• Tarih: 13.10.2021
  • Yazar: Yargıtay 11. Ceza Dairesi

Defter ve belgelerin ibraz edilmemesi halinde zararın giderilmesi mahkeme tarafından hüküm kurulmasını engellemez

T.C.
YARGITAY
ONBİRİNCİ CEZA DAİRESİ

Esas : 2017/8851
Karar : 2021/8329
Tarih : 13.10.2021

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇLAR : Vergi Usul Kanununa Muhalefet

Sanık ... hakkında "defter, kayıt ve belgeleri gizleme" suçundan, sanık ... hakkında "2010 takvim yılında sahte fatura kullanma" suçlarından verilen mahkumiyet hükümlerine yönelik sanık ... ve sanık ... müdafisinin temyizlerinin incelenmesinde;

)Sanık ...'ın UYAP aracılığıyla MERNİS üzerinden ulaşılan nüfus kaydına göre hükümden sonra 25/10/2017 tarihinde öldüğü belirlendiğinden, bu durumun kesin olarak tespiti halinde 5237 sayılı TCK’nin 64/1 ve 5271 sayılı CMK’nin 223/8. maddeleri uyarınca kamu davasının düşmesine karar verilmesinde zorunluluk bulunması,

)Sanık ... yönünden, ayrıntıları Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 03.02.2009 tarih ve 2008/250-13 sayılı kararında açıklandığı üzere, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin 5271 sayılı CMK’nin 231/6-c madde ve bendinde işaret olunan, zarar kavramının kanaat verici basit bir araştırma ile belirlenebilir, ölçülebilir maddi zararlara ilişkin olduğu, manevi zararların bu kapsama dahil edilmemesi gerektiği, zarar koşulunun ancak zarar suçlarında dikkate alınması gereken bir unsur olduğu, defter, kayıt ve belgeleri gizleme suçunda anılan maddenin aradığı anlamda somut bir zarardan söz edilemeyeceği dikkate alındığında; suç tarihi itibarıyla engel mahkûmiyeti bulunmayan, duruşmadaki iyi hali lehine takdiri indirim nedeni sayılan, hakkındaki mahkûmiyet hükmü ertelenen ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesini talep eden sanık hakkında, “zararın giderilmemiş bulunmasına göre CMK'nin 231/5. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına” şeklindeki yasal olmayan gerekçeyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi,

)Kabule göre de; 5237 sayılı TCK'nin 53. maddesine ilişkin uygulamanın Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı iptal kararı ile birlikte yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık ... ve sanık ... müdafisinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümlerin bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nin 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 13.10.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/kararlar/vergi-hukuku/defter-ve-belgelerin-ibraz-edilmemesi-halinde-zararin-giderilmesi-mahkeme-tarafindan-hukum-kurulmasini-engellemez

https://www.aslanpinar.com/bilgi-bankasi/kararlar/vergi-hukuku/defter-ve-belgelerin-ibraz-edilmemesi-halinde-zararin-giderilmesi-mahkeme-tarafindan-hukum-kurulmasini-engellemez

Diğer Kararlar