• Tarih: 26.02.2024
 • Yazar: Danıştay 3. Daire

Arsanın Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi İle Müteahite Devredilmesine Karşılık Binada Kat Sahibi Olunması Ticari Kazanç Sayılmaz

T.C.
DANIŞTAY
ÜÇÜNCÜ DAİRE
Esas : 2019/2431
Karar : 2022/3447
Tarih : 29.09.2022

  TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Vergi Dairesi Başkanlığı/…

  VEKİLİ : Av. …

  KARŞI TARAF (DAVACI) : …

  VEKİLİ : Av. …

  İSTEMİN KONUSU: … Vergi Mahkemesinin … E:…, K:... sayılı kararına yöneltilen istinaf başvurusuna ilişkin … Bölge İdare Mahkemesi … Vergi Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

  YARGILAMA SÜRECİ :

  Dava konusu istem: Davacı adına, 2012 yılında yaptığı arsa satışları ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi karşılığında edindiği bağımsız bölümlerin satışlarından elde ettiği bir kısım hasılatını kayıt ve beyan dışı bıraktığı, ayrıca kat karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında müteahhite devrettiği arsa için fatura düzenlemediği yolunda tespitleri içeren vergi tekniği raporuna atıfla düzenlenen vergi inceleme raporu uyarınca 2012 yılının Ağustos ve Aralık dönemleri için re'sen salınan bir kat vergi ziyaı cezalı katma değer vergisinin kaldırılması istemine ilişkindir.

  İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Sahip olunan arsanın kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile müteahhite devredilmesi ve buna karşılık inşa edilen binada kat sahibi olunmasının servetin değerlendirilmesi niteliğinde olduğu, bu haliyle davacının devamlılık ve organizasyon içeren şekilde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 37. maddesi kapsamında ticari kazanç elde ettiğini gösteren bir faaliyeti bulunmadığından adına yapılan tarhiyatta hukuka uygunluk görülmediği gerekçesiyle dava konusu cezalı vergi kaldırılmıştır.

  Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: İstinaf başvurusunun, usul ve hukuka uygun olduğu sonucuna varılan Vergi Mahkemesi kararının kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca reddine karar verilmiştir.

  TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacının 2012 yılında gayrimenkul alım satımı ile ilgili olarak katma değer vergisi yönünden incelenmesi sonucu gerçekleştirildiği gayrimenkul satışlarına ilişkin fatura düzenlemeyerek elde ettiği kazancı kayıt ve beyan dışı bıraktığı somut bir şekilde saptandığından yapılan cezalı tarhiyatta hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek kararın bozulması istenilmektedir.

  KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

  DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ ... 'ÜN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

  TÜRK MİLLETİ ADINA

  Karar veren Danıştay Üçüncü Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

  HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

  Dava konusu tarhiyatın matrahı yönünden bağlı olduğu 2012 yılı için için yapılan gelir vergisi tarhiyatının …Vergi Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla kesin olarak kaldırıldığı anlaşıldığından Vergi Mahkemesince, yazılı gerekçeyle verilen karara yöneltilen istinaf başvurusunun reddi yolundaki kararda sonucu itibarıyla hukuka aykırılık görülmemiştir.

  KARAR SONUCU:

  Açıklanan nedenlerle;

  Vergi Dava Dairesi kararına yöneltilen TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

  2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, kararın taraflara tebliğini ve bir örneğinin de ilgili Vergi Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın kararı veren ilk derece mahkemesine gönderilmesine, 29/09/2022 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

  https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/kararlar/vergi-hukuku/arsanin-kat-karsiligi-insaat-sozlesmesi-ile-muteahite-devredilmesine-karsilik-binada-kat-sahibi-olunmasi-ticari-kazanc-sayilmaz

  https://www.aslanpinar.com/bilgi-bankasi/kararlar/vergi-hukuku/arsanin-kat-karsiligi-insaat-sozlesmesi-ile-muteahite-devredilmesine-karsilik-binada-kat-sahibi-olunmasi-ticari-kazanc-sayilmaz

  Diğer Kararlar