• Tarih: 09.02.2024
  • Yazar: Yargıtay 11. Ceza Dairesi

Suçun Zincirleme Olarak İşlenmesi Zamanaşımı Sürelerinin Hesaplanmasında Nitelikli Hal Olarak Nazara Alınamaz

YARGITAY

11.CEZA DAİRESİ

Esas No:2023/584

Karar No: 2023/709

Tarih:15.02.2023

MAHKEMESİ : Kocaeli 12. Asliye Ceza Mahkemesi

Sanık hakkında bozma üzerine kurulan hükmün; karar tarihi itibarıyla 6723 sayılı Kanun’un 33 üncü maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanun’un 8 inci maddesi gereği yürürlükte bulunan 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun (1412 sayılı Kanun) 305 inci maddesi gereği temyiz edilebilir olduğu, karar tarihinde yürürlükte bulunan 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun

260 ıncı maddesinin birinci fıkrası gereği temyiz edenin hükmü temyize hak ve yetkisinin

bulunduğu, 1412 sayılı Kanun’un 310 uncu maddesi gereği temyiz isteğinin süresinde olduğu, aynı Kanun’un 317 nci maddesi gereği temyiz isteğinin reddini gerektirir bir durumun bulunmadığı yapılan ön inceleme neticesinde tespit edilmekle gereği düşünüldü:

I. HUKUKÎ SÜREÇ

1. Kocaeli 2. Asliye Ceza Mahkemesinin, 26.03.2015 tarihli ve 2013/621 Esas, 2015/176 Karar sayılı kararı ile sanık hakkında 2008 ve 2009 takvim yıllarında sahte fatura kullanma suçlarından, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinin (b) fıkrası ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 43, 62 ve 53 üncü maddeleri uyarınca 2 kez 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hak yoksunluklarına karar verilmiştir.

2. Kocaeli 2. Asliye Ceza Mahkemesinin, 26.03.2015 tarihli ve 2013/621 Esas, 2015/176 Karar sayılı kararının, sanık müdafii tarafından temyizi üzerine Yargıtay 11. Ceza Dairesinin 17.12.2020 tarihli ve 2018/4944 Esas, 2020/7453 Karar sayılı kararı ile eksik araştırma nedeniyle bozulmasına karar verilmiştir.

3. Bozma üzerine Kocaeli 12. Asliye Ceza Mahkemesinin, 01.11.2022 tarihli ve 2021/421 Esas, 2022/518 Karar sayılı kararı ile sanık hakkında açılan kamu davasının 5237 sayılı Kanun'un 66 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve aynı Kanun'un 67 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında öngörülen 12 yıllık olağanüstü zamanaşımı süresinin dolması nedeniyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 223 üncü maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca zamanaşımı nedeniyle düşmesine karar verilmiştir.

II. TEMYİZ SEBEPLERİ

Katılan vekilinin temyiz isteği, sanığın değişik zamanlarda atılı suçu işlemesi nedeniyle suçun nitelikli hallerine göre artırılmış ceza miktarları gözönüne alınarak zamanaşımı sürelerinin hesaplanması gerektiğinden hükmün bozulması talebine ilişkindir.

IV. GEREKÇE

1. Katılan vekilinin temyiz sebepleri yönünden; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 66 ıncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, dava zamanaşımına ilişkin sürelerin belirlenmesinde suçun kanunda yer alan cezasının yukarı sınırı göz önünde bulundurulur, aynı maddenin üçüncü fıkrası uyarınca suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli halleri de nazara alınır. Buna göre cezanın alt sınırından ayrılınarak hüküm kurulması veya suçun zincirleme olarak işlenmesi suçun nitelikli hali olmadığından zamanaşımı sürelerinin hesaplanmasında nitelikli hal olarak nazara alınamayacak, ancak son suçun işlendiği günden işlemeye başlayacaktır.

2. 2008 ve 2009 takvim yıllarında sanık tarafından kullanıldığı kabul edilen sahte faturaların en son 2009 yılı Aralık ayına ait olduğu ve KDV indiriminde kullanıldıkları, bu nedenle suç tarihinin 25.01.2010 olduğu belirlenmiştir.

3. Sanığın yargılama konusu eylemi için, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 359 uncu maddesinin (b) fıkrası uyarınca belirlenecek cezanın türü ve üst sınırına göre, 5237 sayılı TCK'nın 66 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve 67 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereği 12 yıllık olağanüstü zamanaşımı süresinin öngörüldüğü anlaşılmıştır.

4. Dosya kapsamına göre 25.01.2010 olan suç tarihinden Kocaeli 12. Asliye Ceza Mahkemesinin 01.11.2022 tarihli hükmüne kadar 12 yıllık olağanüstü zamanaşımı süresinin gerçekleştiğinin belirlenmesi ile bu hususun yasal ve yeterli olarak açıklanması nedeniyle hükümde hukuka aykırılık bulunmamıştır.

V. KARAR

Gerekçe bölümünde açıklanan nedenlerle Kocaeli 12. Asliye Ceza Mahkemesinin, 01.11.2022 tarihli ve 2021/421 Esas, 2022/518 Karar sayıl kararında katılan vekili tarafından öne sürülen temyiz sebepleri yönünden herhangi bir hukuka aykırılık görülmediğinden katılan vekilinin temyiz sebeplerinin reddiyle hükmün, Tebliğname’ye uygun olarak, oy birliğiyle ONANMASINA,

Dava dosyasının, Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE,

15.02.2023 tarihinde karar verildi.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/kararlar/vergi-hukuku/sucun-zincirleme-olarak-islenmesi-zamanasimi-surelerinin-hesaplanmasinda-nitelikli-hal-olarak-nazara-alinamaz

https://www.aslanpinar.com/bilgi-bankasi/kararlar/vergi-hukuku/sucun-zincirleme-olarak-islenmesi-zamanasimi-surelerinin-hesaplanmasinda-nitelikli-hal-olarak-nazara-alinamaz

Diğer Kararlar