• Tarih: 06.12.2022
  • Yazar: İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesi

Kripto para ile ilgili açılan tazminat davalarında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir

T.C.
İZMİR
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
23. HUKUK DAİRESİ

DOSYA NO : 2022/2726
KARAR NO : 2022/585
KARAR TARİHİ: 04/11/2022

TÜRK MİLLETİ ADINA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : MUĞLA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ : 13/01/2022
NUMARASI : 2022/90 Esas 2022/89 Karar
DAVANIN KONUSU : Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan)
KARAR TARİHİ : 04/11/2022
KARAR YAZIM TARİHİ : 10/11/2022
Muğla 2. Mahkemesi ile Muğla Asliye Ticaret Mahkemesi arasında oluşan görev uyuşmazlığının yargı yeri belirlenmesi yoluyla giderilmesi Muğla Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından talep edilmekle dosya kapsamı incelendi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :
Davacı, Davalının ... ili ... ilçesi ... Mahallesi... Caddesi ....Blok ... ... Muğla adresinde faaliyet gösteren.... AŞ isimli şirketin ortağı olduğunu ve şirketin aynı zamanda yetkilisi olduğunu, .... şirketinin kripto parası borsasında kripto para alım - satım aracılığı faaliyeti sürdürmekte iken davalı ... ortağı ve yetkilisi olduğu ... firmasının alım - satım faaliyetlerini 23/04/2021 günü bir anda durdurduğunu ve anılı şirketin faaliyet gösterdiği resmi internet sitesini kapattığını, davalı hakkında davacı müvekkilinin de aralarında bulunduğu yüzlerce kişiden kripto para alma vaadi ile para tahsil ettiğinini ancak bu paralarla ya hiç kripto para almadığını ya da kripto paraları alınmış gibi gösterildiğini bu şekilde dolandırmak suretiyle mağdur ettiği iddiası ile Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2021/3156 Sor. Sayılı dosyası kapsamında tacir ve şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı suçundan soruşturma başlatıldığını ve halen derdest olduğunu, davacı müvekkilinin davalının yetkilisi olduğu şirkete 24/12/2020 tarihinde 1.000.000,00 TL, 15/02/2021 tarihinde 500.000,00 TL, 23/02/2021 tarihinde 300.000,00 olmak üzere toplamda 1.800.000,00 TL para yatırdığını, şirketteki sanal cüzdan hesaplarında davacı müvekkiline ait 1.800.000,00 TL, 5.779,817 ..., 1.000 ... kripto para bulunduğunu, müvekkilinin bu paralara ulaşamadığını, günlük olarak bu kriptoların parasal karşılığının değişmekte olduğunu, tüm bu nedenlerle şimdilik 10.000,00 TL maddi tazminatın haksız fiil tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Muğla 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, davalının tacir olduğunu ve yaptığı işin ticari olduğunu, davacı tacir vasfını taşımasa da alım satıma konu edilen kripto para niteliği gereği ticari olup somut olayda talep ticari dava niteliğinde olduğunu belirterek görevsizlik kararı vermiştir.
Muğla Asliye Ticaret Mahkemesi, kripto para işlemlerinin niteliği gereği ticari bir iş olmadığını, dünyanın her yerinde tacir olsun, olmasın tüm şahısların sisteme girip satın alabileceği ve yatırım yapabileceği, dijital para borsası olduğunu, davanın taraflarından olan davalının tüzel kişi tacir ise de, davacı gerçek kişi olup ticari amaçla hareket etmediğini, dava konusu ihtilafın da TTK'da yer alan mutlak ticari davalardan olmadığını belirterek görevsizlik kararı vermiştir.
TTK' nun 4. Maddesinde;
"(1) Her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ve çekişmesiz yargı işleri ile tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın;
a) Bu Kanunda,
b) Türk Medenî Kanununun, rehin karşılığında ödünç verme işi ile uğraşanlar hakkındaki 962 ilâ 969 uncu maddelerinde,
c) 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun malvarlığının veya işletmenin devralınması ile işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi hakkındaki 202 ve 203, rekabet yasağına ilişkin 444 ve 447, yayın sözleşmesine dair 487 ilâ 501, kredi mektubu ve kredi emrini düzenleyen 515 ilâ 519, komisyon sözleşmesine ilişkin 532 ilâ 545, ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcıları için öngörülmüş bulunan 547 ilâ 554, havale hakkındaki 555 ilâ 560, saklama sözleşmelerini düzenleyen 561 ilâ 580 inci maddelerinde,
d) Fikrî mülkiyet hukukuna dair mevzuatta,
e) Borsa, sergi, panayır ve pazarlar ile antrepo ve ticarete özgü diğer yerlere ilişkin özel hükümlerde,
f) Bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finansal kurumlara ve ödünç para verme işlerine ilişkin düzenlemelerde, öngörülen hususlardan doğan hukuk davaları ve çekişmesiz yargı işleri ticari dava ve ticari nitelikte çekişmesiz yargı işi sayılır. Ancak, herhangi bir ticari işletmeyi ilgilendirmeyen havale, vedia ve fikir ve sanat eserlerine ilişkin haklardan doğan davalar bundan istisnadır.
(2) (Değişik: 28/2/2018-7101/61 md.) Ticari davalarda da deliller ile bunların sunulması 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine tabidir; miktar veya değeri beş yüz bin Türk lirasını geçmeyen ticari davalarda basit yargılama usulü uygulanır" şeklinde düzenlenmiştir.
Somut olayda; Dava, kripto varlıkların tahsiline ilişkindir.
TTK'nun 4/(1)-e maddesinde borsaya ilişkin özel hükümlere atıf yapılmış ise de kripto para borsalarına ilişkin yasal bir düzenleme yoktur.TTK'nun 4/(1)-c maddesinde TBK'nun 532 ila 545 maddelerinde düzenlenen komisyon sözleşmesine atıf yapılmış ise de komisyonculuk, kendi adına ve vekalet verenin hesabına alım satım yapılmasının üstlenilmesi olduğu halde kripto para borsası, alan ve satanın alım satım işlemini kendi aralarında yapmaları şeklinde işler. Mutlak ticari dava değildir. Nisbi ticari dava da değildir.
Açıklanan nedenlerle, Muğla 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin yargı yeri olarak belirlenmesine karar vermek gerekmiştir.
KARAR : Gerekçesi yukarıda izah edildiği üzere;
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 21 ve 22. Maddeleri gereğince Muğla 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE,
Dosyanın yargı yeri belirlenmesini talep eden mahkemesine iadesine,
Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 362/1-c maddesi uyarınca temyiz kanun yolu kapalı olmak üzere 04/11/2022 günü oy birliği ile karar verildi.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/kararlar/kripto-varlik-hukuku/kripto-para-ile-ilgili-acilan-tazminat-davalarinda-gorevli-mahkeme-asliye-hukuk-mahkemesidir

https://www.aslanpinar.com/bilgi-bankasi/kararlar/kripto-varlik-hukuku/kripto-para-ile-ilgili-acilan-tazminat-davalarinda-gorevli-mahkeme-asliye-hukuk-mahkemesidir

Diğer Kararlar