• Tarih: 24.01.2023
  • Yazar: Danıştay 3. Daire

Tarhı gereken verginin belirlenmesi sırasında incelemenin detaylı yapılmaması iptal nedenidir.

T.C.
DANIŞTAY
ÜÇÜNCÜ DAİRE

Esas : 2022/2679
Karar : 2023/75
Tarih : 24.01.2023

TEMYİZ EDENLER : 1- (DAVALI) … Vergi Dairesi Müdürlüğü

VEKİLİ : Av. …

(DAVACI) … Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU: ... Vergi Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararına yöneltilen istinaf başvurularına ilişkin … Bölge İdare Mahkemesi ... Vergi Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: Davacı adına, kısmen komisyon karşılığı sahte fatura düzenlediği ve bir kısım alışlarını sahte faturalarla belgelendirdiği yolunda saptamalar içeren vergi tekniği raporunun done alındığı vergi inceleme raporuna dayanılarak 2017 yılı için re'sen salınan kurumlar vergisi ile tekerrür hükümleri gereğince artırılarak kesilen üç kat vergi ziyaı cezasının kaldırılması istemine ilişkindir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Davacı hakkında tanzim edilen vergi tekniği raporundaki tespitlerden … İnşaat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine sahte fatura düzenlediği sonucuna varılamayacağı, faturalarını kayıtlarına aldığı … hakkındaki saptamaların düzenlediği faturaların gerçek bir mal teslimi veya hizmet ifasına dayanmadığını gösterdiği, … Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkındaki tespitlerin ise düzenlediği faturaların gerçeği yansıtmadığını kanıtlayıcı mahiyette olmadığı, 2016 yılına ait olup 2017 yılında kesinleşen vergi ziyaı cezasının tekerrüre esas alınamayacağı gerekçesiyle üç kat vergi ziyaı cezalı kurumlar vergisi azaltılmış, vergi ziyaı cezasının tekerrüre isabet eden kısmı ise kaldırılmıştır.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: İstinaf başvurularının, usul ve hukuka uygun olduğu sonucuna varılan Vergi Mahkemesi kararının kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENLERİN İDDİALARI :

Davalı idare tarafından, davacı hakkında tanzim edilen vergi tekniği raporuyla … İnşaat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine düzenlediği faturaların sahte olduğu, öte yandan … Ürünleri Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile …’tan aldığı faturaların gerçeği yansıtmadığı saptandığından yapılan tarhiyatta hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek kararın aleyhe olan hüküm fıkrasının bozulması istenilmektedir.

Davacı tarafından, gerçek anlamda bir ticari faaliyetinin bulunduğu, inceleme döneminde yaklaşık 200 araç ve 100’ün üzerinde personel çalıştırıldığı, faaliyetlerinde kullandıkları iş makineleri, çekici, dorse ve kamyonlar gibi araçlara ait ruhsatların ve ilgili dönem Sosyal Güvenlik Kurumu bildirilerinin dava dosyasına sunulduğu, fatura içeriklerinde yer alan madeni yağların da anılan araçlarda kullanıldığı, herhangi bir ticari satışa konu edilmediği ileri sürülerek kararın aleyhe olan hüküm fıkrasının bozulması istenilmektedir.

TARAFLARIN SAVUNMALARI : Taraflarca savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ …'IN DÜŞÜNCESİ: Temyiz dilekçelerinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden temyiz istemlerinin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Üçüncü Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

Davacının alımlarının bir kısmını sahte faturalarla belgelendirdiği ve … Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine komisyon karşılığı sahte fatura düzenlediği yolunda tespitleri içeren vergi tekniği raporuna istinaden düzenlenen vergi inceleme raporunda, tanzim ettiği sahte faturalarda yer alan katma değer vergisi hariç 10.738,80-TL tutarın satışlarından çıkarıldığı, faturalarda yer alan katma değer vergisi dahil 12.671,78-TL tutarının Danıştay'ın yerleşik içtihadı nedeniyle %2'sine tekabül eden kısmı olan 253,44-TL komisyon geliri olarak eklendiği, ayrıca davacı şirket tarafından dava konusu yılda kullanılan sahte belgelerde yer alan katma değer vergisi hariç 4.810.359,80-TL'nin satılan ticari mallar maliyetinden çıkarılmak suretiyle dava konusu verginin salındığı ve tekerrür hükümleri uygulanmak suretiyle artırılarak üç kat vergi ziyaı cezasının kesildiği anlaşılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 3. maddesinin (B) bendinde, vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetin esas olduğu, muamelelerin gerçek mahiyetinin yemin hariç her türlü delille ispatlanabileceği, iktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan ve olayın özelliğine göre normal ve mutad olmayan bir durumun iddia olunması halinde ispat külfetinin bunu iddia eden tarafa düşeceği, 134. maddesinde vergi incelemesinin amacının, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunun araştırılması, saptanması ve sağlanması gerektiği belirtilmiş olup, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 6. maddesinde ise kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde ise Gelir Vergisi Kanunu'nun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmış, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 2. maddesinde de gerçek gelirin vergilendirileceği ilkesi benimsenmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Davalı idare tarafından temyiz istemine konu edilen Vergi Dava Dairesi kararının; vergi ziyaı cezasının, tekerrüre isabet eden kısmına ilişkin hüküm fıkrası aynı hukuksal nedenler ve gerekçeyle Dairemizce de uygun bulunmuştur.

Yukarıda yer verilen hükümlerin birlikte değerlendirilmesinden, vergi mevzuatımızın gerçek ve safi gelirin vergilendirilmesini esas aldığı, re'sen vergi tarhının amacı, yükümlülerin beyan dışı bıraktıkları gelirlerinin, gerçeğe en yakın bir biçimde saptanmasını sağlamak olduğundan tarhı gereken verginin belirlenmesi sırasında, gerekli inceleme ve araştırmanın kapsamlı bir şekilde yapılması, matraha ilişkin verilerin hukuken geçerli bir şekilde ortaya konulması gerekmektedir.

Davacının … Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine sahte fatura düzenlediği sonucuna varılamayacağı, faturalarını kayıtlarına aldığı … hakkındaki saptamaların düzenlediği faturaların gerçek bir mal teslimi veya hizmet ifasına dayanmadığını gösterdiği, … Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkındaki tespitlerin ise düzenlediği faturaların gerçeği yansıtmadığını kanıtlayıcı mahiyette olmadığı yolundaki Vergi Dava Dairesi yargısında hukuka aykırılık bulunmamakla birlikte, davacının kayıtlı maliyetlerinin re'sen tespit edilen fark kazanç da dahil olmak üzere uyuşmazlık dönemi kazancını sağlamak için yeterli olup olmadığı, dolayısıyla tarh matrahının hukuka uygunluğu hususunda yapılacak değerlendirme sonucuna göre yeniden bir karar verilmek üzere temyize konu kararın, tarhiyatın ...'tan alınan faturalara isabet eden kısmına ilişkin hüküm fıkrasının bozulması, ... İnşaat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine düzenlenen faturalar ile ... Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinden alınan faturalardan kaynaklanan kısmına ilişkin hüküm fıkrasına davalı idarece yöneltilen temyiz isteminin ise bu nedenle reddi gerekmiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

Davacı temyiz isteminin kabulüne,

Temyize konu Vergi Dava Dairesi kararının; tarhiyatın, ...'tan alınan faturalardan kaynaklanan kısmına ilişkin hüküm fıkrasının BOZULMASINA,

Davalı idare temyiz isteminin kısmen reddine,

Kararının; vergi ziyaı cezasının tekerrüre isabet eden kısmına ilişkin hüküm fıkrasının ONANMASINA,

Kararın; tarhiyatın, ... İnşaat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine düzenlenen faturalar ile ... Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinden alınan faturalardan kaynaklanan kısmına ilişkin hüküm fıkrasına davalı idarece yöneltilen TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE, 24/01/2023 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/kararlar/vergi-hukuku/tarhi-gereken-verginin-belirlenmesi-sirasinda-incelemenin-detayli-yapilmamasi-iptal-nedenidir

https://www.aslanpinar.com/bilgi-bankasi/kararlar/vergi-hukuku/tarhi-gereken-verginin-belirlenmesi-sirasinda-incelemenin-detayli-yapilmamasi-iptal-nedenidir

Diğer Kararlar