• 28.03.2021
  • Av. Arb. Dr. Y. Burak ASLANPINAR

TCK'nın Genel Hükümleri Çerçevesinde Vergi Kaçakçılığı Suçları

Vergi Kaçakçılığı Suçları Dr- Y- Burak Aslanpınar - Kitap Kapak

Av. Arb. Dr. Yusuf Burak Aslanpınar'ın doktora tezi olarak yazdığı ve daha sonra uygulamaya dönük kitap haline getirdiği "TCK'nın Genel Hükümleri Çerçevesinde Vergi Kaçakçılığı Suçları" isimli Kitabı, Seçkin Yayınevi'nden fiziki olarak, internet sitesinden (https://www.seckin.com.tr/kitap/794691718#) ve diğer yayınevleri ile dağıtım kanallarından edinilebilir.

Kitabın İçindekilerKaynaklar ve Kavramlar Dizini Bölümleri Aşağıdadır:

İçindekiler

Teşekkür.......................................................................................................................................... 5

Çizelgeler Listesi.......................................................................................................................... 13

Şekiller Listesi.............................................................................................................................. 15

Simgeler ve Kısaltmalar............................................................................................................. 17

1... GİRİŞ............................................................................................... 19

2... KAVRAM VE SINIFLANDIRMA BAKIMINDAN VERGİ SUÇ VE CEZALARI, TARİHSEL GELİŞİMİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DE VERGİ SUÇLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER VE YAPTIRIMLARI.......................................................................................................... 21

2.1. Vergi Suçu Kavramı............................................................................................................. 21

2.1.1. Suç Kavramı ve Suç-Kabahat Ayrımı.............................................................................. 21

2.1.2. Vergi Suçu Kavramı ve Vergi Suçu-Vergi Kabahati Ayrımı......................................... 23

2.1.3. Vergi Suçlarını Benzer Nitelikteki Suçlardan Ayıran Özellikler................................. 29

2.1.4. Vergi Suçlarının Sınıflandırılması.................................................................................... 30

2.2. Türkiye’de Vergi Suç ve Cezalarına İlişkin Düzenlemelerin Tarihsel Gelişimi.......... 32

2.2.1. Vergi Kaçakçılığı Suçlarına İlişkin Düzenlemelerin Tarihsel Gelişimi........................ 32

2.2.1.1. İlk Dönem: 5432 Sayılı Vergi Usul Kanunu Dönemi (15.06.1949-09.01.1961 Tarihleri Arasındaki Durum)          32

2.2.1.2. İkinci Dönem: 213 Sayılı VUK’un Yürürlüğe Girmesi ve VUK’taki İlk Aşama (10.01.1961-28.07.1998 Tarihleri Arasındaki Durum)................................................................................................................. 33

2.2.1.3. Üçüncü Dönem: 4369 Sayılı Kanun ile VUK’ta Yapılan Önemli Değişiklikler ve Getirdikleri (10.12.1998-07.02.2008 Tarihleri Arası).................................................................................................... 36

2.2.1.4. Dördüncü dönem: 5728 Sayılı Kanun ile 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’na Uyum Amacıyla Getirilen Yenilikler (08.02.2008-01.07.2009 Tarihleri Arası)....................................................... 37

2.2.1.5. Beşinci Dönem: 5904 Sayılı Kanun’dan Sonraki Mevcut Durum (02.07.2009 Tarihi ve Sonrası)             38

2.2.2. Diğer Vergi Suçlarına İlişkin Düzenlemelerin Tarihsel Gelişimi................................. 39

2.2.2.1. İlk Dönem: 5432 Sayılı Vergi Usul Kanunu Dönemi (15.06.1949-09.01.1961 Tarihleri Arası)  39

2.2.2.2. İkinci dönem: 213 sayılı VUK’un Yürürlüğe Girmesi ve 5728 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişikliklere Kadar Geçirdiği Aşamalar (10.01.1961-07.02.2008 Tarihleri Arasındaki Durum)............... 39

2.2.2.3. Üçüncü Dönem: 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’na Uyum Amacıyla Getirilen Yenilikler Sonrası Mevcut Durum (08.02.2008 Tarihi ve Sonrası)......................................................................... 42

3... TÜRK CEZA KANUNU’NUN CEZA SORUMLUĞUNUN ESASLARINA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLERİ.......................................................................................................... 45

3.1. Türk Ceza Kanunu'nun Genel Hükümlerinin Özel Ceza Kanunları ve Ceza İçeren Kanunlardaki Suçlar Hakkında Uygulanması        45

3.2. TCK’nın Ceza Sorumluluğunun Esaslarına İlişkin Genel Hükümleri............................ 50

3.2.1. Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği, Kast, Taksir ve Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suç 51

3.2.1.1. Ceza sorumluluğunun şahsiliği......................................................................... 51

3.2.1.2. Kast....................................................................................................................... 53

3.2.1.3. Taksir.................................................................................................................... 54

3.2.1.4. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç..................................................................... 54

3.2.2. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler............................................... 54

3.2.2.1. Kanunun Hükmü ve Amirin Emri..................................................................... 55

3.2.2.2. Meşru Savunma ve Zorunluluk Hali................................................................ 56

3.2.2.3. Hakkın Kullanılması ve İlgilinin Rızası.............................................................. 56

3.2.2.4. Sınırın Aşılması................................................................................................... 57

3.2.2.5. Cebir, Şiddet, Korkutma ve Tehdit.................................................................. 57

3.2.2.6. Haksız Tahrik....................................................................................................... 58

3.2.2.7. Hata...................................................................................................................... 59

3.2.2.8. Yaş Küçüklüğü..................................................................................................... 59

3.2.2.9. Akıl Hastalığı........................................................................................................ 60

3.2.2.10. Sağır ve Dilsizlik................................................................................................ 61

3.2.2.11. Geçici Nedenler, Alkol ve Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma................ 61

3.2.3. Suça Teşebbüs.................................................................................................................. 62

3.2.3.1. TCK’da Yer Alan Teşebbüs Hükümleri............................................................ 62

3.2.3.2. Suç Yolu ve Suça Teşebbüs.............................................................................. 63

3.2.3.3. Teşebbüsün Şartları........................................................................................... 65

3.2.3.3.1. Suç İşleme Kastının Olması.................................................................. 65

3.2.3.3.2. Elverişli Hareketlerin İcrasına Başlanması........................................... 66

3.2.3.3.3. Failin Elinde Olmayan Nedenlerle Suçun Tamamlanamaması........... 68

3.2.3.4. Teşebbüs Halinde Ceza Miktarının Belirlenmesi.......................................... 68

3.2.3.5. Gönüllü Vazgeçme............................................................................................. 69

3.2.4. Suça İştirak......................................................................................................................... 70

3.2.4.1. Genel Olarak....................................................................................................... 70

3.2.4.2. Faillik.................................................................................................................... 70

3.2.4.2.1. Müşterek Faillik..................................................................................... 71

3.2.4.2.2. Dolaylı Faillik......................................................................................... 71

3.2.4.2.3. Azmettirme........................................................................................... 72

3.2.4.2.4. Yardım Etme......................................................................................... 73

3.2.4.2.5. Bağlılık Kuralı........................................................................................ 73

3.2.4.2.6. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme............................ 74

3.2.5. Suçların İçtimaı.................................................................................................................. 74

3.2.5.1. Bileşik Suç........................................................................................................... 75

3.2.5.2. Zincirleme Suç.................................................................................................... 75

3.2.5.3. Fikri İçtima........................................................................................................... 76

4... TÜRK CEZA KANUNU’NUN CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASLARINA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARI....................... 77

4.1. Vergi Kaçakçılığı Suçlarının Ceza Sorumluluğunun Esasları Kapsamında İncelenmesi 77

4.1.1. Hukuki Konu ve Korunan Hukuki Değer....................................................................... 77

4.1.2. Maddi Konu....................................................................................................................... 78

4.1.2.1. Genel Olarak....................................................................................................... 78

4.1.2.2. Vergi Kanunlarına Göre Tutulan veya Düzenlenen ve Saklanma ve İbraz Mecburiyeti Bulunan Defter, Belge ve Kayıtlar.............................................................................................................................. 79

4.1.2.2.1. Vergi Kanunlarına Göre Tutulan veya Düzenlenen ve Saklanma ve İbraz Mecburiyeti Bulunan Defterler            79

4.1.2.2.2. Vergi Kanunlarına Göre Tutulan veya Düzenlenen ve Saklanma ve İbraz Mecburiyeti Bulunan Belgeler             81

4.1.2.2.3. Vergi Kanunlarına Göre Tutulan veya Düzenlenen ve Saklanma ve İbraz Mecburiyeti Bulunan Kayıtlar               82

4.1.2.2.4. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Anlaşması Bulunan Kişilerin Basabileceği Belgeler               83

4.1.2.2.5. Elektronik Defter, Kayıt ve Belgeler...................................................... 84

4.1.3. Fail....................................................................................................................................... 89

4.1.3.1. Gerçek Kişilerde Fail......................................................................................... 89

4.1.3.1.1. Genel Olarak......................................................................................... 89

4.1.3.1.2. Küçük ve Kısıtlıların Failliği................................................................... 90

4.1.3.1.3. Mirasçıların Failliği............................................................................... 91

4.1.3.1.4. Vekil, Çalışan, Mali Müşavir ve Muhasebecilerin Failliği..................... 91

4.1.3.1.5. Adi Ortaklıkta Fail................................................................................. 92

4.1.3.2. Tüzel Kişilerde Fail............................................................................................. 92

4.1.3.2.1. Genel Olarak......................................................................................... 92

4.1.3.2.2. Kanuni Temsilci ve Vekillerin Failliği.................................................... 93

4.1.3.2.3. Çalışanların Failliği................................................................................ 94

4.1.4. Mağdur ve Suçtan Zarar Gören...................................................................................... 94

4.1.5. Suçun Maddi Unsuru....................................................................................................... 95

4.1.5.1. Genel Olarak....................................................................................................... 95

4.1.5.2. VUK’un 359/a Maddesindeki Fiiller................................................................ 98

4.1.5.2.1. Hesap ve Muhasebe Hilesi Yapmak..................................................... 98

4.1.5.2.2. Gerçek Olmayan veya Kayda Konu İşlemlerle İlgisi Bulunmayan Kişiler Adına Hesap Açmak               100

4.1.5.2.3. Çift Defter Tutmak.............................................................................. 101

4.1.5.2.4. Defter, Kayıt ve Belgeleri Tahrif Etmek.............................................. 103

4.1.5.2.5. Defter ve Belgeleri Gizlemek (İbraz Etmemek)................................. 106

4.1.5.2.6. Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenlemek............................. 109

4.1.5.2.7. Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanmak................................ 112

4.1.5.3. VUK’un 359/b Maddesindeki Fiiller............................................................. 115

4.1.5.3.1. Defter, Kayıt ve Belgeleri Yok Etmek, Defter Sayfalarını Yok Ederek Yerine Başka Yapraklar Koymak veya Hiç Yaprak Koymamak........................................................................................... 115

4.1.5.3.2. Sahte Belge Düzenlemek.................................................................... 117

4.1.5.3.3. Sahte Belge Kullanmak....................................................................... 120

4.1.5.4. VUK’un 359/c Maddesindeki Fiiller.............................................................. 121

4.1.5.4.1. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Anlaşması Bulunan Kişilerin Basabileceği Belgeleri, Bakanlık İle Anlaşması Olmadığı Halde Basmak................................................................................................ 121

4.1.5.4.2. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Anlaşması Bulunmayan Kişilerin Basmış Olduğu Belgeleri Kullanmak                123

4.1.6. Suçun Manevi Unsuru................................................................................................... 124

4.1.7. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran ve Azaltan Nedenler................................................. 129

4.1.7.1. Zorunluluk (Iztırar) Hali................................................................................... 129

4.1.7.2. Hakkın Kullanılması.......................................................................................... 129

4.1.7.3. Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit........................................................... 131

4.1.7.4. Hata.................................................................................................................... 132

4.1.7.5. Yaş Küçüklüğü.................................................................................................. 132

4.1.7.6. Akıl Hastalığı, Sağır ve Dilsizlik, Geçici Nedenler, Alkol ve Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma                133

4.1.8. Suçun Ortaya Çıkış Biçimleri......................................................................................... 133

4.1.8.1. Teşebbüs........................................................................................................... 133

4.1.8.1.1. Hesap ve Muhasebe Hilesi Yapmak Suçuna Teşebbüs...................... 134

4.1.8.1.2. Gerçek Olmayan veya Kayda Konu İşlemlerle İlgisi Bulunmayan Kişiler Adına Hesap Açmak Suçuna Teşebbüs  135

4.1.8.1.3. Çift Defter Tutmak Suçuna Teşebbüs................................................. 136

4.1.8.1.4. Defter, Kayıt ve Belgeleri Tahrif Etmek Suçuna Teşebbüs................. 137

4.1.8.1.5. Defter ve Belgeleri Gizlemek (İbraz Etmemek) Suçuna Teşebbüs.... 137

4.1.8.1.6. Defter ve Belgeleri Yok Etmek Suçuna Teşebbüs............................... 137

4.1.8.1.7. Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenlemek Suçuna Teşebbüs   138

4.1.8.1.8. Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanmak Suçuna Teşebbüs      138

4.1.8.1.9. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Anlaşması Bulunan Kişilerin Basabileceği Belgeleri, Bakanlık İle Anlaşması Olmadığı Halde Basmak Suçuna Teşebbüs................................................................... 139

4.1.8.1.10. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Anlaşması Bulunmayan Kişilerin Basmış Olduğu Belgeleri Kullanmak Suçuna Teşebbüs........................................................................................................... 140

4.1.8.2. İştirak................................................................................................................. 140

4.1.8.2.1. Müşterek Faillik................................................................................... 141

4.1.8.2.2. Dolaylı Faillik....................................................................................... 144

4.1.8.2.3. Azmettirme......................................................................................... 144

4.1.8.2.4. Yardım Etme....................................................................................... 146

4.1.8.2.4.1. Maddi Yardım.................................................................... 146

4.1.8.2.4.1.1. Suçun İşlenmesinde Kullanılan Araçları Sağlama 146

4.1.8.2.4.1.2. Suçun İşlenmesinden Önce veya İşlenmesi Sırasında Yardımda Bulunarak İcrasını Kolaylaştırma..................................................................... 147

4.1.8.2.4.2. Manevi Yardım.................................................................. 147

4.1.8.2.4.2.1. Suç işlemeye Teşvik Etme............................ 147

4.1.8.2.4.2.2. Suç İşleme Kararını Kuvvetlendirme............ 147

4.1.8.2.4.2.3. Fiilin İşlenmesinden Sonra Yardımda Bulunmayı Vaat Etme                      148

4.1.8.2.4.2.4. Suçun Nasıl İşleneceği Konusunda Yol Gösterme                       148

4.1.8.3. İçtima................................................................................................................. 148

4.1.8.3.1. Bileşik Suç........................................................................................... 148

4.1.8.3.2. Zincirleme Suç..................................................................................... 149

4.1.8.3.3. Fikri İçtima.......................................................................................... 154

4.2. TCK’nın Ceza Sorumluluğunun Esaslarına İlişkin Genel Hükümlerinin Vergi Kaçakçılığı Suçlarına Uygulanmasının Değerlendirilmesi, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri...................................................................... 156

4.2.1. Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme ya da Kullanma Suçları Bakımından Yargıtay’ın Benimsediği Takvim Yılı Ölçütünün Eleştirel Analizi........................................................................................... 156

4.2.2. Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanma Suçlarında Suç Tarihinin Doğru Belirlenmesi            163

4.2.2.1. Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanma Suçlarında Suç Tarihinin Belirlenmesine İlişkin Örnek............................................................................................................................ 165

4.2.3. Vergi Kaçakçılığı Suçuna İştirak Suçu Bakımından Vergi İnceleme Elemanı, Cumhuriyet Savcısı ve Ceza Hakiminin Değerlendirmesinin Önemi ve Vergi Usul Kanunu’nun 360. Maddesinde Yer Alan “Menfaat” Kavramından Analizi        168

4.2.4. VUK’ta Düzenlenen ve Cezalandırmayı Etkileyen Özellikli Durumların Değerlendirilmesi       173

4.2.4.1. Pişmanlık ve Islah............................................................................................. 173

4.2.4.2. Yanılma ve Görüş Değişikliği.......................................................................... 174

4.2.4.3. Mücbir Sebep.................................................................................................. 175

4.2.4.4. İzaha Davet....................................................................................................... 176

4.2.5. Ekonomik Suç, Ekonomik Ceza ve Cezaların Etkinliği Çerçevesinde Vergi Kaçakçılığı Suçlarının Orantılı Şekilde Cezalandırılmasına Yönelik Öneri.................................................................................................................. 181

4.2.6. Hakkında Vergi İncelemesi Yapılan Mükellef Sayısı ile 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Uyarınca Ceza Mahkemelerinde Açılan Dava Sayısının Karşılaştırmalı Analizi ve Değerlendirilmesi (2011-2018)...................... 185

4.2.7. Vergi Kaçakçılığı Suçlarına İlişkin Adli İstatistiklerin Çeşitli İllerdeki Mükellef Sayılarına Dair İstatistiklerle Karşılaştırmalı Analizi ve Değerlendirilmesi (2016)............................................................................................. 189

4.2.8. Vergi Kaçakçılığı Suçlarına İlişkin Adli İstatistiklerin Yıllara Göre Değişiminin Analizi ve Değerlendirilmesi          193

5... SONUÇ........................................................................................... 199

Kaynaklar.................................................................................................................................... 209

Kavramlar Dizini........................................................................................................................ 215

Kaynaklar

Akkaya, M. (2000). “Vergi Mahkemesi ve Ceza Mahkemesi Kararlarının Etkileşimi Üzerine Bir İnceleme”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 49 (1-4).

Akkaya, M. (2008). “İdarî ve Adlî Vergi Ceza Sistemine Eleştirel Bir Bakış”, Vergi Sorunları Dergisi, 233 (Özel Sayı) İnternet: http://www.vergisorunlari.com.tr/
makale/idari-ve-adli-vergi-ceza-sistemine-elestirel-bir-bakis/2135 adresinden 15.08.2020’de alınmıştır.

Akkaya, M., Bayar, İ. N., (2011). “Vergi Ziyaına Neden Olmayan Kaçakçılık Suçlarında Tarhiyat Öncesi Uzlaşmanın Cezaya ve Ceza Yargılamasına Etkisi”, Yaklaşım Dergisi, 220.

Aslanpınar, Y. B. (2008). “Vergi Kaçakçılığı Suçlarında Hapis Cezasının Paraya Çevrilmesi ve Ertelenmesi”, Yaklaşım Dergisi, 191.

Aslanpınar, Y. B. (2011). “Naylon Fatura Kullanma Suçunda Kasıt Unsuru ve İspat Külfeti-I”, Yaklaşım Dergisi, 221.

Aslanpınar, Y. B. (2011). “Naylon Fatura Kullanma Suçunda Kasıt Unsuru ve İspat Külfeti-II”, Yaklaşım Dergisi, 222

Aslanpınar, Y. B. (2016). "Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesi (Gizleme) Sebebiyle Geçmişe Dönük Vergi Ziyaı Cezası Kesilmesinin Hukuka Aykırılığı Üzerine", Yaklaşım Dergisi, 288.

Aydın, D. (2009). Türk Ceza Hukukunda Suça İştirak, Ankara: Yetkin Yayınları.

Aydın, S., Çaşkurlu E. (2013). Kamu Maliyesi, Ankara: Gazi Kitabevi.

Aydın, S. (2004). “Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Vergi Kaybını Önleme Açısından Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belgelerin Analiz ve Değerlendirilmesi”. Vergi Sorunları Dergisi, 185.

Aydın, S., (2006). “Mükellefin Gizlilik Alanına (Sır Çevresine) İlişkin Hakları”, Vergi Sorunları Dergisi, 213.

Bağdanlı, İ. H. (2008). “Vergi Usul Kanununa Göre Vergi Ceza Sisteminin Uygulama Esasları”, Vergi Sorunları Dergisi, 233.

Başaran Yavaşlar, F., (2016) “Vergi Yaptırım Hukukuna Farklı Bir Yaklaşım: Dekriminalizasyon”, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 15(1-2).

Başaran Yavaşlar, F., F. (2012). “Vergi Kabahatleri ve Suçları”, M. E. Üyümez. (Editör). Vergi Hukuku, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Web Ofset.

Batun, M. (2010). “Kaçakçılık Suçlarında İştirak, Birleşme ve Tekerrür”, Yaklaşım Dergisi, 213.

Batur, N. (2019). “Vergi Suç ve Cezalarının Etkinliği”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 142.

Bayar, İ. N. (2010). Vergi Kaçakçılığı (Suç Teorisi-Ceza Teorisi ve Muhakeme Hukuku Açısından Bir İnceleme), Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Baykara, B. (2001). “Vergi Suçuna Teşebbüs 4369 Sayılı Kanundan Sonra da Mümkün Müdür?” Yaklaşım Dergisi, 106.

Baykara, B. (Haziran, 2009). “Vergi Kaçakçılığı Suçları ve Muhasebe Hilesi”, Güncel Hukuk, 6-66. İnternet: http://www.bekirbaykara.av.tr/dosya/pdf/2_
VERGi_SUcLARI_VE_MUHASEBE_HiLESi_1709.pdf adresinden 25.03.2020’de alınmıştır.

Bayraklı, H. H. (1996). Vergi Ceza Hukuku, Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayını.

Bayraklı, H. H. (2005). Genel Vergi Hukuku, Afyon: Derya Kitabevi.

Bayraklı, H. H. (Nisan, 2017). “Vergi Kaçakçılık Suçlarında Birleşme (İçtima)”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 1-19. İnternet: http://www.taa.gov.tr/indir/
vergi-kacakcilik-suclarinda-birlesme-ictima-bWFrYWxlfGQ0NGRlLTQ0MW
M0LTZkYWNlLWM4MzQxLnBkZnw5NTg adresinden 22.09.2018’de alınmıştır.

Bayraklı, H. H., Bozdağ, A. (2010). “Türk Ceza Hukukunda Teşebbüse Elverişlilik Sorunu ve Vergi Suçlarının Teşebbüse Elverişlilik Açısından Değerlendirilmesi”, Maliye Dergisi, 158.

Bilici, N. (2007). Vergi Hukuku. (Onaltıncı Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık

Candan, T. (1995). Vergi Suçları ve Cezaları. Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları.

Çavuş, A. (2016). Suç Genel Teorisi Işığında Vergi Kaçakçılığı Suçları. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.

Çelik, N. K. (2015). “Ceza Hukuku Boyutu ile Vergi Kaçakçılığı Suçu”, V. Genç Vergi Hukukçuları Sempozyumunda sunuldu (18 Nisan 2015), Bursa: Ekin Yayınevi.

Çitil, B. (2019), Vergi Hukukunda Sahte Fatura Suçları, Ankara: Seçkin Yayıncılık

Çetinkaya, M. (1991). “Ceza Mahkemelerinde Yargılanabilecek Vergi Suç ve Cezaları”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1991/2.

Çomaklı, Ş. E. (2008). Türk Vergi Hukukunda Fail Kavramı. Ankara: Savaş Yayınevi.

Çomaklı, Ş. E., Ak, A. (2013), Vergi Ceza Hukukunda Suç ve Kabahatler, Erzurum: Erzurum Barosu Yayınları.

Çomaklı, Ş. E., Ayrangöl, Z. (2015). “Vergi Hukukunda Cezaya Dair Güncellenemeyen Husus: Vergi Kaçakçılığında Suça Konu Belge”, 30. Türkiye Maliye Sempozyumu Bildiri Kitabı. İnternet: http://www.maliyesempozyumu.org/wp-content/uploads/2017/10/Maliye_Sempozyumu_30_177_189.pdf adresinden 25.03.2020 tarihinde alınmıştır.

Demirbaş, T. (2014). Ceza Kanunu Genel Hükümler (Onuncu Baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Dursun, G. (2019) “Ekonomik Suça Ekonomik Ceza İlkesi ve Bu Kapsamda 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı Suçları İçin Öngörülen Cezaların Değerlendirilmesi”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 14 (175-176).

Dönmezer, S. (1985). “Ekonomik Suçlar”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7.

Edizdoğan, N, Taş, M., Çelikkaya, A. (2007). Vergi Ceza ve Yargılama Hukuku, Bursa: Ekin Basın Yayın Dağıtım.

Erdem, T. (2009). Vergisel Kabahatler, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Erdem, T. (2010). “Vergi Uygulamasında Belgede Sahtecilik Suçlarının Konusunu Oluşturan Belgeler”, Vergi Sorunları Dergisi, 266.

Erdem, T. (2011). “Maliye Bakanlığı ile Anlaşması Olmadan Belge Basılması ve Bu Belgelerin Bilerek Kullanılması Suçları”, Vergi Sorunları Dergisi, 268.

Erdem, T. (2007). “Vergi Suçlarında Dolaylı Faillik”, Dünya Gazetesi, 29.12.2007. İnternet: http://www.muhasebetr.com/ulusalbasin/haber_oku.php?haber_id=2183 adresinden 25.03.2020’de alınmıştır.

Erem, F. (1968). “Suçun Konusu ve Hümanist Doktrin”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 25 (1).

Erman, S. (1988). Vergi Suçları, İstanbul: İ.Ü. Fen Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Prof. Dr. Nazım Terzioğlu Basım Atölyesi.

Gören, Ö. (2013). “Vergi Ceza Hukukunda İştirak”, Ankara Barosu Dergisi, 71, 2013-2.

Hakeri, H. (2015). Ceza Hukuku Genel Hükümler (Onsekizinci Baskı), Ankara: Adalet Yayınevi.

İnceoğlu A., A. (2020). “Ekonomik Suçlar”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 19 (1).

Karakoç, Y. (2016). Vergi Ceza Hukuku, Ankara: Yetkin Yayınları.

Karakoç, Y. (2010). “Türk Vergi Ceza Hukuku Üzerine Bir Değerlendirme”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 12, 6.

Kırmaz, B., (2015). “Yargıtay İçtihatları Işığında Vergi Kaçakçılığı Suçlarında Suç Tarihinin Belirlenmesi”, Ankara Barosu Dergisi. 73 (2015/1).

Kızılot, Ş. (1994). Vergi Usul Kanunu ve Uygulaması. Ankara: Yaklaşım Yayınları.

Kızılot, Ş. (2005). “Şirketlerde Vergi Suçları”, Ekonomik Suç ve Ceza Sempozyumunda sunuldu (30 Nisan-1 Mayıs 2005), Ankara.

Kızılot, Ş., Kızılot, Z. (2011). Vergi, Ticaret ve Ceza Hukuku Yönünden Kaçakçılık Suçları ve Naylon Fatura (Dördüncü Baskı), Ankara: Yaklaşım Yayıncılık.

Kızılot, Ş., Şenyüz, D., Taş, M., Dönmez R. (2008). Vergi Hukuku (Üçüncü Baskı), Ankara: Yaklaşım Yayıncılık.

Koca, M., Üzülmez, İ. (2014). Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler (Yedinci Baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Köksal, B. (2010). Ekonomik Suç Tartışmaları Işığında Türk Hukukunda Vergi Suçları, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Mercimek, F., Gerçek, A. (2013). “Vergi Kaçakçılık Suçuna İştirak ve Cezai Sorumluluk”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 14.

Mutluer, K. (1979). Vergi Ceza Hukuku, Eskişehir: İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Basımevi.

Müftüoğlu, Z., Küçüktaşdemir, Ö. (2018) “Review of the General Communique of Tax Procedural Law No. 306 from the Perspective of Tax Criminal Law”, 33. Uluslararası Maliye Sempozyumunda sunuldu (8-12 Mayıs 2018, Antalya), Bursa: Ekin Yayınevi.

Narter, R., Sarıcaoğlu, E. (2013). “Türk Vergi Hukukunda Vergi Kabahatlerinde ve Suçlarında İçtima”, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 17 (1-2).

Ok, N., Gündel, A. (2002). Açıklamalı-İçtihatlı Ceza Mahkemelerinin Görevine Giren Vergi Kaçakçılığı Suçları,. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Onat, E. B. (2018). “Vergi Kaçakçılığı Suçunda İştirak”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 31 (137).

Öncel M., Kumrulu A., Çağan N. (2009). Vergi Hukuku (Onyedinci Baskı), Ankara: Turhan Kitabevi.

Özbek, V. Ö., Kanbur, M. N., Doğan, K., Bacaksız, P, Tepe, İ. (2011). Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler (İkinci Baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Özcan, O. (2015). Vergi Suçları, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Özgenç, İ. (2010). Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Öztürk, B., Başaran Yavaşlar, F., (2020). Vergi Kabahat ve Suçları Tasarısı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Parlar, A., Demirel, G. (2002). Adli-İdari Vergi Suçları, Ankara: Adil Yayınevi.

Parlar, A., Hatipoğlu, M. (2010). 5237 Sayılı TCK’da Temel İlkeler Tanımlar – Uygulama Alanı Kast ve Taksir (İkinci Baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Saban, N. (2009). Vergi Hukuku (Beşinci Baskı), İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.

Sancar, T. Y. (2007). “Teni Türk Ceza Kanunu’nda “Zincirleme” Suç”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 7.

Saygılıoğlu, N. (1990). “Türkiye’de Vergi Kaçakçılığı”, İşletme ve Finans Dergisi, 5 (51).

Saygılıoğlu, N. (2018). “Ekonomi ve Hukuk Bağlamında Vergilerin Konumu ve Gümrük Vergilerinin Durumu”, Maliye Araştırmaları-2, (33. Uluslararası Maliye Sempozyumunda sunuldu, 8-12 Mayıs 2018, Antalya), Bursa: Ekin Yayınevi.

Selim, E. (2020). “İki Yüzlü Elektronik Fatura ve Görüntüsü İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme Suçu”, İnternet: http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/
erhanselim/016/ adresinden 25.03.2020’de alınmıştır

Şen, E. (2014). “Vergi Suçlarında “Zincirleme Suç” Kavramı”, Hukuki Haber, 09.10.2014. İnternet: http://www.hukukihaber.net/vergi-suclarinda-zincirleme-suc-kavrami-makale,3629.html.

Şensoy, Ş. C. (2004). “Ekonomik Suç Kavramı ve Ekonomik Suçların Kriminolojik Özellikleri”, Çetin Özek Armağanı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Şenyüz, D. (2013). Vergi Ceza Hukuku (Vergi Kabahatleri ve Suçları) (Yedinci Baskı), Bursa: Ekin Yayınevi.

Şenyüz, D. (2013). “Susma Hakkı Karşısında Vergi Usul Kanunundaki Defter ve Belgeleri Gizleme (Kaçakçılık) Suçu”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 15, (1).

Tan, M. (2011). Türk Ceza Kanunu Genel Hükümler Karşılaştırmalı-Gerekçeli-Açıklamalı-İçtihatlı-Özetli, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 109.

Taner, F. G. (2009). “TCK’nın 5. Maddesinin Yürürlüğe Girmesi Karşısında TCK Dışındaki Kanunlarda Yer Alan Dava ve Ceza Zamanaşımını Durduran Nedenlerin Yürürlük Durumu”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yıl: 22, Sayı: 83.

Taner, F. G., Aslanpınar, Y. B. (2015). “Bilmeden (Kast Olmaksızın) Naylon Fatura Kullanıldığının Tespiti Halinde Vergi Ziyaı Cezası Kesilmesini Emreden 306 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği’nin Hukuka Aykırılığı Üzerine”, Yaklaşım Dergisi, 265.

Taş, M., Özcan, S., (2011). “Kaçakçılık Suçunda Gözden Kaçan Ayrıntı, Akşam Gazetesi, 01.12.2011 (İnternet: http://uye.yaklasim.com/OfficialJournal.aspx?
categoryidlast=24953&parentid=24940&categoryid=24145&_#24953 adresinden 10.02.2018’de alınmıştır.).

Taşdelen, A. (2010). Vergi Usul Kanunu Yönünden Vergi Kabahatleri, Ankara: Turhan Kitabevi.

Taşdelen A. (2010). “Vergi Kabahatlerinin Anayasal Temelleri Üzerine Düşünceler”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 59 (4).

Taştan, M. (2014). Vergi Kaçakçılığı Suçları, Ankara: Adalet Yayınevi.

Toroslu, N. (2012). Ceza Hukuku Genel Kısım, Ankara: Savaş Yayınevi.

Türay, A. (2013). “5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 5. Maddesine İlişkin Bir İnceleme”, Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan (T.C. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi Özel Sayı), İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.

Uğur H., Elibol M. (2015). Açıklamalı-İçtihatlı Vergi Suçları, Ankara: Adalet Yayınevi.

Uzeltürk, H. (2005). “Ekonomik Suçlar ve Vergiler”, Ekonomik Suç ve Ceza Sempozyumunda sunuldu (30 Nisan-1 Mayıs 2005), Ankara, 229.

Üstün, Ü. S. (2011). “Susma Hakkı Çerçevesinde Defter, Kayıt ve Belgeleri Gizleme Suçu”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 15 (3).

Üstün, S., Şişman, G. (2009). “Vergi Usul Kanununda Düzenlenen Adli Vergi Suçlarının Görünüm Şekilleri”, Vergi Dünyası Dergisi, 339.

Yaltı, B. (2005). “Vergi Hukukunda Susma Hakkı ((VUK 359) (a) (2)'nin Anayasaya Aykırılığı Sorunu)”, Vergi Dünyası, 285.

Yiğit, U. (2004). Vergi Kaçakçılığı Suçları ve Diğer Hürriyeti Bağlayıcı Vergi Suç ve Cezaları, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.

Zafer H. (2010). Ceza Hukuku Genel Hükümler TCK m. 1-75, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.

http://www.anayasa.gov.tr/

http://www.muhasebetr.com

http://www.sozluk.adalet.gov.tr/

http://www.tdk.gov.tr

Kavramlar Dizini

Adi Ortaklık · 92

Af · 185

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi · 161

Aynı Suç · 151

Azmettirme · 144

B

Bileşik Suç · 148

Bordro · 112

C

Caydırıcılık · 182

Cezada Ölçülülük İlkesi · 181

D

Defter ve Belge İsteme Yazısı · 108

Defter-Beyan Sistemi · 86

Defterler · 79

Dekriminalizasyon · 182

Doğrudan Kast · 128

Dolaylı Fail · 144

E

E-Defter · 88

E-Fatura · 86, 123

Ekonomik Ceza · 182

Ekonomik Suç · 181

Elektronik Belge · 84

Elektronik Bilet · 88

Elektronik Defter · 84

Elektronik Fatura · 86

Elektronik Kayıt · 84

Elektronik Serbest Meslek Makbuzu · 88

E-Serbest Meslek Makbuzu · 123

Etkin Pişmanlık · 174

F

Fikri İçtima · 154

G

Gizleme · 129

Gönüllü Vazgeçme · 173

Görünüşte İçtima · 155

H

Hakkın Kullanılması · 129

Hareket · 95

Hata · 132

Hesap Dönemi · 153, 162

Hesap Hilesi · 98

Hesap ve Muhasebe Hilesi · 98

İ

İhtisas Mahkemeleri · 184

İlliyet Bağı · 97, 141

İştirak İradesi · 168

İzaha Davet · 176, 180

K

Kanuni Temsilci · 93

Kanuni Temsilcisi · 125

Kast · 124

Katma Değer Vergisi · 160

Kıyas Yasağı · 100

Küçük ve Kısıtlıların Failliği · 90

M

Mali Müşavir · 92, 93, 147, 148, 168

Mali Tatil · 108

Matbaa · 122, 123

Menfaat · 140, 171

Mirasçıların Failliği · 91

Muhasebe Hilesi · 98, 146, 150

Muhasebeci · 92, 93, 146, 147, 168

Mücbir Sebep · 108, 175

Mücbir Sebepler · 107

Müşterek Fail · 141

Mütalaa · 127, 172

Mütemadi Suç · 153

Müteselsil Suç · 149

N

Netice (Sonuç) · 96

Noter Tasdik Kayıtları · 106

O

Olası Kast · 128

Ö

Özel Belgede Sahtecilik · 155

P

Pandemi · 176

Pişmanlık ve Islah · 173

S

Salgın Hastalık · 176

Seçimlik Hareket · 134, 150

Serbest Meslek · 79

Suç Tarihi · 108, 163

Suç ve Cezaların Kanuniliği · 100

Suça Katılma Kastı · 141

Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi · 161

Suçun Hukuki Konusu · 77

Susma Hakkı · 109, 130

T

Tahrif Etme · 103

Tahrif Etmek · 103, 116, 150

Tahrifat · 104, 116

Taksir · 124

Takvim Yılı · 152, 161, 163

Tebligat · 107

Tehlike Suçu · 97, 113, 114

Teselsül · 152

V

Vekil · 94

Vergi Ceza Mahkemeleri · 184

Vergi Kanunu · 78

Vergi Kaybı · 114, 181

Vergi Matrahı · 96, 101, 102

Vergi Matrahının Azalması · 96, 136

Vergi Suçu Raporu · 127, 180

Vergi Ziyaı · 26, 36, 117, 136, 160, 164, 178, 183, 184

Vergilendirme Dönemi · 163

X

XLS · 87

XLST · 87

XML · 87

XML Dosyası · 88

Y

Yanılma · 174

Yapılandırma · 185

Yardım Etme · 146

Yok Etmek · 116

Yönetim Kurulu Üyesi · 144

Z

Zamanaşımı · 168, 185

Zarar Suçu · 113

Zayi Belgesi · 176

Zincirleme Suç · 149, 150, 162

Zorunluluk (Iztırar) Hali · 129

https://www.aslanpinar.comyayinlarimiz/kitaplar/tck-nin-genel-hukumleri-cercevesinde-vergi-kacakciligi-suclari

https://www.aslanpinar.com/yayinlarimiz/kitaplar/tck-nin-genel-hukumleri-cercevesinde-vergi-kacakciligi-suclari

Diğer Makaleler