• Tarih: 16.05.2022
  • Yazar: Bursa 3. Vergi Mahkemesi

Mükellefiyetin resen tesis edildiği durumlarda mükellef olduğu hakkında bilgi sahibi olmayan kişilerin elektronik adres almaları zorunlu değildir

T.C.

BURSA 3. VERGİ MAHKEMESİ

ESAS NO        : 2020/519

KARAR NO    : 2021/53

 

DAVA KONUSU        :

Davacı adi ortaklık ortaklık adına, e-tebligat başvurusu yapılmadığından bahisle 2016/1-12 dönemine ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 355/1-1 maddesi uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezasının iptali istemine ilişkindir.

DAVACI İDDİALARI :

Vergi mükellefi olmadığı, ticari olarak bir işi ve iş yerinin bulunmadığı, raporda belirtilen şekilde bir kazanç elde edilmediği, vergi mükellefiyetinin geriye dönük olarak tescil edildiği, hakkında 09.06.2017 tarihinde vergi tekniği raporu düzenlendiği ancak re’sen vergi mükellefi yapıldığına dair bir yazının gönderilmediği, isnat edilen gizli ortak iddiasının da yasal hiçbir gerekçesi olmadığı, 2019 yılında yapılan inceleme ile 2020 yılında yapılan takdir sonucu re’sen vergi mükellefi yapıldığı ancak 2016 yılında tebligat başvurusu yapılmadığı gerekçesiyle dava konusu özel usulsüzlük cezasının kesildiği, kesilen cezanın yasal olmadığı iddia edilmektedir.

DAVALI SAVUNMASI :

… Ltd. Şti’nin 2016 yılı hesaplarının sahte belge düzenleme yönünden incelenmesi neticesinde düzenlenen 09.06.2017 tarih ve … sayılı vergi tekniği raporuna istinaden davacılar adına adi ortaklık hakkında mükellefiyet kaydı açıldığı, mükellefin e-tebligatı bulunmadığından adına özel usulsüzlük cezası kesildiği, davacı hakkında yapılan tespitler uyarınca 2016 yılı takvim yılı içinde sahte fatura ticareti organizasyonu içinde düzenlendiği faturaların sahte olduğu anlaşılan mükellef adına yapılmış olan işlemlerde ve mükellef adına Vergi Usul Kanunu’nun 355/1-1 maddesi gereği kesilen özel usulsüzlük cezasında vergi mevzuatı açısından hukuka aykırı bir husus bulunmadığı savunulmaktadır.

 

TÜRK MİLLLETİ ADINA

Karar veren Bursa 3. Vergi Mahkemesi’nce, dava dosyası incelenerek işin gereği düşünüldü:

MADDİ OLAY            :

… Ltd. Şti. hakkında yapılan vergi incelemesi neticesinde düzenlenen 09.06.2017 tarih ve … sayılı vergi tekniği raporunda; mükellef kurum tarafından 2016 yılında düzenlenen bütün faturaların gerçek bir mal ve hizmet teslimine dayanmayan sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge niteliğinde olduğu, faaliyetin … ve … tarafından yürütüldüğü, raporda özetlenen sahte faturalarda yazılı meblağ üzerinden elde edilen komisyon geliri nedeniyle … ve … hakkında adi ortaklık tesis ettirilmesi ve tesis ettirilen bu adi ortaklık adına 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 30. maddesine göre kurumlar vergisi, geçici kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir stopaj vergisi matrahlarının takdir komisyonu marifetiyle takdir ve tespit edilmesi gerektiğinin önerildiği, mükellef adına söz konusu vergi tekniği raporuna istinaden adi ortaklık tesis edildiği ve mükellefin e-tebligatı bulunmadığından bahisle adına Vergi Usul Kanunu’nun 355/1-1 maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesildiği anlaşılmaktadır.

 

İLGİLİ MEVZUAT      :

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 107/A maddesinde; Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, 93. maddede sayılan usullerle bağlı kalınmaksızın, tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabileceği, Maliye Bakanlığının, elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili her türlü teknik altyapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmış, aynı Kanun’un mükerrer 355. maddesinin 1. fıkrasında da bu Kanunun 86,148,149,150,256 ve 257. maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257. madde uyarınca getirilen zorunluluklara uymayan yükümlüler adına özel usulsüzlük cezası kesileceği, söz konusu maddede 27.03.2018 tarihinde yürürlüğe giren 7103 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle, Bu Kanunun 107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlardan, bu fıkranın (1) numaralı bendinde yer alanlara 1.000-TL, (2) numaralı  bendinde yer alanlara 500-TL, (3) numaralı bendinde yer alanlara 250-TL özel usulsüzlük cezası kesileceği düzenlenmiştir.

Öte yandan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 148,149 ve mükerrer 257. maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak Maliye Bakanlığı’nca çıkarılan ve 20.01.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 413 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile “Mükellef Bilgileri Bildirimi”nin elektronik ortamda verilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

456 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “Elektronik Tebligat Yapılacak Kişiler” başlıklı 4. kısmında; a- Kurumlar vergisi mükellefleri, b- Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç) c- İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler, bu Tebliğ ile tebliğe elverişli elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olan kişiler olarak sayılmış, kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanların, tebliğle belirlenen sürelerde bildirimde bulunarak elektronik tebligat adresi almak ve elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olduğu belirtilmiş, “Cceza hükümleri” başlıklı 9. Madde de elektronik tebligat sistemine dahil olması zorunlu olanlardan bu Tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uymayanlar için Kanunun 148,149 ve mükerrer 257. Maddeleri uyarınca, Kanunun mükerrer 355. Maddesindeki cezai müeyyide uygulanacağı düzenlenmiştir.

 

HUKUKİ DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE :

Yukarıdaki mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden; elektronik tebligat kapsamına giren mükelleflerin kimler olduğu 456 sıra No’lu numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilmiş olup anılan Tebliğde elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilenlerin bu zorunluluğa uymamaları durumunda özel usulsüzlük cezasının kesileceği, anılan Tebliğde elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilenler arasında adi ortakların sayılmadığı, bu nedenle adi ortaklıkların e-tebligat sistemine dahil olma zorunluluklarının bulunmadığı, öte yandan ortaklık adına elektronik tebligat yapılmasının talep edilmesi halinde sistemden isteğe bağlı olarak yararlanabileceklerinin tabii olduğu anlaşılmaktadır.

Dava konusu olayda, … Ltd. Şti’nin, 2016 yılı hesaplarının sahte belge düzenleme yönünden incelenmesi neticesinde düzenlenen vergi tekniği raporuna istinaden davacılar adına adi ortaklık tesis edildiği ve mükellefin e-tebligat başvurusu bulunmadığından bahisle adi ortaklık adına özel usulsüzlük cezası kesildiği görülmüş ise de yukarıda da ifade edildiği üzere adi ortaklıkların elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilen mükellefler arasında bulunmadığı, bu nedenle davacının Vergi Usul Kanunu’nun 107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymadığından bahsedilemeyeceği, kaldı ki adi ortaklığın elektronik adres alma yükümlülüğü bulunduğunun kabulü halinde dahi davacı hakkında mükellefiyetin re’sen tesis edildiği dikkate alındığında mükellef olduğu hakkında bilgi sahibi olmayan davacıdan elektronik adres almasının beklenemeyeceği anlaşıldığından kesilen özel usulsüzlük cezasında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

HÜKÜM         :

Açıklanan nedenlerle, davanın kabulüne; dava konusu özel usulsüzlük cezasının iptaline, aşağıda dökümü yapılan 87,20-TL yargılama gideri ile kararın verildiği tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca davacı lehine belirlenen 2.270,00-TL vekalet ücretinin davalı idarece davacıya ödenmesine, artan posta ücretinin sonra davacıya iadesine, 12/01/2021 tarihinde istinaf yolu kapalı olmak üzere, kesin olarak karar verildi.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/kararlar/vergi-hukuku/mukellefiyetin-resen-tesis-edildigi-durumlarda-mukellef-oldugu-hakkinda-bilgi-sahibi-olmayan-kisilerin-elektronik-adres-almalari-zorunlu-degildir

https://www.aslanpinar.com/bilgi-bankasi/kararlar/vergi-hukuku/mukellefiyetin-resen-tesis-edildigi-durumlarda-mukellef-oldugu-hakkinda-bilgi-sahibi-olmayan-kisilerin-elektronik-adres-almalari-zorunlu-degildir

Diğer Kararlar