• Tarih: 09.02.2021
  • Yazar: Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu

Vergi İdaresinin Tescil Sırasında ÖTV Aranmaması Gerektiği Yolundaki Yazısı Gereği Yatın Vergisi Ödenmeden Tescili Sebebiyle Mükellefe Vergi Ziyaı Cezası Kesilemez

T.C.

DANIŞTAY

VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas : 2018/514

Karar : 2018/452

Tarih   : 19.09.2018

ÖZET

Vergi idaresinin tescil sırasında özel tüketim vergisi aranmaması gerektiği yolundaki yazısı doğrultusunda işlem yapıldıktan sonra uyuşmazlığa konu yatın vergisi ödenmeden tescil edildiğinin tespit edildiğinden söz edilerek vergi ziyaı cezası kesilemeyeceği hakkında.

Temyiz Eden : Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı

(Bodrum Vergi Dairesi Müdürlüğü)

Karşı Taraf

Vekili : Av. ...

İstemin Özeti : Davacı adına, adlı ticari yatın, özel tüketim vergisi ödenmeden kayıt ve tescil edildiğinden söz edilerek takdir komisyonu kararına dayanılarak re'sen tarh olunan özel tüketim vergisi ile bir kat tutarında kesilen vergi ziyaı cezası davaya konu edilmiştir.

Muğla Vergi Mahkemesi, 16.10.2012 gün ve E:2012/557, K:2012/1121 sayılı kararıyla; uyuşmazlığın çözümü, davacı tarafından inşa ettirilerek, Gemi Liman Siciline kayıt ve tescili gereken deniz taşıtının, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı Listede yer alıp almadığının belirlenmesini gerektirmekte olup; bu belirlemenin, söz konusu deniz taşıtına ait tonilato ve denize elverişlilik belgelerinde yazılı teknik özellikleri ile Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan açıklamalar dikkate alınarak idari yargı yerinde yapılabilecek nitelikte olduğu, dosyada mevcut tonilato ve denize elverişlilik belgelerinden; 2007 yılında inşa ettirilen deniz taşıtının 20 metre boyunda, 45,42 Gros tonilatoluk (24,37 net tonilato) olduğu, en yakın kıyıya 20 milden fazla açılmayacak özellikte ve 8 yolcu kapasiteli olduğu, bu haliyle de 18 Gros tonilatoyu aşması, denizde seyretmeye mahsus olması, yat ve diğer eğlence ve spor tekneleri niteliğinde olmadığının anlaşılması karşısında; 4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı Listede G.T.İ.P. numaraları yer alan ve tanımları yapılan eşya kapsamına girmediği sonucuna ulaşıldığı gerekçesiyle cezalı tarhiyatı kaldırmıştır.

Davalı idarenin temyiz istemini inceleyen Danıştay Yedinci Dairesi, 2.10.2017 gün ve E:2016/1033,

K:2017/5482 sayılı kararıyla; 4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı Listenin; 8901.10.10.00.11 G.T.İ.P. numarasında, 18 gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemilerinin (Denizde seyretmeye mahsus olanlar); 8901.10.90.00.11 G.T.İ.P. numarasında, yolcu ve gezinti gemilerinin (Denizde seyretmeye mahsus olmayanlar), 89.03 G.T.İ.P. numarasında, yatlar ve diğer eğlence ve spor tekneleri; kürekli kayıklar ve kanoların (Şişirilebilir olanlar ile birim ağırlığı 100 kg'ı geçmeyenler, kürekli kayıklar ve kanolar hariç) özel tüketim vergisine tabi olan deniz taşıtları arasında sayıldığı, "..." isimli deniz taşıtının, "Ticari Yat" olarak tescil edildiği, aynı hususun denize elverişlilik belgesinde de yer aldığı, bu özellikleriyle 4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı Listenin 89.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan yatlar kapsamında değerlendirilerek, 4760 sayılı Kanunun 12'nci maddesinde özel tüketim vergisinin, Kanuna ekli listelerde yazılı malların karşılarında gösterilen tutar ve/veya oranlarda vergilendirilmesi gerektiğinden, dava konusu işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle kararı bozmuştur.

Muğla Vergi Mahkemesi, 3.4.2018 gün ve E:2018/472, K:2018/277 sayılı kararıyla; aynı hukuksal nedenler ve gerekçeyle ilk kararında ısrar etmiştir.

Davalı idare tarafından, 8903 pozisyonunda yatların, herhangi bir ayrım ve tonilato sınırlamasına bağlı olmaksızın özel tüketim vergisinin konusuna girdiği ileri sürülerek ısrar kararının bozulması istenmiştir.

Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

Danıştay Tetkik Hakimi: Selim GÜNDOĞDU

Düşüncesi : 4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listede 89.03 G.T.İ.P. numarasında sayılan ticari yatların özel tüketim vergisine tabi olduğu açık olduğundan söz konusu hüküm fıkrasına yönelik temyiz istemi kabul edilerek, ısrar kararının anılan hüküm fıkrasının bozulması; davacının vergi ziyamın doğmasında herhangi bir kusuru bulunmadığı, başka bir ifadeyle suçun manevi unsurunun olayda gerçekleşmediğinin anlaşılması karşısında, vergi ziyaı cezasının kaldırılmasına ilişkin hüküm fıkrasında sonucu itibarıyla hukuka aykırılık görülmediğinden temyiz isteminin anılan hüküm fıkrasına yönelik kısmının ise reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunca, dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

Davacı adına, "..." adlı ticari yatın, özel tüketim vergisi ödenmeden kayıt ve tescil edildiğinden söz edilerek takdir komisyonu kararına dayanılarak re'sen tarh olunan özel tüketim vergisi ile bir kat tutarında kesilen vergi ziyaı cezasının kaldırılması yolunda verilen ısrar kararı davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

Danıştay Yedinci Dairesinin yukarıda yer verilen kararının dayandığı aynı hukuksal nedenler ve gerekçe uyarınca temyiz isteminin özel tüketim vergisine ilişkin hüküm fıkrasına yönelik kısmının kabulü ile ısrar kararının anılan hüküm fıkrasının bozulması gerekmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 369'uncu maddesinin 1'inci fıkrasında yetkili makamların mükellefin kendisine yazı ile yanlış izahat vermiş olmaları veya bir hükmün uygulanma tarzına ilişkin bir içtihadın değişmiş olması halinde vergi cezası kesilmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, Muğla Vergi Dairesi Başkanlığının, Denizcilik Müsteşarlığı İzmir Liman Başkanlığı Gemi Sicil Dairesine gönderdiği 8.6.2007 tarih ve 818 sayılı yazısında, Bodrum Gümrük

Müdürlüğünden alınan 7.6.2007 tarih ve 4568 sayılı yazıda "..." isimli yata ait tonilato belgesinde yer alan bilgilere göre gümrük tarife istatistik pozisyonu numarasının 8901.10.10.00.21 olarak belirlendiği buna göre Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli II sayılı listede söz konusu gümrük tarife istatistik pozisyonu numarası yer almadığından tescil sırasında özel tüketim vergisi aranmaması gerektiğinin bildirildiği görülmüştür.

Aynı idare tarafından Bodrum Vergi Dairesi Müdürlüğüne hitaben yazılan 20.12.2011 tarih ve 1906 sayılı yazıda ise bu defa Bodrum Gümrük Müdürlüğünden alınan 18.11.2011 tarih ve 5587 sayılı yazıda, anılan yatın fiziki muayenesinin yapılamaması ve eşyayı tanıtan resim, broşür gibi belgelerin bulunmaması nedeniyle detaylı bir inceleme yapılamamakla birlikte mevcut belgeler üzerinde yapılan inceleme neticesinde 8903.99.99.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılması gerektiğinin belirtildiği ifade edilerek anılan yazı doğrultusunda işlem yapılmasının duyurulması üzerine, uyuşmazlığa konu yatın, özel tüketim vergisi ödenmeden kayıt ve tescil edildiğinden söz edilerek takdir komisyonu kararına dayanılarak cezalı tarhiyat yapıldığı anlaşılmış olup 213 sayılı Kanunun yukarıda değinilen hükmü uyarınca davacı adına ceza kesilmesine olanak bulunmadığından, ısrar kararının, vergi ziyaı cezasının kaldırılmasına ilişkin hüküm fıkrasında sonucu itibarıyla hukuka aykırılık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; Muğla Vergi Mahkemesinin, 3.4.2018 gün ve E:2018/472, K:2018/277 sayılı ısrar kararının özel tüketim vergisine ilişkin hüküm fıkrasına karşı yapılan temyiz isteminin kabulü ile kararın değinilen hüküm fıkrasının bozulmasına, bir kat vergi ziyaı cezasına ilişkin hüküm fıkrasına karşı yapılan temyiz isteminin reddine, yeniden verilecek kararda karşılanacağından, yargılama giderleri yönünden hüküm kurulmasına gerek bulunmadığına,, kararın tebliğ tarihini izleyen on beş (15) gün içinde Danıştay nezdinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 19.09.2018 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

X - Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, dayandığı hukuksal nedenler ve gerekçe karşısında vergi mahkemesi kararının bozulmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığından, istemin reddi gerektiği oyu ile karara katılmıyoruz.

KARŞI OY

XX - Temyiz isteminin kabulü ile ısrar kararının Danıştay Yedinci Dairesinin kararında yer alan hukuksal nedenler ve gerekçe uyarınca bozulması gerektiği oyu ile karara katılmıyoruz.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/kararlar/vergi-hukuku/vergi-idaresinin-tescil-sirasinda-otv-aranmamasi-gerektigi-yolundaki-yazisi-geregi-yatin-vergisi-odenmeden-tescili-sebebiyle-mukellefe-vergi-ziyai-cezasi-kesilemez

https://www.aslanpinar.com/bilgi-bankasi/kararlar/vergi-hukuku/vergi-idaresinin-tescil-sirasinda-otv-aranmamasi-gerektigi-yolundaki-yazisi-geregi-yatin-vergisi-odenmeden-tescili-sebebiyle-mukellefe-vergi-ziyai-cezasi-kesilemez

Diğer Kararlar