• 07.11.2021
  • Av. Arb. Dr. Y. Burak ASLANPINAR

Gayrimenkullerde Miras ve Bağışın Vergilendirilmesi

Gayrimenkullerde Miras ve Bağışın Vergilendirilmesi - Av- Arb- Dr- Burak ASLANPINAR

"Gayrimenkullerde Miras ve Bağışın Vergilendirilmesi" isimli bu kitap; Av. Arb. Dr. Yusuf Burak Aslanpınar'ın Prof. Dr. Şükrü KIZILOT danışmanlığında hazırladığı “Gayrimenkulleri İvazsız İntikallerinin Vergilendirilmesinin Analizi ve Değerlendirilmesi” başlıklı yüksek lisans tezinin yeniden ele alınarak güncellenmesi, gerekli görünen kısımların eklenmesi ve değiştirilmesiyle oluşturulmuştur. Bu güncelleme yapılırken, akademik görüşlerin yanında güncel idari işlemler ve yargı kararları bir arada değerlendirilmiştir. Örneğin, intifa hakkı üzerinden veraset ve intikal vergisi alınması gerektiği yönündeki uygulamayı eleştiren yüksek lisans tezindeki yargıya taşınan yazar görüşleri doğrultusunda çıkan ve tez öncesi uygulamadan aksi yönde veraset ve intikal vergisi doğmadığı yönünde içtihat haline gelen yargı kararları kitaba eklenmiştir.

Eserde, gayrimenkullerin miras veya bağış yoluyla edinilmesi, sahip olunması ve elden çıkarılması hukuki ve mali açılardan ele alınmıştır. Kitapta, miras kalan veya bağışlanan gayrimenkuller nedeniyle oluşabilecek vergi ve harç yükümlülükleri bir bütün olarak incelenmiştir. Eser; hem hukukçular, mali müşavirler, muhasebeciler ve diğer uygulamacıların merak edilebileceği muhtemel teknik konuları içerecek şekilde hem de bu kişilerden olmayan ancak konuyla doğrudan muhatap olabileceklere yönelik olarak iki yönlü bir rehber olması amacıyla hazırlanmıştır.

Kitap, Seçkin Yayınevi'nden fiziki olarak, internet sitesinden ve diğer yayınevleri ile dağıtım kanallarından edinilebilir.

Kitabın İçindekilerKaynaklar ve Kavramlar Dizini Bölümleri Aşağıdadır:

İçindekiler

Önsöz 7

Kısaltmalar 17

GİRİŞ 19

BİRİNCİ BÖLÜM

GAYRİMENKULLERİN İVAZSIZ (KARŞILIKSIZ) İNTİKALLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİYLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR

I. GAYRİMENKULLERİN İVAZSIZ İNTİKALLERİYLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE AÇIKLAMALARI 21

A. Gayrimenkul 21

1. Arazi 22

2. Tapu Kütüğünde Ayrı Sayfaya Kaydedilen Bağımsız ve Sürekli Haklar 22

a. Bir İrtifak Hakkı Bulunmalıdır 23

b. İrtifak Hakkı Bağımsız Nitelikli Olmalıdır 23

c. İrtifak Hakkı Sürekli Olmalıdır 23

d. Hak Sahibi Tapu Siciline Kaydı Talep Etmelidir 24

3. Kat Mülkiyeti Kütüğüne Kayıtlı Bağımsız Bölümler 24

B. İvazsız İntikal 25

1. İvazlı ve İvazsız İntikal Ayırımı 25

2. Veraset ve İvazsız İntikal Ayırımı 28

C. Mirasçılar, Ölüme Bağlı Tasarruflar ve Tenkis Davası 30

1. Yasal Mirasçılar 30

2. Ölüme Bağlı Tasarruflar, Saklı Paylı (Mahfuz Hisseli) Mirasçılar ve Tenkis Davası 31

a. Ölüme Bağlı Tasarruflar 31

b. Saklı Paylı Mirasçılar ve Tenkis Davası 33

D. Gayrimenkulün Mirasçılara İntikali 36

1. Gayrimenkulün Mirasçılara Elbirliği (İştirak) Halinde İntikali 37

2. Gayrimenkulün Mirasçılara Paylı (Müşterek) Mülkiyet Halinde İntikali 37

E. Bağışlama (Hibe) 38

F. İntifa Hakkı 39

1. Genel Olarak İntifa Hakkı 39

2. İntifa Hakkının Konusu 41

3. Gayrimenkul Üzerindeki İntifa Hakkının Kazanılması ve Kurulması 41

a. İntifa Hakkının Tesisen Kazanılması 41

b. İntifa Hakkının Aslen Kazanılması 42

ba. İntifa Hakkının Kanunen Kazanılması 42

bb. İntifa Hakkının Zamanaşımı ile Kazanılması 43

bc. İntifa Hakkının Mahkeme Kararı ile Kazanılması 43

4. Gayrimenkullerde İntifa Hakkının Sona Ermesi 43

a. Gayrimenkullerde İntifa Hakkının Sona Erme Sebepleri 43

aa. Gayrimenkulün Tamamen Yok Olması 43

ab. Kamulaştırma 43

ac. Mahkeme Kararı 44

ad. Cebri İcra 44

ae. Ölüm, Kişiliğin Ortadan Kalkması ve Süre 44

af. Terkin 44

b. Sona Ermenin Sonuçları 44

G. Kuru (Çıplak) Mülkiyet 45

H. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi 46

1. Tanımı ve Konusu 46

2. Şekli 47

3. Güvencesi 48

4. İptali ve Tenkisi 49

5. Sona Ermesi ve Devredilemezliği 51

İ. Rücu Şartıyla Bağış 52

II. İVAZSIZ İNTİKALLERDE VERGİLENDİRMENİN AMAÇLARI VE GETİRİLİŞ NEDENLERİ 54

A. Genel Olarak Servetin Vergilendirilmesinin Olumlu ve Olumsuz Yönlerinin Mali ve Sosyal Açıdan Değerlendirilmesi 54

B. İvazsız İntikallerde Vergilendirmenin Amaçları ve Getiriliş Nedenleri 55

1. Mali Açıdan 55

2. Sosyal Açıdan 57

III. İVAZSIZ İNTİKALLERİN VERGİLENDİRİLMESİNE OLUMLU VE OLUMSUZ YAKLAŞIM 58

A. Olumlu Yaklaşım 58

B. Olumsuz Yaklaşım 59

İKİNCİ BÖLÜM

TÜRK VERGİ HUKUKU’NDA İVAZSIZ İNTİKAL EDEN

GAYRİMENKULLERİN VERGİLENDİRİLMESİ

I. GAYRİMENKULLERİN İVAZSIZ İNTİKALLERİNDE VERGİLENDİRMENİN GEÇİRDİĞİ AŞAMALAR 61

A. Genel Olarak Servetin Vergilendirilmesinin Tarihçesi 61

B. Türkiye’de İvazsız İntikaller Üzerinden Alınan Vergilerin Geçirdiği Aşamalar 62

1. Birinci Aşama (Cumhuriyet Öncesi Dönem) 62

2. İkinci Aşama (797 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Dönemi) 62

3. Üçüncü Aşama (7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Dönemi) 63

II. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BAKIMINDAN İVAZSIZ İNTİKAL EDEN GAYRİMENKULLER 64

A. Genel Olarak İvazsız Veraset ve İntikal Vergisi 64

1. Verginin Konusu ve Uygulama Alanı 64

a. Şahsilik İlkesine Göre Uygulama Alanı 65

b. Mülkilik İlkesine Göre Uygulama Alanı 65

2. Vergiyi Doğuran Olay 66

3. Verginin Mükellefi 66

4. Muafiyetler 67

a. Kamu İdareleri 67

b. Emekli ve Yardım Sandıkları ile Sosyal Yardım Kurumları 67

c. Kamuya Yararlı Dernekler 67

d. Siyasi Partiler 68

e. Bazı Kurumlara Ait Teşekküller 68

f. Kamu Yararına Kurulan Bazı Teşekküller 68

g. Yabancı Devlet Temsilcileri 68

h. Vakıf Muafiyeti 68

5. İstisnalar 69

a. Miras Hissesinin Bir Kısmı 69

b. Sağlar Arası İvazsız İntikallerin Bir Kısmı 69

c. Piyango ve İkramiyelerin Bir Kısmı ile Milli Piyango İkramiyesi 69

d. Görev Sırasında Ölenlerden İntikal Eden Malların Bir Kısmı 70

e. Rücu Şartıyla Yapılan Bağışlar 70

f. Kuru Mülkiyet Halinde İntikal Eden Mallar 71

g. Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflara Kuruluş veya Kuruluştan Sonra Tahsis Olunan Mallar 71

h. Kültür ve Tâbiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıkları 71

6. Tarife 71

7. Verginin Beyanı ve Beyan Süresi 72

8. Zamanaşımı 73

B. Gayrimenkullerin İvazsız İntikallerinin Veraset ve İntikal Vergisi Bakımından Vergilendirilmesi 75

1. Gayrimenkul Sahibinin Ölümü Halinde Veraset ve İntikal Vergisi 75

2. Gayrimenkulün Veraset Dışındaki Yollarla İvazsız İntikali Halinde Veraset ve İntikal Vergisi 77

a. Bağışlama Halinde Veraset ve İntikal Vergisi 77

b. Diğer İvazsız İntikallerin Veraset ve İntikal Vergisi 78

3. İvazsız İntikal Eden Gayrimenkullerin Değerlemesi 84

III. GELİR VERGİSİ BAKIMINDAN İVAZSIZ İNTİKAL EDEN GAYRİMENKULLER 88

A. İvazsız İntikal Eden Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasının Ticari Kazanç Kapsamında Vergilendirilmesi (GVK md. 37/2-4) 89

B. İvazsız İntikal Eden Gayrimenkullerin Değer Artış Kazancı Kapsamında Vergilendirilmesi (GVK mük. md. 80/1-6) 91

C. İvazsız İntikal Eden Gayrimenkullerin Kira Geliri Üzerinden Alınan Gelir Vergisi (GMSİ) 93

IV. KATMA DEĞER VERGİSİ BAKIMINDAN İVAZSIZ İNTİKAL EDEN GAYRİMENKULLER 93

V. EMLAK VERGİSİ BAKIMINDAN İVAZSIZ İNTİKAL EDEN GAYRİMENKULLER 94

VI. DEĞERLİ KONUT VERGİSİ BAKIMINDAN İVAZSIZ İNTİKAL EDEN GAYRİMENKULLER 96

VII. HARÇLAR BAKIMINDAN İVAZSIZ İNTİKAL EDEN GAYRİMENKULLER 97

A. Genel Olarak Harçların Tanımı, Unsurları ve Çeşitleri 97

B. Tapu Harcının Matrahı 99

1. Tapu Harcı Uygulaması Bakımından 01.01.2002 Tarihinden Önceki Durum 100

2. Tapu Harcı Uygulaması Bakımından 01.01.2002-06.06.2008 Tarihleri Arasındaki Durum 101

3. Tapu Harcı Uygulaması Bakımından 06.06.2008 Tarihinden Sonraki Durum 103

C. Tapu Harcının Tarifesi 105

D. Gayrimenkullerin İvazsız İntikali Bakımından Tapu Harcı Uygulaması 105

1. Mirasçılara İntikal Eden Gayrimenkuller Bakımından Tapu Harcı Uygulaması 105

2. Bağışlanan Gayrimenkuller Bakımından Tapu Harcı Uygulaması 106

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GAYRİMENKULLERİN İVAZSIZ İNTİKALLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 107

I. GAYRİMENKULLERİN İVAZSIZ İNTİKALLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİNDE VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BAKIMINDAN ÖZELLİKLİ DURUMLAR 107

A. Kuru (Çıplak) Mülkiyet ve İntifa Hakkının Veraset ve İntikal Vergisi Bakımından Vergilendirilmesi 107

1. Kuru Mülkiyet ve İntifa Hakkının Vergilendirilmesine İlişkin Doktrindeki Yaklaşımlar 108

a. Sağlar Arası Kuru Mülkiyet İntikalinin Vergilendirilmesi 109

b. Veraset Yoluyla İntikal Eden Kuru Mülkiyetin İntifa Hakkıyla Birleşmesi Durumunda Vergilendirme 109

ba. Kuru Mülkiyet Sahibi Mirasçılar Lehine İntifa Hakkından Feragat Edilmesi Durumunda Vergilendirme 110

bb. İntifa Hakkı Sahibinin Ölümü Durumunda Vergilendirme 111

bc. Kuru Mülkiyetin İntifa Hakkı Sahibine Bağışlanması Durumunda Vergilendirme 112

c. İvazlı Olarak Alınan Kuru Mülkiyetin İntifa Hakkıyla Birleşmesi Durumunda Vergilendirme 112

ca. İntifa Hakkı Sahibinin Ölümü Üzerine Bedel Karşılığında Satın Alınmış Olan Kuru Mülkiyetle İntifa Hakkının Birleşmesi Durumunda Vergilendirme 112

cb. Bedel Karşılığında Satın Alınmış Kuru Mülkiyet Lehine İntifa Hakkından Feragat Edilmesi Durumunda Vergilendirme 113

d. İntifa Hakkının ve Kuru Mülkiyetin VUK’un 296. Maddesine Göre Değerlemesi 113

2. Kuru Mülkiyet ve İntifa Hakkının Vergilendirilmesine İlişkin Vergi İdaresi Düzenlemeleri 114

a. Tebliğler 115

b. İç Genelgeler 117

c. Özelgeler (Muktezalar) 118

3. Kuru Mülkiyet ve İntifa Hakkının Vergilendirilmesine İlişkin 2011 Yılından Önceki Tarihlerde Verilmiş Yargı Kararları 125

4. Kuru Mülkiyet ve İntifa hakkının Vergilendirilmesine İlişkin Görüşümüz ve Bu Doğrultuda Oluşan Yakın Tarihli Güncel Yargı Kararları 130

a. İntikali Mümkün Olmayan İntifa Hakkının Veraset ve İntikal Vergisinin Konusuna Girip Girmediği 130

aa. İntifa Hakkının İntikale Elverişli Olup Olmadığının Değerlendirilmesi 130

ab. İntifa Hakkının Veraset ve İntikal Vergisinin Konusuna Girmediğine İlişkin Görüşümüz ve Bu Yöndeki Güncel Yargı Kararları 132

b. İntikali Mümkün Olan Kuru Mülkiyetin Verginin Konusuna Girip Girmediğine İlişkin Değerlendirme 135

c. Kuru Mülkiyet ve İntifa Hakkının Değerinin Tespiti 137

d. Örneklerle İntifa Hakkı ve Kuru Mülkiyetin Veraset ve İntikal Vergisi Karşısındaki Durumu 139

da. Yeni Alınan Gayrimenkulün Kuru Mülkiyeti ve İntifa Hakkının Farklı Kişiler Üzerine Yapılması Halinde Veraset ve İntikal Vergisi 140

db. Tam Mülkiyetli Mevcut Gayrimenkulün Kuru Mülkiyetinin Bedelsiz Devri Halinde Veraset ve İntikal Vergisi 141

dc. Veraset Yoluyla Edinilmiş Kuru Mülkiyetin İntifa Hakkıyla Birleşmesi Halinde Veraset ve İntikal Vergisi 142

dd. İntifa Hakkı Tesis Edilmiş Kişiye, Veraseten veya Bağış Yoluyla Kuru Mülkiyetin de Geçmesi Halinde Veraset ve İntikal Vergisi 143

de. İntifa Hakkı Tesis Edilen Kişinin Ölümü veya Bu Haktan Feragati ile Kuru Mülkiyetin Tekrar Tam Mülkiyete Dönüşmesi Halinde Veraset ve İntikal Vergisi 143

e. Sağ Kalan Eşe Aile Konutunun Üzerinde İntifa Hakkı Özgülenmesinin Veraset ve İntikal Vergisi Bakımından Değerlendirilmesi 144

ea. Genel Olarak Sağ Kalan Eşe Aile Konutu Üzerinde İntifa Hakkı Özgülenmesi 144

eb. Katılma Alacağına Mahsuben Tesis Edilen İntifa Hakkı Bakımından Veraset ve İntikal Vergisi (TMK md. 240) 145

ec. Miras Payına Mahsuben Tesis Edilen İntifa Hakkı Bakımından Veraset ve İntikal Vergisi (TMK md. 652) 146

B. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin Veraset ve İntikal Vergisi Bakımından Değerlendirilmesi 147

C. Rücu Şartıyla Bağışın Veraset ve İntikal Vergisi Bakımından Vergilendirilmesi 152

D. İnşaat Halindeki Gayrimenkullerin İvazsız İntikallerinin Veraset ve İntikal Vergisi Bakımından Değerlendirilmesi 152

E. Boşanma Karşılığında İktisap Edilen Gayrimenkullerin Veraset ve İntikal Vergisi Bakımından Değerlendirilmesi 155

F. Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesinin Süresinden Sonra Verilmesi Halinde Uygulanacak Ceza 157

II. GELİR VERGİSİ BAKIMINDAN ÖZELLİKLİ DURUMLAR 160

A. İvazsız İktisap Edilen Arsa Payı Karşılığı Edinilen Bağımsız Bölüm Satışının Ticari Kazanç Bakımından Değerlendirilmesi 161

1. Vergi İdaresi Düzenleme ve Uygulamaları 161

2. Yargı Kararları 163

3. Değerlendirme 166

B. İvazsız İktisap Edilen Arsa Payı Karşılığı Edinilen Bağımsız Bölüm Satışının Değer Artış Kazancı Bakımından Değerlendirilmesi 167

1. Vergi İdaresi Düzenleme ve Uygulamaları 168

a. 25 Mart 2011 Tarihinden Önce 168

b. 25 Mart 2011 Tarihi İtibariyle 170

2. Yargı Kararları 171

a. Değer Artış Kazancı Olduğu Yönündeki Kararlar 171

b. Değer Artış Kazancı Olmadığı Yönündeki Kararlar 172

3. Değerlendirme 173

III. KATMA DEĞER VERGİSİ BAKIMINDAN ÖZELLİKLİ DURUMLAR 173

IV. EMLAK VERGİSİ BAKIMINDAN ÖZELLİKLİ DURUMLAR 175

A. Emlak Vergisi Değerinin Tespitinin Önemi ve Bu Tespite Dava Açılması 175

1. Emlak Vergisi Değerinin Diğer Vergiler ve Harçlar Bakımından Önemi 175

a. Veraset ve İntikal Vergisi Bakımından Emlak Vergisi Değerinin Önemi 175

b. Kira Geliri Üzerinden Alınan Gelir Vergisi Bakımından Emlak Vergisi Değerinin Önemi 176

c. Değer Artış Kazancı Üzerinden Alınan Gelir Vergisi Bakımından Emlak Vergisi Değerinin Önemi 177

d. Harçlar Bakımından Emlak Vergisi Değerinin Önemi 177

e. Değerli Konut Vergisi Bakımından Emlak Vergisi Değerinin Önemi 178

2. Emlak Vergisine Esas Değerin Tespiti ve Bu Tespite Dava Açılması 178

B. Müşterek (Paylı) ve İştirak Halinde (Elbirliği) Mülkiyette Emlak Vergisi Yükümlülüğü 180

C. İntifa Hakkının Varlığı Halinde Emlak Vergisi Yükümlülüğü 181

V. HARÇLAR BAKIMINDAN ÖZELLİKLİ DURUMLAR 182

A. İntifa Hakkının Varlığı Halinde Tapu Harçları 182

1. Tapu Harcı Bakımından İntifa Hakkının Gayrimenkulün Değerine Oranı 182

2. İntifa Hakkının Kurulmasında Alınan Tapu Harcı 182

3. İntifa Hakkının Terkininde Alınan Tapu Harcı 183

4. Yeni Alınan Gayrimenkul Bakımından Tapu Harcı Uygulaması 184

a. Örnek Olay 184

b. İşlemin Mali Boyutu 184

5. Mevcut Gayrimenkulün Karşılıksız Devri (Bağış) Bakımından Tapu Harcı Uygulaması 186

a. Örnek Olay 186

b. İşlemin Mali Boyutu 187

6. Mevcut Gayrimenkulün Kuru Mülkiyetinin Bedel Karşılığı Satılması veya Satılmış Gösterilmesi Halinde Tapu Harcı Uygulaması 187

B. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Bakımından Tapu Harçları 188

VI. GAYRİMENKULLERİN İVAZSIZ İNTİKALLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 188

A. İntifa Hakkı ve Kuru Mülkiyetin Vergilendirilmesine İlişkin Çözüm Önerisi 188

B. Eşe ve Çocuklara İvazsız Olarak İntikal Eden Gayrimenkullerin Vergilendirilmesine İlişkin Öneri 190

C. Veraset ve İntikal Vergisinin Kaldırılmasına İlişkin Öneriler Hakkında Değerlendirme 192

Sonuç 195

Kaynakça 199

Kavramlar Dizini 207

Kaynakça

AKARSLAN, Mehmet, “İntifa Hakları ile Kuru Mülkiyetin Vergilendirilmesi”, Yaklaşım, S:173, Mayıs 2007, s. 124-130.

AKDOĞAN, Abdurrahman, Kamu Maliyesi, Gazi Kitabevi, Ankara, 1997.

AKKAYA, Mustafa, Vergi Hukukunda Ekonomik Yaklaşım, Turhan Kitabevi, Ankara, 2002.

AKSOY, Şerafettin, Kamu Maliyesi, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1998.

Anayasa Mahkemesi Kararlar Bilgi Bankası, www.anayasa.gov.tr.

ARAL, Fahrettin, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Yetkin Yayınları, Ankara, 2003.

AREN, Sadun, Veraset Vergisi Üzerine Bir Deneme, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını, No:24-6, Ankara, 1952.

ARICA, M. Nadir, “İntifa Hakkı ve Çıplak Mülkiyet Şeklinde İntikal Eden Miras Payları ile Çıplak Mülkiyetin Tam Mülkiyete Dönüşmesi Halindeki Miras Paylarının Vergilendirilmesi-1”, Maliye ve Sigorta Yorumları, S:208, 15 Eylül 1995, s. 42-45.

ARICA, M. Nadir, “Karşı Edimi ‘Ölünceye Kadar Bakıp Gözetmek’ Olan Tasarrufların Veraset ve İntikal Vergisi Karşısındaki Durumu”, Maliye ve Sigorta Yorumları Dergisi, S:201, 1 Haziran 1995, s. 64-66.

ARICA, M. Nadir, “Kuru Mülkiyet Halindeki Mal İntikallerinin Veraset ve İntikal Vergisi Karşısındaki Durumu ve İstisna Uygulaması”, Maliye ve Sigorta Yorumları, S:224, 15 Mayıs 1996, s. 53-55.

ARICA, M. Nadir, “Veraset ve İntikal Vergisi Uygulamasında İvazsız İntikal Kavramı”, Maliye ve Sigorta Yorumları, S:217, 1 Şubat 1996, s. 87-90.

ARICA, M. Nadir, 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Yorumu ve Açıklamaları ve Beyanname Düzenleme Kılavuzu, Kazancı Matbaacılık, Ankara, 1981.

ARICA, M. Nadir, Veraset ve İntikal Kanunu Yorum ve Açıklamaları, 2. Baskı, Ankara, 1989.

ASLANPINAR, Y. Burak, Gayrimenkullerin İvazsız İntikallerinin Vergilendirilmesinin Analizi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Şükrü Kızılot), Ankara, 2011.

ASLANPINAR, Y. Burak, “Gayrimenkullerde İntifa Hakkı ve Kuru (Çıplak) Mülkiyetin Veraset ve İntikal Vergisi Bakımından Vergilendirilmesi”, Prof. Dr. Şükrü Kızılot'a Armağan, (Editör: Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu), Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Yayını, Cem Web Ofset, Ankara, 2014, s. 574-616.

ASLANPINAR, Y. Burak, “Arsa Payı Karşılığı İnşaat İşlerinde Sözleşmenin Niteliği, KDV ve Gelir Vergisi Açısından Değerlendirilmesi”, Yaklaşım, S:185, Mayıs 2008, s. 281-285.

ASLANPINAR, Y. Burak, “Mirasın Gerçek Reddi ve Hükmen (Hükmî) Reddi”, Yaklaşım, S:198, Haziran 2009, s. 272-275.

ASLANPINAR, Y. Burak, “Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin Veraset ve İntikal Vergisi Bakımından Değerlendirilmesi-I”, Yaklaşım, S:248, Ağustos 2013, s. 278-281.

ASLANPINAR, Y. Burak, “Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin Veraset ve İntikal Vergisi Bakımından Değerlendirilmesi-II”, Yaklaşım, S:249, Eylül 2013, s. 262-265.

ASLANPINAR, Y. Burak, “İntifa Hakkının Veraset ve İntikal Vergisinin Konusuna Girmediği Görüşü ve Bu Görüş Doğrultusundaki Son Yargı Kararları”, Yaklaşım, S:307, Temmuz 2018, s. 245-250.

ASLANPINAR, Y. Burak, “Emlak Vergisi Takdirine Dava Açmayana 4 Yıl Boyunca 6 Vergi Yüksek”, Dünya, (Erişim) https://www.dunya.com/kose-yazisi/emlak-vergisi-takdirine-dava-acmayana-4-yil-boyunca-6-vergi-yuksek/629182, 30.07.2021.

AYAN, Mehmet, Eşya Hukuku III Sınırlı Aynî Haklar, Mimoza Yayınları, Konya, 2000.

AYDIN, Fazıl, Tüm Yönleriyle Veraset ve İntikal Vergisi, Yaklaşım Yayınları, Ankara, 2009.

AYDIN, Selda, “Bazı Avrupa Birliği Ülkelerinde Veraset ve İntikal Vergisi Uygulaması”, Vergi Sorunları Dergisi, S:246, Mart 2009, s. 59-66.

BAYGIN, Cem, “Tenkis Davalarında Miras Bırakanın Tasarruf Nisabının Hesaplanması”, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt XII, S:3-4, 2008, s. 137-179.

BİLİCİ, Nurettin Vergi Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2007.

BULUTOĞLU, Kenan, Türk Vergi Sistemi Dersleri, Ekin Yayınları, İstanbul, 1982.

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı İnternet Sitesi, www.bursavdb.gov.tr.

ÇAĞAN, Nami, Vergilendirme Yetkisi, Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul, 1982.

ÇELİK, Galip, Servet ve Harcama Vergileri, Seçkin Yayınevi, Ankara, 1995.

ÇOMAKLI, Şafak Ertan, Türkiye’de Kayıtdışı Ekonomi ve Vergisel Kayıtdışılık, Turhan Kitabevi, Erzurum, 2007.

Danıştay Bilgi Bankası, www.danistay.gov.tr.

DOĞAN, Murat, “Mal Rejiminin Tasfiyesinde ve Mirasın Paylaşımında Aile Konutu ve Ev Eşyası”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt VII, S:3-4, 2003, s. 651-696.

DOĞRUSÖZ, Bumin, “Arsa Değerinin Tespitinde Keyfilik”, Referans, 04.01.2010.

DÖRTGÖZ, Gürsel Öcal, Açıklamalı Tapu Sicili (Tapu Sicili Tüzüğü Şerhi), Ankara, 2005.

DÖRTGÖZ, Gürsel Öcal, Yeni Medeni Kanuna Göre Tapu İşlemleri, Ankara, 2003.

DURAL, Mustafa, ÖZ, Turgut, Türk Özel Hukuku Miras Hukuku, Cilt IV, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2003.

EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 7. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, 2001.

EREN, Kemal Tahir, EREN, Fikret, CANSEL, Erol, Türk Eşya Hukuku, 2. Baskı, Ankara, 1984.

EROĞLU, Onur, “ Veraset ve İntikal Vergisinin Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısının Değerlendirilmesi “, Vergi Sorunları, S:245, Şubat 2009, s. 164-172.

EROL, Ahmet, Türk Vergi Sistemi ve Vergi Hukuku, 2. Baskı, Yaklaşım Yayınları, Ankara, 2009.

ESMER, Galip, Mevzuatımızda Gayrimenkul Hükümleri ve Tapu Sicili, Tapu Kadastro Vakfı Yayınları, Ankara, 1998.

Gayrimenkullerin 5 Yıl İçinde Elden Çıkarılmasında Gelir Vergisi Beyanı, Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayını, Yayın No:376, Ankara, 2021.

Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesi, www.gib.gov.tr.

GENÇCAN, Ömer Uğur, Miras Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara. 2008.

GÜRZUMAR, Osman, Türk Medeni Hukukunda Üst Hakkı, Beta Yayınları, İstanbul, 2001.

HATEMİ, Hüseyin, SEROZAN, Rona, ARPACI, Abdülkadir, Borçlar Hukuku Özel Bölüm, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1992.

HEPER, Fethi, Türkiye’de Servetlerin Vergilendirilmesi, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları, Yayın No:246/266, Eskişehir, 1982.

İNAN, Ali Naim, ERTAŞ, Şeref, ALBAŞ, Hakan, İnan Türk Medeni Hukuku: Miras Hukuku, 7. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2008.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı İnternet Sitesi, www.ivdb.gov.tr.

KARAKOÇ, Yusuf, Türk Miras Hukuku Açısından Veraset ve İntikal Vergisi, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1990. 

Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (İçtihat Arama Yazılımı).

KILIÇASLAN, Harun, “Veraset Vergisini Kaldırmak: Kayıt Dışı Ekonomi Bağlamında Bir Değerlendirme ve Yeni Bir Düzenleme Önerisi”, Maliye Dergisi, S:161, Temmuz-Aralık 2011, s. 337-346.

KIZILOT, Şükrü, SARISU Ekrem, ÖZCAN Sezgin, KIZILOT Zuhal, Gayrimenkul Rehberi, 6. Baskı, Yaklaşım Yayınları, Ankara, 2010.

KIZILOT, Şükrü, TAŞ, Metin, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, 2. Baskı, Yaklaşım Yayınları, Ankara, 2010.

KIZILOT, Şükrü, “Arsa Karşılığı Müteahhitten Alınan Dairelerin Satılması Durumunda Değer Artışı Kazancı”, Yaklaşım, Ağustos 2005, S:152, s. 29-32.

KIZILOT, Şükrü, “Emlak Verginizi Ödediniz mi?”, Hürriyet, 05.05.2009.

KIZILOT, Şükrü, “Gayrimenkulü Olanlar Kemanın Sesini Duyuyor musunuz?”, Hürriyet, 14.06.2010.

KIZILOT, Şükrü, “İnşaat Devam Ederken Alınan Kat İrtifaklı Arsa Tapusunda, Harç Yönünden Bitmiş Daire ve Dükkan Değerinin Esas Alınıp Alınamayacağı”, Yaklaşım, S:189, Eylül 2008, s. 27-32.

KIZILOT, Şükrü, “Kira Gelirlerinin Beyanında İnce Noktalar”, Hürriyet, 05.03.2011.

KIZILOT, Şükrü, “Kiracıya ve Ev Sahibine Şok”, Hürriyet, 02.06.2010.

KIZILOT, Şükrü, “Miras Beyan Etmeyene Cezasız Çözüm”, Hürriyet, 21.06.2007.

KIZILOT, Şükrü, “Miras Kalan Arsayı Müteahhide Verene Müjde”, Hürriyet, 31.03.2011.

KIZILOT, Şükrü, “Miras Kalan ya da Bağış Yolu ile Edinilen Arsanın Kat Karşılığında Müteahhide Verilmesi”, Yaklaşım, S:147, Mart 2005, s. 15-22.

KIZILOT, Şükrü, “Neriman Teyze Evin Tapusunu Kime Alacak?”, Hürriyet, 03.02.2007.

KIZILOT, Şükrü, Danıştay Kararları ve Özelgeler (Muktezalar), Cilt II, Yaklaşım Yayınları, Ankara, 1994.

KIZILOT, Şükrü, Danıştay Kararları ve Özelgeler (Muktezalar), Cilt III, Yaklaşım Yayınları, Ankara, 1996.

KIZILOT, Şükrü, Danıştay Kararları ve Özelgeler (Muktezalar), Cilt VII, Yaklaşım Yayınları, Ankara, 2005.

KIZILOT, Şükrü, Danıştay Kararları ve Muktezalar (Özelgeler), Cilt VIII, Yaklaşım Yayınları, Ankara, 2008.

KIZILOT, Şükrü, İnşaat Muhasebesi Vergilendirilmesi Mevzuatı ve Asgari İşçilik, 11. Baskı, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara, 2008.

KIZILOT, Şükrü, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Uygulaması, 4. Baskı, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara, 2010.

KIZILOT, Şükrü, Vergi Usul Kanunu ve Uygulaması, Cilt II, Yaklaşım Yayınları, Ankara, 1994.

KIZILOT, Zuhal, “Boşanma Karşılığında Alınan Tazminatların Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu”, Yaklaşım, S:166, Ekim 2006, s. 282-284.

KIZILOT, Zuhal, “Mirasını Beyan Etmeyi Unutan Varis”, Star, 09.12.2006.

KIZILOT, Zuhal, “Ölünceye Kadar Bakmanın Vergisi”, Star, 26.03.2004.

Kira Geliri Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi, Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef İşleri Daire Başkanlığı Yayını, Yayın No: 371, Ankara, 2021.

KOCAHANOĞLU, Osman Selim, İçtihatlı-Gerekçeli Veraset-İntikal Vergisi Kanunu ve Uygulaması, Temel Yayınları, İstanbul, 1982.

KÜKRER, A. Sami, Türk Vergi Sisteminde Servet İntikallerinin Vergilendirilmesi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Yayın No:256, Eskişehir, 1987.

MAÇ, Mehmet, JAMALİ, Tarık, Veraset Hibe ve Ölüm, Denet Yayıncılık, İstanbul, 1999.

Maliye ve Sigorta Yorumları, Özelgeler, S:469, Ağustos 2006.

MUMCU, Yaşar Turgut, Servet ve Servet Transferi Üzerinden Alınan Vergiler, Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1976.

OĞUZMAN, M. Kemal, SELİÇİ, Özer, Eşya Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2002.

ORTAÇ, F. Rifat, “Yarışma ve Çekilişler Sonucunda Ayni Olarak Verilen İkramiyelerde Fatura Değeri Kavramı”, Yaklaşım, S:85, Ocak 2000, (Çevrimiçi) www.yaklasim.com, 16.04.2011.

OZANSOY, Ahmet, “Tapu ve Kadastro Harçlarında Matrahın Tespiti”, Yaklaşım, S:193, Ocak 2009, s. 40-44.

ÖNCEL, Mualla, KUMRULU, Ahmet, ÇAĞAN, Nami, Vergi Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara, 2009.

ÖZCAN, Sezgin, “Emlak Vergisi Bildirimi ve Süresinde Verilmeyen Bildirim İçin Uygulanan Ceza, Yaklaşım, S:166, Ekim 2006, s. 241-244.

ÖZEN, Burak, Türk Medeni Hukukunda Eşya Üzerinde İntifa Hakkı, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2008.

ÖZTAN, Bilge, Medeni Hukuk’un Temel Kavramları, Turhan Kitabevi, Ankara, 2006.

ÖZZEYBEK, Muammer, Veraset ve İntikal Vergisi Uygulama Yorum ve Açıklamaları, Eko Matbaası, İstanbul, 1976.

SARAÇ, Osman, “Veraset ve İvazsız Suretle İktisap Edilen Gayrimenkullerin Satışı”, Yaklaşım, S:90, Haziran 2000, (Çevrimiçi) www.yaklasim.com.

SARISU, Ekrem, “Emlak Vergisini İntifa Hakkı Sahibi Öder”, Posta, 11.04.2010.

SARISU, Ekrem, “İntifa Hakkı Satışında Dairenin Satış Değerinin Üçte İkisi Üstünden Tapu Harcı Ödenir”, Posta, 16.04.2010.

SAYGILIOĞLU, Nevzat, Vergi Hukukunda Yorum, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Yayını, Yayın No: 1987/288, Ankara, 1987.

SEVİĞ, Veysi, “Vergi Hukukunda İvazlı İvazsız Ayrımı”, Dünya, 01.08.2005.

ŞAHİN, Ayşenur, “Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin Hükümleri”, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi'ye Armağan, Vedat Yayıncılık, İstanbul, 2009, s. 1447-1496.

ŞENTÜRK, Akın Gencer, “Emlak Vergisine Esas Değerlerin Tespitine Karşı Bireysel Dava Açma Hakkının Kullanıl(ama)ması”, Yaklaşım, S:209, Mayıs 2010, s. 266-273.

ŞENYÜZ, Doğan, GERÇEK, Adnan, YÜCE, Mehmet, En Son Değişikliklere Göre Türk Vergi Sistemi, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara, 2008. 

ŞENYÜZ, Doğan, Vergi Usul Hukukunda Tebligat, 2. Baskı, Yaklaşım Yayınları, Bursa, 1997.

Tapu İşlemleri Rehberi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yayını, 2020, (Erişim) https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/2020-12/tapu_islem_rehberi_0_0.pdf, 23.07.2021.

TAŞ, Metin, ÖZCAN, Sezgin, “Arsa Karşılığı Alınan Gayrimenkullerde İktisap Tarihi”, Akşam, 05.04.2011.

TAŞ, Metin, ÖZCAN, Sezgin, “Boşanma Karşılığı Alınan Evin Vergisi”, Akşam, 14.10.2010.

TAŞ, Metin, ÖZCAN, Sezgin, “Mirasta Saklı Pay”, Akşam, 12.04.2009.

T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk Sözlüğü” (Erişim) https://sozluk.adalet.gov.tr/

TEKİN, Ahmet, ÇELİK, Kemal, Yargı Kararları ve Örnek Uygulamalarla Veraset ve İntikal Vergisi, Ekin Yayıncılık, Bursa, 2010.

Ticari Kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi, Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef İşleri Daire Başkanlığı Yayını, Yayın No: 381, Ankara, 2021.

TOP, Zuhal, “İntifa Hakkının Unsurları, İktisabı, Kurulması ve Sona Ermesi”, Yaklaşım, S:133, Ocak 2004, s. 222-227.

TUNCER Selahattin, Teoride ve Pratikte Servet Vergileri, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları, Yayın No:32/9, İstanbul, 1966.

TUNCER, Selahattin, “Vergi Hukukunda Muvazaa-II”, Yaklaşım, Eylül 1999, (Çevrimiçi) www.yaklasim.com.

TUNCER, Selahattin, Vergi Hukuku ve Uygulaması, Yaklaşım Yayınları, Ankara, 2003.

TURUT, Şenol, Vergisel ve Hukuki Boyutlarıyla Arsa Karşılığı İnşaat İşleri, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara, 2009.

“Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük”, (Erişim) https://sozluk.gov.tr/

ULUATAM, Özhan, Kamu Maliyesi, İmaj Yayınevi, Ankara, 2005.

YAĞCIOĞLU, Ali Haydar, Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşlerin Yasal Alım Hakkı, Güncel Hukuk Yayınları, İzmir, 2007.

Yaklaşım Dergisi İnternet Sitesi, www.yaklasim.com.

Yargıtay Bilgi Bankası, www.yargitay.gov.tr.

YAVUZ, Cevdet, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2007.

Kavramlar Dizini

A

Aile Konutu · 144, 146

Arazi Vergisi · 94, 181

B

Bağışlama · 26, 29, 38, 39, 42, 50, 52, 53, 54, 66, 77, 78, 110, 116, 125, 152, 187

Bina Vergisi · 94, 181

D

Değer Artış Kazancı · 91, 92, 161, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 177, 190, 197

Değerli Konut Vergisi · 20, 96, 97, 178, 197

E

Elbirliği Mülkiyeti · 95, 96, 97, 106

Emlak Vergisi · 19, 20, 41, 76, 77, 80, 84, 85, 86, 87, 94, 95, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 121, 125, 137, 153, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 183, 184, 185, 188, 195, 197

G

Gelir Vergisi · 19, 20, 25, 59, 63, 88, 90, 92, 93, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 192, 193, 195, 197

H

Hibe · 25, 27, 29, 38, 62, 70, 72, 76, 77, 115, 117, 126, 130, 132, 149, 190

İ

İntifa Hakkı · 30, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 95, 96, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 195, 196

Katılma Alacağına Mahsuben Tesis Edilen · 145

Kurulması · 32, 39, 41, 42, 43

Miras Payına Mahsuben Tesis Edilen · 146

Sağ Kalan Eşe Aile Konutunun Üzerinde Özgülenen · 144

Sona Ermesi · 43, 44, 51, 112, 118, 125, 129, 133, 134, 135, 141, 142, 143, 146

İrtifak Hakkı · 23, 39, 42

İvazsız İktisap · 25, 27, 29, 30, 37, 56, 66, 70, 91, 92, 111, 113, 117, 132, 141, 160, 161, 167, 168, 170, 171, 172, 177, 198

İvazsız İntikal · 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 75, 77, 78, 82, 84, 88, 89, 91, 93, 94, 96, 97, 99, 105, 106, 107, 110, 116, 117, 121, 132, 141, 143, 146, 149, 152, 155, 160, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 195

K

Katılma Alacağı · 144, 145, 146, 147

Katma Değer Vergisi · 19, 20, 80, 82, 93, 173, 174, 195

Kuru Mülkiyet · 42, 45, 71, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 146, 147, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 196

M

Mirasçılar · 30, 31, 33, 34, 36, 59, 66, 75, 76, 77, 105, 110, 144, 145, 183

Mirasçılık Belgesi · 36, 37

Ö

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi · 28, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 147, 148, 149, 150, 188, 196, 197

P

Paylı Mülkiyet · 37, 95, 96, 97

R

Rücu Şartıyla Bağış · 52, 71, 152, 197

S

Sağ Kalan Eş · 31, 33, 42, 43, 110, 111, 112, 114, 117, 118, 120, 144, 145, 146, 147

Saklı Pay · 31, 33, 34, 35, 49, 51, 88

Saklı Paylı Mirasçılar · 33, 34, 49

Servet Vergisi · 28, 54, 55, 61

Sona Ermesi · 146, 188

T

Ticari Kazanç · 88, 89, 90, 91, 93, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 171, 173, 174, 175, 197

V

Veraset · 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 92, 93, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 163, 164, 168, 170, 172, 175, 183, 184, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197

Veraset ve İntikal Vergisi · 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 37, 38, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 149, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 175, 183, 184, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197

Y

Yasal Mirasçılar · 30, 31, 33, 62, 145, 146

https://www.aslanpinar.comyayinlarimiz/kitaplar/gayrimenkullerde-miras-ve-bagisin-vergilendirilmesi

https://www.aslanpinar.com/yayinlarimiz/kitaplar/gayrimenkullerde-miras-ve-bagisin-vergilendirilmesi

Etiketler
Diğer Makaleler