• 16.04.2023
  • Av. Arb. Dr. Y. Burak ASLANPINAR

Haksız ve fazla ödenen vergiyi faiziyle iade alma yolu /Vergi hatasında düzeltme ve dava açılması

Bu videoda haksız, yersiz veya fazla ödenmiş olan verginin faiziyle iade alınabilmesi için izlenecek idari yol (düzeltme-şikayet başvurusu) ve vergi mahkemesinde dava açılması hakkında kısa, net ve öz bilgiler yer almaktadır.

Bu videoda aşağıdaki konu başlıklarına değinilmiştir:

-Hangi vergilerin faiziyle iadesi mümkün?

-Gümrük vergisinde düzeltme şikayet yoluyla başvuru yapılabilir mi?

-Başvuru nereye ve nasıl yapılır?

-Şikayet yoluyla müracaat nasıl yapılır?

-Verginin iadesi için dava hangi mahkemede ve ne kadar sürede açılmalıdır?

-Vergi hataları nelerdir?

-Vergilendirme hataları nelerdir?

-Hesap hataları nelerdir?

-Vergi mahkemesi kararına karşı başvuru (kanun yolları) nelerdir?

-Fazla ve haksız alınan vergi ne zamana kadar geri istenebilir? Ne kadar geriye dönük talep edilebilir?

-Vergi zamanaşımı nasıl hesaplanır?

-Verginin iadesi talep edilirken hangi oranda faiz alınabilir? Haksız vergi hangi faizle iade edilmelidir?

-Nakit ya da mahsup yoluyla iade mümkün mü?

Daha önce pek çok videomuzda bahsettiğimiz haksız, fazla ödenen verginin iadesi meselesi. Tamam haksız, fazla ödediğimiz bir vergi var. Örneğin emlak vergisi, örneğin KDV, örneğin kurumlar vergisi, ÖTV ya da damga vergisi.

 

E peki ben bunu nasıl iade alacağım? Nereye başvurmam lazım? Davayı nasıl açacağım? Faizi var. Faizini isteyebilir miyim? Bu videoda bunlara değineceğiz. Merhaba, Burak Aslanpınar ben.

 

Avukatım ağırlıklı vergi oku üzerine çalışıyorum. Yine aynı konuda akademik çalışmalar yürütüyorum. Pek çok içerikte hem videoda hem makalelerde yine kitabımızda bahsettiğim fazla yersiz ödenen verginin düzeltme şikayet yoluyla iadesi, yine buna ilişkin yargı sürecinin takip edilmesinden bu videoda bahsedeceğim.

 

Söz konusu vergiler hangileri? Öncelikle onlardan başlayalım isterseniz. Vergi usulü kanunu dediğimiz bir kanun var. Vergideki genel usulü belirleyen bir kanun, genel bir kanun.

 

Bu kanun diyor ki vergi usulü kanunu genel bütçeye, belediyelere ya da il özel idarelerine ait olan vergilerin hepsi için uygulanır. Yani siz kurumlar vergisi, KDV, gelir vergisi, damga vergisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisinden bahsediyorsanız artık vergi usulü kanunu uygulanacak demektir. Düzeltme şikayet yolu dediğimiz vergi hatalarına ilişkin hükümler yine 116.

 

madde ve devamında vergi usulü kanunda yer aldığı için biz vergi usulü kanunu uygulayarak bu haksız, fazla ödenen verginin iadesini isteyebiliriz. Uygulanmayacak olan vergi ise gümrük vergisi. Çünkü gümrük vergisi, gümrük vergisi kanunu dediğimiz ayrı bir kanuna tabii.

 

Dolayısıyla ben haksız yere fazladan vergi ödedim. En çok işte son videoda anlattığımız emlak vergisini, çevre temizlik vergisini haksız yere fazladan ödedim. İadesini peki nasıl isteyeceğim? Demek ki vergi usulü kanunu uygulanabilir.

 

Nereye başvurmam gerekiyor? Başvuracağımız yere ilişkin eğer genel bütçeye dahil bir vergiyse yani asıl bildiğimiz işte gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV gibi vergilerse ilgili vergi dairesine başvurmanız gerekiyor. Eğer belediyelerin aldığı bir vergi söz konusuysa bu durumda da belediyeye başvuru yapmanız gerekiyor. Yani emlak vergisinin fazladan ödendiğini, haksız yere ödendiğini iddia ediyorsanız bu durumda başvurumuza belediye yapacaksınız.

 

Yine il özel idaresinin aldığı bir vergi söz konusuysa ilgili il özel idaresine yapmanız gerekiyor başvuruya. Söz konusu başvurumuza vergi dairesi belediye ya da il özel idaresi olumlu bir cevap vermedi. Hatta reddetti.

 

Bu durumda üst birime başvurmamız gerekiyor. Bu red doğrudan yazıyla olabilir ya da 30 gün içerisinde cevap vermemesi nedeniyle zımnen red söz konusu olabilir. Zımni olarak yani sessiz kalarak reddetmiş olabilir ilgili birim.

 

Bu durumda biz red cevabı aldığımızı kabul edip bu defa üst merciye başvuruyoruz. Şikayet yoluyla müracaat ediyoruz. Vergi dairesinin üst merciyi Maliye Bakanlığı.

 

Maliye Bakanlığı da gelir dairesi başkanlığa yapılması gerekiyor başvurunun. Belediye söz konusuysa yani belediyenin aldığı bir vergiden bahsediyorsak bu durumda da belediye başkanlığına başvuru yapılıyor. İl özel idaresinin aldığı bir vergide de valiliğe başvuru yapabilirsiniz.

 

Burada da yine bizim talebimizi olumlu karşılarlarsa zaten verginin niyadesi mahsubende olabilir. Yani doğrudan nakten olmayabilir, nakit parayı bize göndermeyebilirler. Değil de bilirler ki daha sonra alınacak şu vergilerden mahsup edelim.

 

Bu da mümkün. Ya böyle iadesini gerçekleştirdiğinde eksik yatırmış olabilir, yine bize yargı yolu açılır. Ya da doğrudan doğruya reddedebilir üst merciyi de.

 

Reddi yine yazıyla yapabilir ya da cevap vermeyerek zımnen red şeklinde de yapmış olabilir. Bu durumda artık bizim 30 gün içerisinde vergi mahkemesinde dava açma hakkımız doğuyor. Özellikle bu aşamadan itibaren mutlaka konunun uzmanı bir hukukçudan yardım almanızı tavsiye ederim.

 

Aksi takdirde idari yargıda özellikle bazı özel usüller var. Bunlarda sıkıntı yaşanabilir. Kaldaki durumu iyi izah edebilmek lazım.

 

Çünkü vergi hatası olduğunu net bir şekilde ortaya koymak gerekir. Çünkü burada bahsettiğimiz geriye dönük haksız fazla ödenen verginin iadesinde düzeltme yolunda bir vergi hatasının söz konusu olması gerekiyor. Vergi hataları ise ikiye ayrılıyor.

 

Vergilendirme hataları ve hesap hataları olmak üzere. Bunlardan bahsedelim kısaca. Vergilendirme hataları mükellefiyetin şahsında hata, mükellefiyetli hata, verginin konusunda hata ve son olarak da vergilendirme döneminde hata olmak üzere dört başlık altında toplanıyor.

 

Burada yargı organları maalesef burada hukuki yorum gerekir, açık bir hata yok diyerek bu talepleri reddedebiliyor, işin esasına girmeyebiliyor. Bazı durumda giriyor, bazı durumda girmeyebiliyor. Dolayısıyla iyi takip edilmesi, iyi izah edilmesi lazım.

 

Mutlaka bu konuda da uyarmış olalım. Hukuki yorum gerekir, açık hata yok diye yargı kararları var. Oysa ki zaten hukuki yorum yapacak olan yargıdır.

 

Vergilendirme hatalarından sonra bir de hesap hatalarına bakalım. Bunlar da vergi hatası. Matra hatası birincisi.

 

Yani verginin üzerinden alındığı miktar gibi söyleyebiliriz. Burada hata yapıldıysa yine bir vergi hatası vardır. İkincisi verginin miktarında hata yapılmış olabilir.

 

Üçüncüsü ise vergi mükerrer olarak. Yani bir olaydan iki vergi alınmış, üç vergi alınmış olabilir. Bu durumda da bir mükerrerlik söz konusudur.

 

Burada da yine hesap hatası oluşur. Bahsettiğimiz vergi hatalarından herhangi biri söz konusuysa siz bahsettiğimiz düzeltme yoluna başvurup, şikayet yoluna başvurup sonuç alamazsanız da vergi mahkemesine başvuru yapabilirsiniz. Burada miktara göre vergi mahkemesinin kararı kesin olabilir.

 

İstinaf yoluna çıkabilir. Hatta temiz yoluna danıştaya da gidebilir. Bahsettiğimiz haksız, fazla yere alınan vergi ne zamana kadar geriye dönük istenebilir? Burada kanun zaman aşımına işaret etmiş.

 

Vergi usulü kanundaki zaman aşımı 114. maddede. Bu zaman aşımına nasıl hesaplanıyor? Verginin doğduğu bir dönem var.

 

O verginin doğduğu dönem, örneğin 2019 yılında doğmuş bir vergiden bahsedelim. Mart ayı, Nisan ayı, Kasım ayı, Aralık ayı hiç fark etmez. 2019 yılında doğmuş bir vergi.

 

Diyor ki bir sonraki takvim yılından başlamak üzere. Hadi başlayalım. 2020, 21, 22, 23, 24.

 

2024 yılının 31 aralığına kadar düzeltme şikayete yani haksız yere fazla yere ödedim, ben iadesini istiyorum meselesine konu edilebilir. Eğer idare bu talebimizi reddederse davaya da konu edilebilir, istenebilir. Artık dava açtıktan sonra bu zaman aşımı doldu mu dolmadı mı hesabı yapılmaz.

 

Yani ben 2024 yılı içerisinde düzeltme şikayeti istedim, dava açtım. Artık zaman aşımı oldu denilemez. Dolayısıyla vergi doğduğundan sonra 5 yıl içerisinde istenebilir.

 

Şu anda 2023 yılındayız. 2023 yılında siz bir başvuru yapacaksanız ne kadar geriye dönük haksız fazla yere ödenmiş vergi isteyebilirsiniz biliyor musunuz? 2018'in 1 Ocağı ve sonrasında doğmuş olan vergiler eğer haksız fazla yere ödenmişse 2023 yılı sonuna kadar da bunun düzeltme şikayeti yani iadesi talep edilebilir. Bu talep edeceğiniz iadede faiz de istemek çok önemli.

 

Bunu da ayrıca belirteyim. Söz konusu faiz, birçok faiz oranı var bildiğiniz gibi. En yüksek oranda istenmesinde fayda var.

 

Biz takip ettiğimiz davalarda an mı alacaklarını yani kamu alacaklarını, kamunun uyguladığı faiz oranını talep ediyoruz. Çünkü kamu benden, devlet benden bir alacağı faiz ile aldığında çok yüksek faiz oranı uyguluyor. Benden haksız yere vergi aldıysa bu durumda da bende bunun iadesini yüksek faiz ile isteyebilirim.

 

Burada nakdi iade de yani doğrudan paranın iadesi de söz konusu olabilir. Mahsuben yani daha sonra ödeyeceğim bir vergiye karşılık olmak üzere mahsup edilmek üzere de bir iade söz konusu olabilir. Bu konu daha önce ürettiğimiz içeriklerde de çokça geçen ve muhtemelen daha sonra da yine oluşturacağımız içeriklerde de çokça geçen bir konu.

 

Onun için özel olarak bir bütün özet olarak değinmek istedim. Yine güncel mali hukuki konularla ilgili bazı vergi hukukunun veya hukukun başka konularının temel taşı olan bazı konularda da yine böyle içerikler üretmeye devam edeceğiz. Abone olun takipte kalın.

 

Görüşmek üzere.

https://www.aslanpinar.comyayinlarimiz/egitim-ve-etkinlikler/haksiz-ve-fazla-o-denen-vergiyi-faiziyle-iade-alma-yolu-vergi-hatasinda-du-zeltme-ve-dava-ac-ilmasi

https://www.aslanpinar.com/yayinlarimiz/egitim-ve-etkinlikler/haksiz-ve-fazla-o-denen-vergiyi-faiziyle-iade-alma-yolu-vergi-hatasinda-du-zeltme-ve-dava-ac-ilmasi

Diğer Makaleler