• Tarih: 18.11.2022
  • Yazar: Av. Arb. Dr. Y. Burak ASLANPINAR & Stj. Öğr. Dila Sultan ÇİLESİZ

40 Soruda Yurtdışından Araç Getirme

YURTDIŞINDAN TÜRKİYE’YE ARAÇ GETİRİLMESİ

 

GEÇİCİ TAŞIT İTHALİ

1.Yabancı Plakalı Bir Aracı Kimler Türkiye’ye Getirebilir?

Yurtdışında ikamet eden kişiler, ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı bir adet yabancı plakalı kara taşıtını geçici olarak Türkiye'ye getirebilir.

Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde ikamet eden kişiler ise, ikamet yerleri dışındaki Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde adlarına kayıtlı taşıtlarını da getirebilirler.

2.Yabancı Plakalı Aracı Türkiye’ye Getirme Şartları Nelerdir?

Öncelikle taşıtı getirecek olan kişinin yurtdışında yerleşik olma koşulunu sağlaması gerekir.

Yurtdışında yerleşik olma” tabiri, olağan durumda yurtdışında ikamet eden kişinin Türkiye’ye giriş yapmak istediği tarihten geriye doğru son 1 yıl içerisinde en az 185 gün fiilen yurtdışında bulunmasını ifade eder.

Gemilerde çalışan, şantiyede geçici süreyle görev yapan veya otelde kalan kişiler son 1 yılın 185 gününü fiilen yurtdışında geçirseler de yurtdışında ikamet tesis etmediklerinden dolayı yurtdışında yerleşik sayılmazlar.

Buna ilişkin olarak “www.turkiye.gov.tr” adresinde "Yurt Dışında Yerleşiklik Sorgulama" hizmeti sunulmaktadır.

Bu halde, yurtdışında yerleşik kişilerin yaşadıkları yerde adlarına kayıtlı olan bir adet yabancı plakalı kara taşıtını geçici olarak Türkiye'ye getirebilmesi mümkündür.

Bu nitelikteki taşıtlar, “Geçici İthal Edilen Taşıt” olarak adlandırılmaktadır.

Yurtdışına çalışmak, öğrenim görmek amacıyla veya geçici görevle gidip kesin dönüş yapan Türk vatandaşları, ikametlerini Türkiye’ye naklettiklerinden yabancı plakalı kara taşıtlarını geçici olarak Türkiye'ye getiremezler.

Türkiye’ye giriş yapılmak istenilen tarih itibariyle yurtdışında yerleşik olma koşulu sağlanmıyor ise taşıtın Türkiye’ye girişine izin verilmez.

 

3.185 Gün Hesabı Nasıl Yapılmaktadır?

Yurtdışında yerleşik olma koşulundaki 185 günlük süre hesabı Emniyet Genel Müdürlüğü’nden temin edilen pasaport giriş çıkış kayıtlarına göre program vasıtasıyla yapılır.

Pasaport veya kimlik bilgileri programa girilir, program Türkiye’ye giriş yapılmak istenilen tarihten geriye doğru 1 yıl gidilerek Türkiye’de ve yurtdışında kalınan süreleri hesaplanır.

Son 1 yıl içinde Türkiye’ye farklı pasaport veya kimliklerle giriş-çıkış yapan kişilerin, 185 günlük süre hesabının hatalı yapılmaması için gümrük idaresine bilgi vermesi gerekmektedir.

Hesaplama sonucunda kesintili veya kesintisiz son bir yılın toplamda 185 günden fazlasını yurtdışında geçiren ve olağan durumda yurtdışında ikamet eden kişiler yurtdışında yerleşik olma koşulunu sağlamış olur.

Her girişte 185 gün yurtdışında bulunma şartı gümrük idaresince kontrol edilir ve bu şartı sağlayanların taşıtlarına giriş izni verilir.

4.Yurtdışından Emekli Olan Kişiler 185 Günlük Şarta Tabi Midir?

Türkiye Gümrük Bölgesi dışından emekli olan kişilerin emeklilik tarihinden sonra Türkiye Gümrük Bölgesine ilk defa getirecekleri kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için 185 gün yurtdışında bulunma şartı aranmaz.

5.Taşıtın Getirilebileceği Ülke Konusunda Sınırlama Mevcut Mudur?

Taşıtın ikamet edilen ülkede kayıtlı olması gerekir. Ancak, Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde ikamet eden kişiler ikamet yerleri dışındaki Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde adlarına kayıtlı taşıtlarını da getirebilirler.

6.Türkiye’de İkamet Eden Kişiler Yurtdışından Araç Getirebilir Mi?

Yurtdışından araç getirilmesi hususunda Türkiye dışında bir ülkede yerleşiklik şartı arandığı için Türkiye’de ikamet eden kişilerin yurtdışından taşıt getirme hakkı mevcut değildir.

7.Yabancı Plakalı Araçla Türkiye’ye Giriş Yapılacağı Takdirde Gümrükte Talep Edilen Belgeler Nelerdir?

Taşıtı Türkiye’ye getiren kişinin yerleşik olduğu ülkede kayıtlı olduğu gösteren Mülkiyet Belgesi (ruhsat),

Taşıtı Türkiye’ye getiren kişiye ait pasaport veya pasaport yerine geçen kimlik belgesi,

Trafik sigorta poliçesi,

Kiralık araçlar için kira sözleşmesi,

Vekalet yoluyla gelen araçlar için ise vekaletname gerekmektedir.

8.Yurtdışından Türkiye’ye Getirilen Araç Ne Kadar Süre Ülkede Kalabilir?

Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya mavi kart sahibi kişilerin (emekliler dahil) taşıtları Türkiye’de 730 güne kadar kalabilir.

Yabancı uyruklu kişilerin (mavi kart hamili olanlar hariç) taşıtlarına verilecek süre bu kişilerin Türkiye'de kalma süresinden uzun olamaz.

Oturma izni bulunmayan yabancı uyruklu kişilere 180 günde toplam 90 gün süre verilir.

Türkiye'de oturma izni bulunan yabancı uyrukluların taşıtlarına verilecek süre ise ikamet tezkeresinde belirtilen süre kadar olabilir ve bu süre 730 günden uzun olamaz.

Tüzel kişiliklere ait taşıtların (otomobil, minibüs, arazi taşıtı, kamyonet ve motosiklet) vekâletname ile Türkiye’ye getirilmesi halinde 90 güne kadar süre verilir.

9.730 Günlük Sürenin Kullanılması veya Yerleşim Yeri Şartının Sağlanmaması Halinde Ne Olacaktır?

730 günlük sürenin tamamını kullanan veya yerleşim yeri şartını sağlayamayan kişiler şartları sağlayana kadar taşıt getiremezler.

Ancak, söz konusu kişiler Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde yerleşik ise bu ülkelerde adlarına kayıtlı olan kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarını yılda bir kez olmak üzere bir ay süre ile getirebilirler.

10.Türkiye’ye Getirilen Araçlara Tanınan Sürenin Aşılması Halinde Cezası Ne Olacaktır?

Taşıtların yurtta kalma sürelerini; 1, 2 ve 3 aya kadar aşması durumunda 2022 yılı için sırasıyla 470 TL, 940 TL ve 1.410 TL para cezası uygulanır.

3 ayı geçen süre aşımlarında ise, 4458 sayılı Gümrük Kanunun 238.maddesi uyarınca aracın gümrük vergileri tutarının ¼ oranında para cezası tahsil edilir.

11.Başkasına Ait Olan Bir Araç Türkiye’ye Getirilebilir Mi?

Başkasına ait olan yabancı plakalı bir araç, vekâletname veya kiralama yoluyla Türkiye’ye getirilebilecektir.

Bu halde geçerli bir vekâletnamenin gümrük idaresine sunulması gerekmektedir.

Aracın vekâleten getirilmesi halinde hem vekalet sahibinin hem de vekalet verenin Türkiye dışında yerleşik durumda olması gerekir.

Taşıtın kiralanarak Türkiye’ye getirilmesi halinde ise kira sözleşmesinin gümrük idaresine verilmesi gerekmektedir.

12.Türkiye’ye Getirilen Yabancı Plakalı Aracı Kimler Kullanabilecektir?

Hak sahibinin Türkiye’de bulunması şartıyla, bu kişinin ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan eşi, anne, baba ve çocukları tarafından kullanılabilir. Bu durumda, taşıt hak sahibinin araç içinde bulunması gerekmemektedir.

Ancak, taşıt sahibi yurtdışındayken Türkiye’de kalan taşıt park halinde bırakılırsa bu halde hiç kimse tarafından (ana, baba, eş ve çocuklar dahil) kullanılamaz

13.Yurtdışında İkameti Bulunmayan Bir Kişi Yurtdışında Yaşayan Akrabası/Arkadaşı/Eşi Tarafından Getirilen Taşıtı Kullanabilir Mi?

Türkiye’ye getirilen taşıtların Türkiye’de yerleşik kişilerce kullanılması mümkün değildir.

Bu durumun tespiti halinde araç sahibi ile hak sahibi olmayan kişiler hakkında ayrı ayrı 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi uyarınca cezai işlem uygulanır. Taşıt yurtdışı edilir.

14.Türkiye’de Yerleşik Bir Kişinin Yurtdışında Yaşayan Akrabası/Arkadaşı/Eşine Ait Taşıtı Vekâleten Türkiye’ye Getirmesi Mümkün Müdür?

Türkiye’de yerleşik bir kişinin, yurtdışında yerleşik başka bir kişiye ait taşıtı vekâleten de olsa geçici olarak ithal etmesi mümkün değildir. 

15.Türkiye’de yerleşik yabancı uyruklu eşler araç getirebilir mi?

Yabancı olan eşin yurtdışından taşıt getirebilmesi için yurtdışında 185 gün bulunması gerekmektedir. Ayrıca turistik kolaylıklar kapsamında yapılan işlemlerde kişinin uyruğunun bir önemi bulunmamaktadır. Kişinin yurtdışında yerleşik olup olmadığı göz önünde bulundurulur. 

16.Türkiye’ye Getirilen Araç Ülkede Bırakılmak Suretiyle Yurtdışına Çıkılabilir Mi?

Bu halde yapılabilecek iki işlem vardır:

1-Taşıt en yakın gümrük idaresine teslim edilebilir.

2-Türkiye’de bırakılacak olan aracın başka birisi tarafından kullanılmayacağını belirten ve iki nüsha olarak düzenlenmiş olan taahhütname, en yakın gümrük idaresine bırakılacaktır. Taahhütname, “www.turkiye.gov.tr” adresinde yer alan "Yurtdışına Taşıtsız Çıkışlarda Taahhütname Verme ve Kaldırma" hizmeti kullanılarak da gümrük idaresine verilebilmektedir.

Aracın Türkiye’de bırakılarak yurt dışına çıkılacağı her seferde yukarıda yer verilen işlemlerden birinin yapılması gerekmektedir.

İşlemler, en yakın gümrük idaresine başvurularak da yapılabilmektedir.

17.Gümrük İdaresinin Bilgisi Dışında Taşıtı Türkiye’de Bırakarak Yurtdışına Çıkmanın Cezası Var Mıdır?

Taşıtlarını gümrüğün denetimine bırakmadan veya taahhütname ile gümrük idaresinden izin almadan yurtdışına çıkan kişiler haklı bir sebepleri bulunduğunu ispat edemezlerse haklarında, tespit tarihine kadar yapılan tüm çıkışlar için bir defa Gümrük Kanunun 238’inci maddesi uyarınca para cezası uygulanır.

18.Gümrük İdaresine veya Yediemin Otoparkına Geçici Olarak Teslim Edilen Taşıt Burada Ne Kadar Süre Kalabilir?

Gümrük idaresine veya Yediemin otoparkına bırakılan taşıtlar, taşıtın teslim edildiği tarihten itibaren 3 ay süreyle gümrük gözetiminde kalabilir.

Bu sürenin 3 ay daha uzatılması için ilgili gümrük idaresine başvuru yapılabilir. Süresi içerisinde teslim alınmayan ya da süre uzatımı için başvuru yapılmayan taşıtlar hakkında herhangi bir adli veya idari araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma bulunmaması halinde tasfiye hükümleri uygulanır.

19.Yabancı Plakalı Araç Vekâletname ile Yurtdışına Çıkarılabilir Mi?

Yabancı plakalı araç, geçerli bir vekâletname aracılığıyla yurtdışına çıkarılabilecektir.

Bunun için gerekli koşulların tümünün sağlanması gerekmektedir. Bu koşullar:

Gümrük müdürlüğüne geçerli bir vekâletname sunulması,

Taşıtı yurtdışına çıkaracak olan kişinin yurtdışında yerleşik olması,

Vekâlet veren ve vekalet alan kişilerin gümrük idaresine birlikte başvurması şeklinde sıralanabilir.

20.Türkiye’de Bulunan Yabancı Plakalı Araç Bir Başkasına Devredilebilir Mi?

Türkiye’de bulunan yabancı plakalı araçlar bir başkasına devredilemez.

21.Türkiye’ye Gelmeden Önce Beyanda Bulunulabilir Mi?

Yabancı plakalı bir aracın Türkiye’ye getirileceği, önceden bildirilebilecektir.

Ticaret Bakanlığı’nın internet sayfasında yer alan “E-İşlemler” menüsünde “Taşıt Ön Beyan Uygulaması” mevcut olup araca ve aracı getirecek olan kişiye ait bilgiler kaydedilebilecek ve aracın Türkiye’ye girişi sırasındaki işlemler kolaylaştırılacaktır.

 

BEDELSİZ İTHALAT

YABANCI PLAKALI ARACIN SATIN ALINIP TÜRKİYE’YE GETİRİLMESİ

1.Bedelsiz İthalat Nedir?

Bedelsiz ithalat; bedeli için döviz transferi yapılmadan yurt dışında elde edilen ve yurda getirilmesi mecburi olmayan dış kazanç ve tasarruflarla satın alınan bazı şahsi ve ticari mahiyette eşyanın yurda ithalidir.

Bedelsiz ithalat, genel olarak yabancı plakalı bir aracın gümrük vergisi ödenmeksizin satın alınıp Türkiye’de tescil ettirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

2.Ticari Araçların Bu Muafiyetten Faydalanarak Getirilmesi Mümkün Müdür?

Motorlu ticari araçlar ve diğer ticari nakil vasıtalarının bu muafiyet kapsamında getirilmesi mümkün değildir.

3.Bedelsiz Araç İthalatında Vergi Muafiyetinin Kapsamı Nedir?

Bedelsiz araç ithalinde yalnızca gümrük vergisi muafiyeti söz konusudur. Aracın motor hacmine göre değişen oranda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve KDV serbest dolaşıma girişi sırasında gümrük idarelerince tahsil edilir.

Bununla birlikte, veraset yoluyla intikal eden araçların ithalinde gümrük vergisinin yanı sıra ÖTV ve KDV muafiyeti de söz konusudur.

4.Kimler Bedelsiz Araç İthali Yapabilir?

Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az 24 ay ikamet ettikten sonra, yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden Türk vatandaşları.

Bu kişilerin, Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru bakıldığında yurtta bir takvim yılında altı aydan fazla kalmamış olmaları gerekir. Türkiye’de 45 güne kadar olan kalışlar yurt dışında kalış süresinden sayılır. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında son on yıl içinde en az beş yıl ikamet eden gerçek kişiler için yerleşim yerine ilişkin bu süre şartı aranmaz.

Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara sürekli görevli olarak atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlileri

Bu kişiler için Türkiye gümrük bölgesi dışında en az 24 ay ikamet şartı aranmaz

Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle yerleşim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kişiler.

Bu kişiler için Türkiye gümrük bölgesi dışında en az 24 ay ikamet şartı aranmaz

Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin vefatı halinde, Türkiye’de ikamet eden gerçek kişi mirasçıları, bedelsiz araç ithali yapabilir.

Yurt dışında yerleşik murisin Türkiye Gümrük Bölgesinde geriye doğru bir takvim yılında altı aydan fazla kalmamış olmaları gerekir. Türkiye Gümrük Bölgesinde bir takvim yılında kırk beş güne kadar kalışlar yurt dışındaki ikamet süresinden sayılır. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında son on yıl içinde en az beş yıl ikamet eden gerçek kişiler için yerleşim yerine ilişkin bu süre şartı aranmaz.

5.Yurtdışında İkamet Eden ve Vefat Eden Kişilerin Araçları Bakımından Nasıl Bir Yol İzlenecektir?

Türkiye dışında yerleşik kişilerin ölümü ile Türkiye’de ikamet eden mirasçıları da ölen kişinin aracını getirmeye hak kazanırlar.

Mirasçıların getirdiği araçlardan gümrük vergisi, KDV ve ÖTV alınmamaktadır.

6.Bedelsiz Araç İthalatı Kapsamında Türkiye’ye Araç Getiremeyecek Olanlar Kimlerdir?

Yirmi dört ayı aşmayan süreyle Türkiye Gümrük Bölgesi dışında geçici olarak görevlendirilen kamu görevlileri,

Evlilik suretiyle Türk vatandaşlığına geçenler,

Yurtdışındaki kadrolara sürekli görev için atanan kamu görevlileri için hariç olmak üzere çifte vatandaşlık statüsünü haiz Türk vatandaşları,

Sürekli görevle yabancı bir ülkede bulunmakta iken, yine sürekli görevle başka bir yabancı ülkeye atanması nedeniyle yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakledemeyen kamu görevlileri,

Mavi kart sahibi kişiler, bedelsiz araç ithal edemezler.

7.Türkiye’ye Kesin Olacak Getirilecek Araçlar Bakımından Aranan Şartlar Nelerdir?

Aracın yurt dışında, kişilerin adına kaydının yapıldığı yıl itibariyle, model yılı dahil olmak üzere, 3 yaşından eski olmaması gerekmektedir.

Aracın;

-Bedelsiz ithalattan yararlanacak kişilerin Türkiye’ye, ikamet nakil belgesindeki tarihten sonraki ilk giriş tarihinden;

-Kamu görevlilerinin atama kararının yayımlandığı tarihten sonraki ilk giriş tarihinden, atama kararından önce Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak dönmeleri halinde son giriş tarihinden;

-Veraset intikali neticesinde yapılan bedelsiz ithalatlarda ise yurt dışında yerleşik murisin ölüm tarihinden en az altı ay öncesinde yurt dışında yerleşik bulunulan ülkede adlarına kayıtlı olması gerekmektedir.

8.Bedelsiz İthalat Kapsamında Kaç Araç Türkiye'ye getirilebilir?

Muafiyet şartlarının sağlanması halinde; her araç türünden birinden birer adet getirilmesi mümkündür.

9.Bedelsiz İthalat Kapsamında Yurda Aracını Getiren ve Daha Sonra Yurt Dışına Tekrar Yerleşen Bir Kişi Yurda Dönüşünde Bir Kez Daha Araç Getirme Hakkı Var Mıdır?

Bedelsiz araç ithalatından yararlanma hakkı 5 yılda bir verilmiştir.

İlk aracın fiili ithalat tarihi üzerinden beş yıl geçmiş olması ve diğer şartların sağlanmış olması halinde tekrar bu kapsamda araç ithal edilmesi mümkündür.

10.Türkiye’ye Kesin Olarak Getirilen Araçlar Üzerinde Nasıl Tasarruf Yapılacaktır?

Bu kapsamda getirilen araçlar 1 yıl geçmedikçe, gümrük idaresine izin alınmaksızın belli bir para karşılığı veya karşılıksız olarak ödünç verilemez, teminat olarak gösterilemez, kiralanamaz, devredilemez veya satılamaz.

Muafen ithalinden itibaren geçmesi gereken 1 yıllık sürenin bitiminden önce ödünç verilen, teminat olarak gösterilen, kiralanan, devredilen veya satılan motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtalarına ait gümrük vergileri, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 181 ila 194 üncü maddelerindeki esaslara göre tahsil olunur. Bu durumda yükümlüler hakkında ayrıca cezai takibat yapılır.

https://www.aslanpinar.comyayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/40-soruda-yurtdisindan-arac-getirme

https://www.aslanpinar.com/yayinlarimiz/makaleler-ve-kose-yazilari/40-soruda-yurtdisindan-arac-getirme

Diğer Makaleler