• Tarih: 12.03.2010
  • Yazar: Y. Burak Aslanpınar

Elektronik Fatura (E-Fatura) Uygulamasında Tebliğle Getirilen Ceza

Uygulama henüz çok taze. Ama şimdiden belli oluyor ki mükellefle vergi idaresi arasında sorunlara da gebe…

Tebliğ’in “9. Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler” başlığı altındaki ilk paragraf şu şekilde:

“Başkanlık tarafından bu Tebliğ’de yer alan usul ve esaslara aykırı biçimde e-Fatura düzenleyen mükellefler hakkında, işledikleri fiile göre Vergi Usul Kanunu’nda öngörülen cezalar uygulanır.”

Buna göre, Tebliğ’de belirlenen usul ve esaslara uygun davranmayan bir mükellef; özel usulsüzlük cezası, vergi ziyaı cezası hatta hapis cezası ile karşılaşabilir.

Kanunda e-Faturaya ilişkin usul ve esaslara yer verilmemiş. Bu konu, Maliye Bakanlığı’na bırakılmış. Bakanlık tarafından kanun çerçevesinde ve yalnızca kanunda belirlenmiş hususları açıklamak için düzenleme yapılması gerekiyor. Tebliğ/tebliğler bu şekilde olursa sorun yok. Peki ya Bakanlık tarafından yayımlanan tebliğle; e-Faturanın düzenlenmesi, kullanılması, saklanması ve ibrazı gibi konularda kanuna dayanmayan ek bir yükümlülük getirilmişse veya ileride getirilirse… Üstelik bu yükümlülük idari/adli ceza uygulanmasını gerektirirse ne olacak? Suç ve cezaların ancak kanunla düzenlenebileceğine ilişkin Anayasal ilkeyle çelişki oluşturacak mı?

Tartışmaya açık…

Diğer taraftan, yukarıdaki ifadeden, cezaların Bakanlık tarafından uygulanacağı anlaşılıyor. Oysa VUK’un 365. maddesine göre; “Vergi cezaları olayların ilgili bulunduğu vergi bakımından mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi tarafından kesilir.” Bu durumda cezayı kim kesecek?

Tartışmaya çok açık…

Aynı başlık altında bir sonraki paragrafta ise;

“e-Fatura uygulamasından yararlanma yetkisi bulunmakla birlikte, bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara uymayan ve Başkanlıkça yapılacak uyarıya rağmen durumlarını düzeltmeyen mükelleflerin, e-Fatura gönderme ve/veya alma yetkileri Başkanlık tarafından yapılacak değerlendirme üzerine iptal edilebilir. Yetkileri Başkanlıkça iptal edilen mükellefler, iptal edilen yetkileri bakımından bir yıl süre ile e-Fatura uygulamasından yararlanamazlar”ifadesi yer alıyor.

Söz konusu 1 yıllık yasaklama, bir tür idari ceza. Kanunda bu konuda bir hüküm var mı? Yok. Tebliğle getiriliyor. Kanunda olmadan tebliğle getirilebilir mi?

Tartışmaya pek çok açık…

e-Faturanın; zaman ve emek tasarrufu sağlayacağı, vergi idaresinin ve mükelleflerin işini kolaylaştıracağı dolayısıyla çok faydalı bir uygulama olacağı konusunda şüphe yok.

>Ancak ilk izlenim gösteriyor ki; e-Fatura hakkındaki Tebliğ hükümleri (özellikle mükellefe ceza uygulamasına yol açacak hükümler) mükellefle vergi idaresinin arasını bozabilir.

https://www.aslanpinar.comyayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/elektronik-fatura-e-fatura-uygulamasinda-tebligle-getirilen-ceza

https://www.aslanpinar.com/yayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/elektronik-fatura-e-fatura-uygulamasinda-tebligle-getirilen-ceza

Diğer Makaleler