• Tarih: 04.02.2009
  • Yazar: Y. Burak Aslanpınar

Arabuluculuk: Mahkemesiz Adalet Mi Geliyor?

HÜRSES

Dünkü yazımızda TRT’nin gelir kaynaklarının neler olduğundan bahsetmiştik. “Bir defalık” pek çok kesintiden söz ettikten sonra asıl “kesintisiz kesinti” olan ve elektrik tüketiminden alınan %2 oranındaki “TRT payı”na dikkat çekmiştik.

TRT’nin, gerektiği üzere, ayrıcalıklı, bağımsız ve özerk olma niteliklerini bu gibi gelirlerle sağlayacağı konusunda şüphe yok. Bu çeşit gelirler yerine doğrudan bütçeden alınacak payın artması, hükümetlere bağımlı kalınmasına neden olabilir. Özel sektöre muhtaç olunması ise ilkeli yayın yapılmasına engel teşkil edebilir.

Ancak elektrik faturasına yansıyan ve ilgisiz görünüp göze batan “TRT payı” yerine birçok başka gelir kalemi oluşturulabilir.

“TRT Payı”nın Karşılığı Ne Olmalı?

Her neyse. Elektriksiz yaşanılamayacağı için halen bu bedeli ödüyoruz. Bu durumda en azından TRT Kanunu’nda aynen yazılı olan;

a) Anayasanın sözüne ve ruhuna bağlı olmak; Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, milli egemenliği, Cumhuriyeti, kamu düzenini, genel asayişi, kamu yararını korumak ve kollamak,

b) Atatürk ilke ve inkılâplarını kökleştirmek, Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmasını öngören milli hedeflere ulaşmayı gerçekleştirmek,

c) Devletin milli güvenlik siyasetinin, milli ve ekonomik menfaatlerinin gereklerine uymak,

d) Devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağlamak yahut Devleti ve Devlet otoritesini ortadan kaldırmak veya dil, ırk, din ve mezhep ayırımı yaratmak yahut sair herhangi bir yoldan bu kavramlara ve görüşlere dayanan bir Devlet düzeni kurmak amacı güden rejim ve ideolojilerin propagandasına yer vermemek,

e) Genel ahlakın gereklerini, milli gelenekleri ve manevi değerleri gözetmek,

f) Türk milli eğitiminin temel görüş, amaç ve ilkelerine uymak,

g) Kolayca anlaşılabilir, doğru, temiz ve güzel bir Türkçe kullanmak,

h) Toplumun beden ve ruh sağlığına zarar verecek hususlara yer vermemek,

i) Karamsarlık, umutsuzluk, kargaşa, dehşet, saldırganlık gibi olumsuz duygular uyandırmak ve telkin etmek amacına yönelik yayın yapmamak,

j) Kişilerin özel hayatlarına, şeref ve haysiyetlerine saygılı olmak ve dürüstlük anlayışına bağlı kalmak,

k) Haberlerin toplanması, seçilmesi ve yayınlanmasında tarafsızlık, doğruluk ve çabukluk ilkeleri ile çağdaş habercilik teknik ve metotlarına bağlı olmak,

l) Haberler ile yorumları ayırmak ve yorumların kaynaklarını açıklamak,

m) Kamuoyunun sağlıklı ve serbestçe oluşabilmesi için kamuoyunu ilgilendirecek konularda yeterli yayın yapmak; tek yönlü, taraf tutan yayın yapmamak ve bir siyasi partinin, grubun, çıkar çevresinin, inanç veya düşüncenin menfaatlerine alet olmamak,

gibi ilke ve esaslara uygun yayın yapılıp yapılmadığı konusunda eleştirme hatta denetleme yetkisinin, TRT’nin arkasındaki gizli güçte, bütün Türk vatandaşlarında olduğunu kabul etmek gerekir.

https://www.aslanpinar.comyayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/arabuluculuk-mahkemesiz-adalet-mi-geliyor

https://www.aslanpinar.com/yayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/arabuluculuk-mahkemesiz-adalet-mi-geliyor

Diğer Makaleler