• Tarih: 25.04.2016
  • Yazar: Y. Burak Aslanpınar

Serbest Bölgedeki Yazılım Firmalarına Vergisel Avantaj İçin Bir Kolaylık Beş Zorluk

3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği’nde[1] yapılan değişiklikler 26.04.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlük kazandı.

Düzenleme ile; yazılım faaliyeti kapsamında serbest bölgede fiilen istihdam edilen personele ödenen ücretlerin gelir vergisinden istisna edilmesi için gereken, yazılım programının ticari amaçla ve “CD şeklinde hazırlanması ve fiziki mal olarak fiilen ihraç edilmesi” şartı değiştirildi.

Artık yazılım tanımına[2] uygun bir programın ticari amaçla hazırlanması ve “elektronik transfer yöntemiyle”[3] ihraç edilmesi halinde istisna uygulanabilecek.

Tebliğ değişikliği ile bu kolaylığın yanında, istisnadan yararlanmayı zorlaştıran çok sayıda düzenleme de getirildi.

Önceden mevcut olan istisnadan yararlanma şartlarına[4];

  •  Yazılımın yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması,
  • Yazılımdan yurt dışında faydalanılması,
  • Faturanın yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi,
  • Dövizin Türkiye'ye getirildiğinin tevsik edilmesi (ödeme belgesi, banka dekontu vb.) de eklendi.

Bunun yanında, “Türkiye’ye satışı yapılan yazılım programları”nın istisna kapsamında değerlendirilmeyecek faaliyetlerden olduğu ayrıca belirtildi.

Özetle, Tebliğ değişikliği ile istisnadan yararlanmak için bir kolaylık geldi. Ama istisna kapsamını daraltan şartlar da eklendi.

Bu düzenleme ve değişikliklerin, Kanun ile verilen usul ve esasları düzenleme yetkisi kapsamında olup olmadığı ise tartışmaya açık...

>[1] 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun geçici 3. maddesiyle; serbest bölgede faaliyet gösterenlere çeşitli vergisel avantajlar tanınmış, uygulamaya ilişkin usul ve esasları düzenleme yetkisi ise Maliye Bakanlığı’na bırakılmıştır.

Bu çerçevede, Bakanlık (Gelir İdaresi Başkanlığı), hazırladığı 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) ile bazı düzenlemeler getirmiştir. Tebliğ’in değişiklik yapılan 3.6. maddesi ise yazılım faaliyeti kapsamında serbest bölgede fiilen istihdam edilen personele ödenen ücretlerin gelir vergisinden istisna edilmesi ile ilgilidir.

>[2] Yazılım: Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin ve hizmetlerin tümü.

>[3] Elektronik transfer yöntemi: Yazılımın internet üzerinden elektronik ortamda gönderilmesi.

>[4] - Söz konusu faaliyetin münhasıran ve fiilen serbest bölgede yapılması, 

- İşyeri altyapısının ve teknik donanımının bu faaliyetin yapılmasına müsait olması,

- Ürünün, gümrük çıkış beyannamesi (gümrük çıkış beyannamesi düzenlenmesinin zorunlu olmadığı durumlarda, ilgili mevzuata göre düzenlenen serbest bölge işlem formu) ve YMM faaliyet raporu ile fiili ihracatının gerçekleştiğinin tevsik edilmesi.

https://www.aslanpinar.comyayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/serbest-bolgedeki-yazilim-firmalarina-vergisel-avantaj-icin-bir-kolaylik-bes-zorluk

https://www.aslanpinar.com/yayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/serbest-bolgedeki-yazilim-firmalarina-vergisel-avantaj-icin-bir-kolaylik-bes-zorluk

Diğer Makaleler