• Tarih: 17.12.2009
  • Yazar: Y. Burak Aslanpınar

“Karşılıksız Çek”E Af (Gibi…) - II

HÜRSES

İkincisi ise “taahhütte bulunmak” veya bir başka deyişle “taahhütname vermek”.

2) Taahhütname Vermek (5941 sayılı Yeni Çek Yasası geçici md. 2/1-b)

a-Karşılıksız çek keşide etmekten dolayı 1 Kasım 2009 (01.11.2009) tarihi itibariyle haklarında soruşturma veya kovuşturma başlatılmış ya da kesin bir hükümle mahkum olan kişiler; ödenmesi gereken miktarı, ibraz tarihinden itibaren hesaplanacak ticari işlerde uygulanacak temerrüt faiziyle birlikte[1],belirli vadelerde ödeyeceğine ilişkin “taahhütname”verecek.

Bu düzenlemenin önceki yani 3617 sayılı Çek Kanunu’nun[2]16/c maddesinden iki önemli farkı var:

1-Önceki kanundaki gibi ödeme yapmak şart değil, taahhütte bulunmak yeterli.

2-Önceki Çek Kanunu’nda yer alan, temerrüt faizi yanında %12 ilâ %20 arası tazminat ödenmesi zorunluluğu burada yok.

Ödeme süresi taahhütnamenin yapıldığı tarihten itibaren iki yılı geçemeyecek. Taahhütnamede yer alacak 1. yıl taksit, borcun en az 1/3’ü olacak.

Taahhütnamenin bir örneği de alacaklıya gönderilecek.

Taahhütte bulunduktan sonra, borca ilişkin olarak şikayetçi ile anlaşılırsa dünkü yazımızda açıklanan “anlaşma” prosedüründen yararlanılabilecek.

b-Taahhütnamenin bir nüshası, karşılıksız çek keşide etmekten hakkında soruşturma veya kovuşturma başlatılmış ya da hapis cezasıyla mahkum olmuş kişinin“kendisi veya yasal temsilcisi tarafından” en geç 1 Nisan 2010 (01.04.2010) tarihine kadar Cumhuriyet başsavcılığına veya mahkemeye verilecek.

c-Anlaşma aranmaksızın taahhütnamede belirlenen süre kadar;

-Soruşturmanın durmasına (soruşturma aşamasında olanlar için),

-Kovuşturmanın durmasına (yargılaması mahkemede devam edenler için),

-Hükmün infazının ertelenmesine (hakkında hapis cezası verilmiş ama henüz hapse girmemiş olanlar için),

-Hükmün infazının durdurulmasına (hapiste olanlar için),

karar verilecek. Yani karşılıksız çek suçundan hapis yatanlar yalnızca taahhütname vererek dışarı çıkabilecek.

Bu arada dava ve ceza zamanaşımı işlemeyecek.

d-Taahhütnamede belirtilen miktar, faiziyle birlikte zamanında ve tamamenödenirse;

-Kovuşturmaya yer olmadığına (soruşturma aşamasında olanlar için),

-Davanın düşmesine (yargılaması devam edenler için),

-Hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kalkmasına (hakkında hapis cezası verilmiş olanlar için),

karar verilecek.

e-Taahhüde uyulmadığının tespit edilmesi halinde soruşturmaya, kovuşturmaya veya hükmün infazına devam edilecek. Bir başka deyişle; hapisten çıkanların tekrar hapse girmesi söz konusu olacak.

f-Ayrıca bu hükümden yararlananlar hakkında “Yurtdışı Çıkış Yasağı” konulabilecek.

Af Gibi Düzenleme Parası Olan İçin

Karşılıksız çek keşide etmekten dolayı haklarında soruşturma veya kovuşturma başlatılmış olanlar ile bu suç nedeniyle hapis cezası almış olanlar için tam olarak af niteliğinde olmasa da önemli bir kolaylık getirildi.

Bu düzenleme, önceki Çek Kanunu’ndakine göre keşide ettiği çekin karşılıksız çıkmasından dolayı şüpheli, sanık veya hükümlü olanların çok daha lehine. Henüz ödemeyi tamamlamadan, yalnızca anlaşma veya taahhütle hapisten çıkmak dahi mümkün.

Ödemenin tamamen yerine getirilmesi halinde ise sanki hiç yargılanılmamış gibi bu kişilerin adli sicilleri temiz kalacak.

Ancak yine de çok yüksek miktarlara ulaşacak bu ödemeyi yapmak pek de kolay değil. Parası olan yararlanır, olmayanlarınsa işi hala zor.

[1] Ticari işlerde uygulanacak temerrüt faizi oranı 2007 yılı için %29 iken, 01.01.2008 - 30.06.2009 tarihleri arasında %27’ye ve son olarak da 01.07.2009 tarihinden sonrası için %19’a indirilmiştir.
[2] 3167 sayılı Kanun’un tam adı; “Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun”dur.
https://www.aslanpinar.comyayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/karsiliksiz-cek-e-af-gibi-ii

https://www.aslanpinar.com/yayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/karsiliksiz-cek-e-af-gibi-ii

Diğer Makaleler