• Tarih: 14.02.2024
  • Yazar: Yargıtay 4.Hukuk Dairesi

Destekten Yoksun Kalma Tazminatına Esas Zararın Tespitinde, Destekten Yoksun Kalanlara, Ölenin Sağlığında Sağlamış Olduğu/Olacağı Yardımın Miktarı Doğru Şekilde Belirlenmelidir

YARGITAY

4.HUKUK DAİRESİ

Esas No:2021/24355

Karar No:2023/2219

Tarih:22.02.2023

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

HÜKÜM/KARAR : Davacının itirazının reddine

Taraflar arasındaki sigorta tahkim yargılaması sonunda Uyuşmazlık Hakem Heyetince başvurunun reddine karar verilmiştir.

Karara davacı vekili tarafından itiraz edilmesi üzerine, İtiraz Hakem Heyetince itirazın reddine karar verilmiştir.

İtiraz Hakem Heyeti kararı davacı vekili tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:

I. DAVA

Davacı vekili; 16.09.2013 tarihinde Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta poliçesi ile sigortalı olmayan motosiklet seyir hâlinde iken davacının desteğinin geçirdiği rahatsızlık nedeni ile motosikletten düşerek kafasını çarpması sonucu gerçekleşen trafik kazasında hayatını kaybettiğini iddia ederek fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak 15.000,00 TL maddi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiş, talebini ıslah ile toplam 96.140,46 TL'ye yükseltmiştir.

II. CEVAP

Davalı vekili; başvuranın zararlarının karşılandığını, davacıların desteğinin meydana gelen kazada 6/8 oranında kusurlu olduğunu, başvuru sahibinin soruşturma aşamasında şikayetçi olmaması nedeni ile tazminat hakkının da olmadığını, davacının hali hazırda evli olup olmadığının araştırılması gerektiğini savunarak davanın reddini istemiştir.

III. UYUŞMAZLIK HAKEM HEYETİ KARARI

Uyuşmazlık Hakem Heyetinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararıyla; başvurucunun geçirmiş olduğu trafik kazası nedeni ile malul kaldığı, davalı sigorta şirketinin kazaya karışan aracın ... poliçesi uyarınca işletene düşen hukuki sorumluluğu üstlenmesi nedeni ile sorumluluğunun bulunduğu, fakat ödeme yapılması nedeni ile bakiye alacağının kalmadığı gerekçesi ile başvuru sahibinin talebinin reddine karar verilmiştir.

IV. İTİRAZ

A. İtiraz Yoluna Başvuranlar

Uyuşmazlık Hakem Heyetinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekili itiraz başvurusunda bulunmuştur.

B. İtiraz Sebepleri

Davacı vekili; kusur incelemesi yaptırılmadan desteğe 6/8 oranında kusur izafe edilmesinin yasal olmadığı, desteğin annesi ...'nin 21.05.2016 tarihinde ölmüş olmasına rağmen, sağ olduğu düşünülerek desteğin annesine 31.12.2022 tarihine dek pay ayrılmasının yasaya aykırı olduğu, davacı olmayan desteğin annesine pay ayrılmasının yasaya aykırı olduğu, desteğin annesine verilen payın hatalı olduğu, tazminattan % 2 oranında evlenme ihtimali düşülmesinin hatalı olduğu, işlemiş aktif dönemdeki asgari ücrete asgari geçim indiriminin dahil edilmesi gerektiği, işleyecek döneme esas alınan asgari ücret miktarları hatalı olduğunu, iddia ederek kararın kaldırılmasını talep etmiştir.

C. Gerekçe ve Sonuç

İtiraz Hakem Heyetinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararıyla; dosyada yer alan kusur raporlarında davacıların desteğinin asli kusurlu olarak belirlendiğini, tazminat hesabında desteğin annesi, çocukları ve eşi için pay ayrıldığını, hesaplamanın desteğin ölüm tarihindeki verilere esas alınarak yapıldığı için desteğin annesine de pay ayrılması gerektiğini, ayrılan pay oranında da isabetsizlik bulunmadığını, davacının yaşı itibari ile yeniden evlenme ihtimalinin olduğunu, aktif dönem hesabında asgari geçim indiriminin ilave edildiği gerekçeleri ile davacı vekilinin itirazlarının reddine karar verilmiştir.

V. TEMYİZ

A. Temyiz Yoluna Başvuran

İtiraz Hakem Heyetinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekili temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri

Davacı vekili, itiraz dilekçesinde ileri sürdüğü sebepleri tekrar ederek İtiraz Hakem Heyeti kararının bozulması istemi ile temyiz yoluna başvurmuştur.

C. Gerekçe

1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme

Uyuşmazlık; davalı sigorta şirketi tarafından Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (...) Poliçesi ile teminat altına alınmayan motosikletin karıştığı trafik kazası sonucu hayatını kaybeden desteğin eşi davacının uğradığı destekten yoksun kalma tazminatı talebine ilişkindir.

2. İlgili Hukuk

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 369 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 371 inci maddesi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 53 üncü maddesi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 85, 86, 88, 89, 90 ve 111 inci maddeleri, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu 30 uncu maddesi, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları.

3.Değerlendirme

1. Tarafların iddia, savunma ve dayandıkları belgelere, uyuşmazlığın hukuki nitelendirilmesi ile uygulanması gereken hukuk kurallarına, dava şartlarına, yargılamaya hâkim olan ilkelere, ispat kurallarına ve temyiz olunan kararda belirtilen gerekçelere göre, davacı vekilinin aşağıdaki paragrafın kapsamı dışındaki temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

2. Davacı vekilinin diğer temyiz itirazlarına gelince:

Destekten yoksun kalma tazminatına esas zararın tespitinde, destekten yoksun kalanlara, ölenin sağlığında sağlamış olduğu/olacağı yardımın miktarı doğru şekilde belirlenmelidir.

Dairemizin yerleşik uygulamasına göre; desteğin çocuğu yok ise gelirini eşi ile eşit paylaşacağı kabul edilerek gelirden destek ile eşin % 50’şer pay alacağı; desteğin çocuğu var ise destek ile eşin 2’şer, her bir çocuğun 1’er pay alacağı; desteğin eşi, çocuğu, ana ve babası var ise destek ile eşin 2’şer, çocuklar ile ana ve babanın 1’er pay alacağı kabul edilmektedir. Türk aile yapısıyla da uyumlu olan bu sistemde desteğin geliri aile bireyleri tarafından birlikte paylaşılmakta, aile bireyleri (özellikle çocuklar) arttıkça gelirden alınacak pay düşmekte, azaldıkça gelirden alınacak pay artmaktadır.

Yine istikrarlı uygulamamız gereğince; çocukların pay dağılımından çıkması durumunda, bu çocuğun payı destek, eş ve diğer çocuklara dağıtılmakta, ana ve babaya verilmemektedir. Ana ve babadan birinin pay dağılımından çıkması hâlinde ise payı diğerine aktarılmakta, ana ve baba ile çocukların tamamının pay dağılımından çıkması durumunda ise desteğin gelirini eşi ile eşit paylaşacağı varsayımı ile gelirden destek ile eşin % 50’şer pay alacağı kabul edilerek tazminat hesaplanmaktadır.

Somut olayda; desteğin bütün geliri kendisi, eşi ve annesi arasında paylaştırılmış olup, desteğin annesinin muhtemel yaşam süresi dikkate alınarak 31.12.2022 tarihine kadar anneye pay ayrılmıştır. Ancak dosya içerisine davacı vekilince sunulan kayıtlardan desteğin annesinin 21.05.2016 tarihinde vefat ettiği anlaşılmaktadır.

Yine destek hesabı yapılırken çocukların destekten çıkması ile birlikte destekten çıkan çocuğun payları destek, eş ve varsa diğer çocuklara dağıtılacağı, anne ve babaya verilmeyeceği değerlendirilmemiştir.

O halde hakem heyetince, desteğin nüfus kayıtları celp edilerek, desteğin annesinin hayatını kaybettiği tarih tam olarak belirlendikten sonra Dairemiz uygulamasına da uygun şekilde; aktüer bilirkişiden ek rapor alınarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, destek paylarının ve anne için ayrılan destek süresinin hatalı belirlendiği rapordaki hesaplamanın kabulü doğru görülmemiştir. Kararın bu nedenle de bozulması gerekmiştir.

VI. KARAR

1- Değerlendirme bölümünün (1) numaralı bendinde açıklanan sebeplerle davacı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine,

2- Değerlendirme bölümünün (2) numaralı bendinde açıklanan sebeplerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile temyiz olunan İtiraz Hakem Heyeti kararının BOZULMASINA,

Peşin alınan temyiz karar harcının istek hâlinde davacıya iadesine,

Dosyanın saklama kararını veren mahkemeye gönderilmesine,

22.02.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/kararlar/sigorta-hukuku/destekten-yoksun-kalma-tazminatina-esas-zararin-tespitinde-destekten-yoksun-kalanlara-olenin-sagliginda-saglamis-oldugu-olacagi-yardimin-miktari-dogru-sekilde-belirlenmelidir

https://www.aslanpinar.com/bilgi-bankasi/kararlar/sigorta-hukuku/destekten-yoksun-kalma-tazminatina-esas-zararin-tespitinde-destekten-yoksun-kalanlara-olenin-sagliginda-saglamis-oldugu-olacagi-yardimin-miktari-dogru-sekilde-belirlenmelidir

Diğer Kararlar