi olmaksızın görevlerine devam ederler” hükmüyle çok daha önemli, gözden kaçabilecek ve dolayısıyla hak kaybına uğratabilecek bir istisna ortaya konmuştur.

Biraz karışık olan bu ifadeyi kısaca açıklayalım. İdare ve vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemesi bünyesinde teşkilatlanıp ona bağlı çalışırlar. Her ilde bölge idare mahkemesi bulunmadığından bazı illerdeki idare ve vergi mahkemeleri, yakınındaki bir başka ilin bölge idare mahkemesinin yargı çevresindedir. Örneğin, Balıkesir’de bölge idare mahkemesi yoktur. Ancak hem idare mahkemesi hem de vergi mahkemesi mevcuttur. Bu durumda Balıkesir İdare Mahkemesi ve Vergi Mahkemesi, Bursa Bölge İdare Mahkemesi’ne bağlıdır. Ve dolayısıyla yukarıdaki istisnaya uygun olarak bölge idare mahkemesinin bulunduğu il merkezi dışında kalan idare ve vergi mahkemeleridir. İşte bu mahkemeler çalışmaya ara vermez yani adli tatil yapmaz. İdare mahkemeleri çok sayıda olmakla birlikte adli tatil yapmayan vergi mahkemesi sayısı şu anda yalnızca beştir. Bunlar:

1)Balıkesir Vergi Mahkemesi (Bursa Bölge İdare Mahkemesi bünyesinde)

2)Hatay Vergi Mahkemesi (Adana Bölge İdare Mahkemesi bünyesinde)

3)Mersin Vergi Mahkemesi (Adana Bölge İdare Mahkemesi bünyesinde)

4)Kocaeli Vergi Mahkemesi (Sakarya Bölge İdare Mahkemesi bünyesinde)

5)Tekirdağ Vergi Mahkemesi (Edirne Bölge İdare Mahkemesi bünyesinde)’dir.

Durumu daha da somutlaştıralım. Bursa’daki bir mükellefin, 22 Temmuz 2008 tarihinde kendisine tebliğ edilen vergi/ceza ihbarnamesine karşı 30 günlük dava açma süresinin son günü adli tatile rastladığından ve Bursa Vergi Mahkemesi adli tatilde çalışmaya ara verdiğinden, dava açmak için son gün 12 Eylül 2008 mesai bitimine kadar uzamaktadır (06.02.1997 tarihli ve E: 1996/375, K: 1997/97 sayılı kararında Danıştay VDDGK, İYUK m. 8/3’teki çalışmaya ara vermenin sona erdiği 5 eylülü izleyen tarihten başlayarak 7 gün uzamış sayılması hükmünü, “12 eylül günü mesai bitimine kadar uzamış sayılacağı”biçiminde yorumlamıştır). Ancak, yine 22 Temmuz 2008 günü kendisine tebliğ edilen vergi/ceza ihbarnamesine karşı Balıkesir’deki bir mükellefin 30 günlük dava açma süresi ise 21 Ağustos 2008 mesai bitimiyle birlikte dolmaktadır.

Balıkesir, Hatay, Mersin, Kocaeli ve Tekirdağ'daki mükellefler; sıcaklar, tatil derken hak kaybına uğramayın. Aman dikkat!

https://www.aslanpinar.comyayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/tatili-olmayan-mahkemelere-dikkat

https://www.aslanpinar.com/yayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/tatili-olmayan-mahkemelere-dikkat

Diğer Makaleler