• Tarih: 26.02.2024
 • Yazar: Danıştay 9. Daire

Somut Delil Olmadan Tacir Kişinin İşlemlerinin Ticari İşlem Sayılması Hukuka Aykırıdır

T.C.
DANIŞTAY
DOKUZUNCU DAİRE
Esas : 2019/1162
Karar : 2022/1777
Tarih : 09.05.2022

  TEMYİZ EDEN (DAVALI) : ...Vergi Dairesi Başkanlığı-...

  VEKİLİ : Av. ...

  KARŞI TARAF (DAVACI) : ...

  VEKİLİ : Av. ...

  İSTEMİN KONUSU : ...Bölge İdare Mahkemesi .... Vergi Dava Dairesinin ...tarih ve E:..., K:...sayılı kararının, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

  YARGILAMA SÜRECİ:

  Dava konusu istem: Davacı adına bir kısım hasılatının kayıt ve beyan dışı bırakıldığından bahisle takdir komisyonu kararına dayanılarak 2011/Kasım dönemi için re'sen tarh edilen bir kat vergi ziyaı cezalı katma değer vergisinin kaldırılması istemine ilişkindir.

  İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .... Vergi Mahkemesinin ...tarih ve E:..., K:...sayılı kararıyla; davacı hakkında düzenlenen vergi inceleme raporuna göre ... Petrol Ür. Dan. Nak. Tic. Ltd. Şti. ve ... Pet. Ür. Nakl. Tic. Ltd. Şti.'nin hesaplarından davacının hesabına aktarılan paraların ticari faaliyet kapsamında yapılan mal alımı karşılığında ödenen bedeller olduğu kanaatine varıldığından dava konusu cezalı tarhiyatın yapıldığı, dosya içerisinde, davacının herhangi bir ticari faaliyetle iştigal ettiğine ilişkin olarak herhangi bir bilgi-belge bulunmadığı gibi davacının ticari faaliyette bulunduğu yönünde davalı idarece yapılmış herhangi bir somut tespit de yer almadığı, vergi inceleme raporlarında; davacının işyerine sahip olduğu, işyerinde kendisinin bizzat çalıştığı veya işçileri çalıştığı, herhangi bir deposunun olduğu, herhangi bir kişiden mal aldığı, hesabından herhangi bir kişiye para gönderdiği, herhangi bir malı kendine ait veya kullanımına sahip olduğu araçla naklettirdiği, uyuşmazlık konusu olaydaki soyut iddia dışında herhangi bir kişiyle ticaret yaptığı, uyuşmazlık konusu akaryakıtları kimden aldığı, ödemesinin nasıl yapıldığı, nasıl naklettirildiğine ilişkin hiçbir delil ve tespite yer verilmediği, sadece akaryakıt alım-satım faaliyetinde bulunan ... Petrol Ür. Dan. Nak. Tic. Ltd. Şti. ve ... Pet. Ür. Nakl. Tic. Ltd. Şti.'nden davacının hesabına para transferi yapılması davacının anılan şirketlere mal sattığını kabul etmek için yeterli görülmesine rağmen, bir para transferinin hayatın olağan akışına göre ticari faaliyet kapsamında mal satışı nedeniyle yatırılan bir para olduğunun kabul edilebilmesi için para transferi bulunan kişiler arasında ticari bir faaliyetin olduğuna ilişkin başka donelerin de ortaya konulması gerektiği, aksi takdirde bir tacirin hesabından gönderilen tüm paraların mal alışı karşılığında ödenen paralar olduğunu kabul etmek gerekeceği ve böyle bir durumun ise hayatın olağan akışına uygun olmadığı, bu durumda ... Petrol Ür. Dan. Nak. Tic. Ltd. Şti. ile ... Pet. Ür. Nakl. Tic. Ltd. Şti hesabından davacının hesabına para aktarılması tek başına mal alım-satım faaliyeti olduğu sonucunu çıkarmaya yeterli olmadığından, idarece bu konuda herhangi başka bir done ortaya konulmadan davacının ... Petrol Ür. Dan. Nak. Tic. Ltd. Şti.'ne veya ... Pet. Ür. Nakl. Tic. Ltd. Şti.'ne mal sattığı kanaatine ulaşılarak satıldığı varsayılan mal bedeli üzerinden davacı adına vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi tarhiyatı yapılmasında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne ve dava konusu cezalı tarhiyatın kaldırılmasına karar verilmiştir.

  Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: İstinaf başvurusuna konu Vergi Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davalı idare tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği belirtilerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanun'nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

  TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: ... Petrol Ür. Dan. Nak. Tic. Ltd. Şti. ve ... Pet. Ür. Nakl. Tic. Ltd. Şti.'nin hesaplarından davacının hesabına yüksek tutarlarda havale yapıldığının görüldüğü, anılan şirketlerin kaçak yollarla getirilen akaryakıt temin ederek sattığı yönünde düzenlenen vergi tekniği raporu uyarınca, söz konusu tutarların davacı tarafından bu şirketlere satılan kaçak akaryakıta ilişkin olduğunun tespit edildiği, davacının yasal bir şekilde belgelendirdiği indirimi bulunmadığından herhangi bir katma değer vergisi indirimine yer verilmediği, yapılan işlemlerin hukuka uygun olduğu iddialarıyla kararın bozulması istenilmektedir.

  KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Savunma verilmemiştir.

  DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ ...DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

  TÜRK MİLLETİ ADINA

  Karar veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

  HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

  Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

  Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

  KARAR SONUCU:

  Açıklanan nedenlerle;

  Davalının temyiz isteminin reddine,

  Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle kabulüne ilişkin Vergi Mahkemesi kararına yönelik istinaf başvurusunun reddi yolundaki ...Bölge İdare Mahkemesi .... Vergi Dava Dairesinin ...tarih ve E:..., K:...sayılı kararının ONANMASINA,

  2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de ...Bölge İdare Mahkemesi .... Vergi Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın .... Vergi Mahkemesine gönderilmesine, 09/05/2022 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

  https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/kararlar/vergi-hukuku/somut-delil-olmadan-tacir-kisinin-islemlerinin-ticari-islem-sayilmasi-hukuka-aykiridir

  https://www.aslanpinar.com/bilgi-bankasi/kararlar/vergi-hukuku/somut-delil-olmadan-tacir-kisinin-islemlerinin-ticari-islem-sayilmasi-hukuka-aykiridir

  Diğer Kararlar