• Tarih: 12.12.2010
  • Yazar: Y. Burak Aslanpınar

Dava Aşamasındaki Vergilere Bir Garip Yapılandırma - I

HÜRSES

Aylardır konuşulan ve kiminin “vergi affı”, kiminin “borç yapılandırması” diye adlandırdığı 163 sayfalık “torba” kanun tasarısı, şu sıralar TBMM komisyonlarında görüşülüyor.

Neredeyse kamuya ait tüm alacakların dahil edildiği tasarıya, son dönemlerde alışılageldiği gibi başka konular da eklenince, maddeler torbadan taştı. Bu nedenle ilgili komisyon, başta vergi alacakları olmak üzere bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin maddeleri tasarıdan ayırmış. Amaç ise söz konusu maddelerin daha önce ve daha kısa zamanda görüşülerek kanunlaştırılabilmesi.

Dava Aşamasındaki Vergi ve Vergi Cezaları Nasıl Yapılandırılacak?

Öncelik tanınan maddelerden biri de dava aşamasındaki yani ihtilaflı olan vergi tarhiyat ve cezaları. Tasarının TBMM komisyonlarına gelen ilk halinin 3. maddesine göre, ihtilaflı vergi borçları kanunun yayımlandığı tarihteki durumu dikkate alınarak aşağıdaki gibi yapılandırılacak:

a) Henüz dava açılmamışsa (dava açma süresi geçmemiş olacak) veya açılan dava hakkında vergi mahkemesi henüz karar vermemişse;

- Verginin % 50’si; TEFE/ÜFE’ye göre yeniden hesaplanacak faiz ile birlikte (36 ay içerisinde ve 18 taksitte) ödenecek. Verginin geriye kalan % 50’si ile vergi cezalarının (cezaya bağlı gecikme zamları ile birlikte) tamamı silinecek.

b)Vergi mahkemesi mükellef lehine karar vermiş ama temyiz (veya itiraz) yoluyla gidilen Danıştay (veya bölge idare mahkemesi) henüz karar vermemişse;

- Verginin % 20’si; TEFE/ÜFE’ye göre yeniden hesaplanacak faiz ile birlikte (36 ay içerisinde ve 18 taksitte) ödenecek. Verginin geriye kalan % 80’i ile vergi cezalarının (cezaya bağlı gecikme zamları ile birlikte) tamamı silinecek.

c)Vergi mahkemesi mükellef aleyhine karar vermiş ama temyiz (veya itiraz) yoluyla gidilen Danıştay (veya bölge idare mahkemesi) henüz karar vermemişse;

- Verginin TAMAMI, TEFE/ÜFE’ye göre yeniden hesaplanacak faiz ile birlikte (36 ay içerisinde ve 18 taksitte) ödenecek. Vergi cezalarının (cezaya bağlı gecikme zamları ile birlikte) tamamı silinecek.

d) Vergi mahkemesi kısmen mükellef aleyhine, kısmen de mükellef lehine (kısmen red, kısmen kabul) karar vermiş ama temyiz (veya itiraz) yoluyla gidilen Danıştay (veya bölge idare mahkemesi) henüz karar vermemişse;

- Dava konusu verginin, kararda mükellef aleyhine reddedilen (tasdik edilen) kısmının TAMAMI; TEFE/ÜFE’ye göre yeniden hesaplanacak faiz ile birlikte (36 ay içerisinde ve 18 taksitte) ödenecek. Vergi cezalarının (cezaya bağlı gecikme zamları ile birlikte) tamamısilinecek >(Tasdik edilenden geriye kalan yani kararda mükellef lehine terkin edilen vergi aslı hakkında hangi işlemin yapılacağına ilişkin herhangi bir hüküm yok).

e)Vergi mahkemesi mükellef lehine karar vermiş ama temyiz (veya itiraz) yoluyla gidilen >Danıştay (veya bölge idare mahkemesi) bu kararı bozmuşsa;

- Verginin % 50’si; TEFE/ÜFE’ye göre yeniden hesaplanacak faiz ile birlikte (36 ay içerisinde ve 18 taksitte) ödenecek. Verginin geriye kalan % 50’si ile vergi cezalarının (cezaya bağlı gecikme zamları ile birlikte) tamamı silinecek.

f)Vergi mahkemesi mükellef aleyhine karar vermiş ama temyiz (veya itiraz) yoluyla gidilen >Danıştay (veya bölge idare mahkemesi) bu kararı bozmuşsa;

- Verginin % 50’si; TEFE/ÜFE’ye göre yeniden hesaplanacak faiz ile birlikte (36 ay içerisinde ve 18 taksitte) ödenecek. Verginin geriye kalan % 50’si ile vergi cezalarının (cezaya bağlı gecikme zamları ile birlikte) tamamı silinecek.

g) Vergi mahkemesi kararı, >Danıştay (veya bölge idare mahkemesi) tarafından kısmen onanıp kısmen bozulmuşsa;

- Dava konusu verginin; kararda mükellef aleyhine onanan bölümünün TAMAMI, mükellef lehine bozulan bölümünün ise % 50’si, TEFE/ÜFE’ye göre yeniden hesaplanacak faiz ile birlikte (36 ay içerisinde ve 18 taksitte) ödenecek. Geriye kalan vergi aslı ile vergi cezalarının (cezaya bağlı gecikme zamları ile birlikte) tamamı silinecek.

h) Dava, kararın düzeltilmesi aşamasında ise de yukarıdaki e, f ve g maddelerinde belirttiğimiz durumlar kıyasen uygulanacak.

Son Karar Önemli

Dava dosyası nerede olursa olsun (vergi mahkemesi, Danıştay ya da bölge idare mahkemesi), hangi maddenin uygulanacağını, ihtilaf hakkında verilen en son karar ve kararın içeriği belirleyecek.

Hesaba Katılmayanlar Adaletsizliğe Neden Olabilir

Tasarıdaki hükmü ihtimallere ayırarak incelediğimizde, anlaşılabilenler bundan ibaret.

Ancak hesaba katılmayan ve hükümde cevabı bulunmayan çok sayıda farklı durum var.  İhtilaflı vergi borcunu yapılandırmak isteyen bir mükellefle diğeri arasında adaletsizliğe neden olabilecek bu durumlar ve ortaya çıkabilecek gariplikler, bir sonraki yazımızda…

https://www.aslanpinar.comyayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/dava-asamasindaki-vergilere-bir-garip-yapilandirma-i

https://www.aslanpinar.com/yayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/dava-asamasindaki-vergilere-bir-garip-yapilandirma-i

Diğer Makaleler