• Tarih: 13.12.2021
  • Yazar: Yargıtay 11. Hukuk Dairesi

Duruşma gününün UYAP'tan öğrenilmesi yönündeki ara karara istinaden duruşmaya katılınmaması dosyanın işlemden kaldırılmasına sebep değildir.

T.C. Yargıtay Başkanlığı -

11. Hukuk Dairesi

Esas No.: 2020/7179
Karar No.: 2021/7094
Karar tarihi: 13.12.2021

elektronik ortam • davanın açılmamış sayılması • manevi tazminat • dosyanın işlemden kaldırılması

MAHKEMESİ :TÜKETİCİ MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada Antalya 2. Tüketici Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verile 01.09.2020 tarih ve 2018/107 E. - 2020/464 K. sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçeler, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkilinin 27/06/2014 tarihinde davalı şirkete ait ve diğer davalının sevk ve idaresindeki otobüs ile Alanya'dan Antalya'ya yolculuk yaptığını, bagaj bölümüne verdiği çantasının yolculuk sonunda kaybolduğunu ileri sürerek, 2.000,00 TL maddi ve 2.000,00 TL manevi tazminatın davalılardan tahsilinine karar verilmesini istemiştir.

Davalılar vekili, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda, davacının 18.02.2020 tarihl duruşmaya mazeretsiz olarak katılmadığı anlaşılmakla bu tarihte dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verildiği, dosyanın işlemden kaldırıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde yenilenmediği gerekçesiyle, davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Mahkemece 17.12.2019 tarihli duruşmada davalılar vekilinin mazeretinin kabulüne ve duruşma gününün Uyap'tan öğrenilmesine karar verilmiştir. 18.02.2020 tarihli duruşmada ise tarafların duruşmaya gelmedikleri gerekçesiyle HMK'nın 150. maddesi gereğince dosyanın işlemden kaldırılmasına, ve bilahare 3 aylık sürede davanın yenilenmemesi nedeniyle açılmamış sayılmasına karar verilmiştir. 6100 sayılı HMK'nın uygulama alanını adli yargı ilk derece hukuk mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinde tutulacak kayıtlar ile yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesi ve bu işlemlerde UYAP'ın kullanılmasına dair usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkartılan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği'nin 52. maddesi gereğince tebligat işlemleri 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile Tebligat Kanunu uyarınca çıkarılan yönetmeliklere göre fiziki ya da elektronik ortamda yapılacaktır. Elektronik tebligat usulünün düzenlendiği Tebligat Kanunu'nun 7 maddesindeki düzenleme ve Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri de dahil olmak üzere, Tebligat Kanunu ve çıkarılan Tebligat Yönetmeliği hükümleri incelendiğinde duruşma gününün UYA öğrenilmesine dair bir usulün bulunmadığı görülmektedir. Bu durumda, mahkemece 17.12.2019 tarihli duruşmada davalı vekilinin mazereti kabul edildiğine göre, yeni duruşma gün ve saatinin taraf vekillerine usulüne uygun bir şekilde tebliğ edilmesi gerekirken duruşma gününün Uyap'tan öğrenilmesi yönünde ara karar kurulması, yeni belirlenen duruşmaya tarafların gelmemesi nedeniyle dosyanın işlemeden kaldırılması ve 3 ay içinde yenilenmediği gerekçesiyle davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi doğru olmamış, kararın bu yönden bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü il mahkeme kararının davacı yararına BOZULMASINA, 13/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/kararlar/usul-hukuku/durusma-gununun-uyap-tan-ogrenilmesi-yonundeki-ara-karara-istinaden-durusmaya-katilinmamasi-dosyanin-islemden-kaldirilmasina-sebep-degildir

https://www.aslanpinar.com/bilgi-bankasi/kararlar/usul-hukuku/durusma-gununun-uyap-tan-ogrenilmesi-yonundeki-ara-karara-istinaden-durusmaya-katilinmamasi-dosyanin-islemden-kaldirilmasina-sebep-degildir

Etiketler
Diğer Kararlar