• Tarih: 23.09.2020
  • Yazar: Yargıtay 11. Ceza Dairesi

Sahte fatura kulanma halinde beyannamaye yansımamış olan sahte faturalar suç oluşturmaz.

T.C.
YARGITAY
ONBİRİNCİ CEZA DAİRESİ

Esas : 2018/6118
Karar : 2020/4838
Tarih : 23.09.2020

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇ : Sahte fatura kullanma

HÜKÜM : Beraat

A- Sanıklar ..., ... ve ... (...) hakkında 2007 takvim yılında sahte fatura kullanma suçundan verilen beraat hükümlerine yönelik katılan vekilinin temyiz talebinin incelenmesi:

Sanıklara yüklenen 2007 takvim yılında sahte fatura kullanma suçunun cezasının türü ve üst sınırı itibarıyla 5237 sayılı TCK'nin 66/1-e ve 67/4 maddelerinde öngörülen dava zamanaşımının, sahte fatura kullanma suçunda suç tarihi, sahte faturalar hangi vergi türünde kullanılmışsa bu vergiye göre sunulması gereken son beyanname tarihi olacağından, kullanılan son fatura 14.12.2007 tarihli olup, suç konusu faturaların KDV indiriminde kullanılmış olması nedeniyle “25.01.2008” olarak belirlenen suç tarihinden temyiz inceleme tarihine kadar gerçekleştiği anlaşılmış, katılan vekilinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeyen hükümlerin, 5320 Sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK'nin 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususta aynı Kanun’un 322. maddesinde öngörülen yetkiye dayanılarak karar verilmesi mümkün olduğundan, sanıklar hakkında açılan kamu davalarının, gerçekleşen zamanaşımı nedeniyle 5271 sayılı CMK'nin 223/8. maddesi uyarınca DÜŞMESİNE,

B-1-Sanık ... hakkında verilen beraat hükümlerine yönelik katılan vekilinin temyiz talebinin incelenmesi:

Sanığın UYAP aracılığı ile MERNİS üzerinden temin edilen nüfus kaydında, hükümden sonra 30.08.2016 tarihinde öldüğü belirtildiğinden, bu durumun kesin olarak tespiti halinde 5237 sayılı TCK'nin 64. maddesi uyarınca kamu davasının düşürülmesinde zorunluluk bulunması,

Sanıklar ..., ... ve ... (...) hakkında 2008 takvim yılında sahte fatura kullanma suçundan verilen beraat hükümlerine yönelik katılan vekilinin temyiz talebinin incelenmesi:

Sanıkların yetkilisi oldukları ... Havai Fişek Org. Dekor Tur. Tic. Ltd. Şirketinin, ... Lazer ve Görüntü Sistemleri Org. Gıd. Mad. İnş. Tur. Tic. Ltd. Şirketinden 2008 takvim yılında temin ettiği, toplamda 482.620-TL tutarındaki faturayı KDV indiriminde kullandıkları iddiasıyla açılan kamu davasında; dosya içine getirtilen, düzenleyen şirket hakkında hazırlanmış vergi suçu raporu ve ekleri ile hükmün gerekçesinde belirtilen, ... Lazer ve Görüntü Sistemleri Org. Gıd. Mad. İnş. Tur. Tic. Ltd. Şirketinin yetkilisinin yargılandığı Antalya 15. Asliye Ceza Mahkemesinin 2012/331 Esas, 2012/1091 karar sayılı kararın, 2006 takvim yılında sahte fatura düzenleme fiiline ilişkin olduğu anlaşılmakla, gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde tespit edilmesi bakımından; suç konusu faturaları düzenleyen ... Lazer ve Görüntü Sistemleri Org. Gıd. Mad. İnş. Tur. Tic. Ltd. Şirketi hakkında “2008 takvim yılında sahte fatura düzenleme” suçundan hazırlanmış karşıt inceleme raporlarının tamamının ilgili vergi dairelerinden getirtilip, adı geçen şirket yetkilileri hakkında 2008 takvim yılında sahte fatura düzenleme suçundan dava açılmış olup olmadığının araştırılması, açılmış ise dosyanın getirtilerek incelenmesi, bu davayla ilgili belgelerin onaylı örneklerinin dosya içine konulması, faturaların gerçek alım-satım karşılığı olup olmadığının belirlenmesi için; faturaları düzenleyen şirkete ait mal ve para akışını gösteren sevk ve taşıma irsaliyelerinin, teslim tesellüm belgelerinin, bedellerinin ödendiğine ilişkin ticari teamüle uygun ve kanıtlama yeteneği olan banka hesaplarının ve kasa mevcuduyla uyumlu geçerli belgelerin; faturaları düzenleyen şirketin yeterli mal girişi veya üretimi olup olmadığına ilişkin belgelerin getirtilmesi, daha sonra, suç konusu faturaları düzenleyen şirket ile sanıkların yetkilisi oldukları ... Havai Fişek Org. Dekor Tur. Tic. Ltd. Şirketinin ticari defterleri ve belgeleri üzerinde, çek ve banka dekontlarının doğruluğunun bankalar nezdinde araştırılıp, ödemelerin alıcılar hesabına geçip geçmediği, sahte fatura kullanımını peçelemek için fiktif ödeme yapılıp yapılmadığı da değerlendirilerek karşılaştırmalı bilirkişi incelemesi yaptırılması ve sonucuna göre suç konusu 27.10.2008 tarihli son faturanın KDV indiriminde kullanıldığı iddia edildiğinden, suç tarihinin “25.11.2008” olduğu gözetilerek sanıkların hukuki durumlarının belirlenmesi gerekirken eksik araştırma ve inceleme ile hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nin 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA,

09.2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/kararlar/vergi-hukuku/sahte-fatura-kulanma-halinde-beyannamaye-yansimamis-olan-sahte-faturalar-suc-olusturmaz

https://www.aslanpinar.com/bilgi-bankasi/kararlar/vergi-hukuku/sahte-fatura-kulanma-halinde-beyannamaye-yansimamis-olan-sahte-faturalar-suc-olusturmaz

Etiketler
Diğer Kararlar