• Tarih: 28.09.2023
  • Yazar: İSTANBUL 10. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kripto Varlık İşlemleri Mutlak Ticari Dava Değildir

T.C.
İSTANBUL
10. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ


ESAS NO:2021/567
KARAR NO:2021/910
DAVA:İtirazın İptali (Haksız Eylemden Kaynaklanan Zarar Nedeniyle)
DAVA TARİHİ:08/09/2021
KARAR TARİHİ:22/11/2021


Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Haksız Eylemden Kaynaklanan Zarar Nedeniyle) davasının
yapılan açık yargılaması sonunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
DAVA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacı şirket tarafından davalıya sehven iki sefer aynı
miktarda kripto para yatırıldığını, bu hususun tespitini müteakip davalının telefon aramalarına, atılan epostaya cevap vermediğini, aynı nedenle ... 19.Noterliğinin 03/03/2021 tarihli ... keşide numaralı
ihtarnamesi gönderilmesine rağmen davalının hesabına geçen miktarı davacı şirkete iade etmediğini,
davalı aleyhine ....İcra Müdürlüğünün ... esas sayılı dosyası ile takip başlatıldığını, davalının itirazı üzerine
takibin durduğunu, davalının tüm bu zaman içerisinde davacı şirkete ait kripto varlık ile işlem yaparak
sebepsiz zenginleştiğini, bu nedenlerle itirazın iptali ile takibin devamına, asıl alacağın temerrüt tarihinden
itibaren işleyecek temerrüt faizi ile birlikte tahsiline, %20'den aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına
karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
CEVAP: Davalı cevap dilekçesinde özetle; ikame edilmiş olan dava ticari dava konusu yapılamayacağından
görev itirazlarının bulunduğunu, davacı tarafın banka veya finans kuruluşu olmayıp TTK.da ticari dava
olarak belirtilen tanıma uymayan iş kolunda iştigal ettiğini, kendisinin de ticari bir işletme olarak değil
şahıs olarak hizmetlerden yararlanması nedeniyle davanın ticari dava olarak kabul edilemeyecek nitelikte
olmakla görevli mahkemenin İstanbul Asliye Hukuk Mahkemeleri olduğunu, davanın değerinin takip tutarı
üzerinden harçlandırılmadığını, eksik harcın ikmali gerektiğini, davacı firmada kripto para işlemleri
yaptığını, mükerrerlik iddiasında bulunulan gün mevcut kripto para işlemlerinde gecikmeler olduğunu ve
bu konuda teknik destek almak zorunda kaldığını, çok sayıda işlem yapmış olması ve hesabına birden çok
kez kripto para giriş çıkışı olması sebebiyle mükerrerlik iddiasını kabul etmediğini, hesap hareketlerinin
detaylı bir şekilde incelenmesini ve ...'lerin karşılaştırılmasını talep ettiğini, bu nedenlerle öncelikle görev
itirazının değerlendirilerek dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesine, davanın reddine karar verilmesini
talep etmiştir.
DELİLLER VE GEREKÇE:
Dava itirazın iptali davasıdır.
....İcra Müdürlüğünün ... esas sayılı takip dosyası getirtilerek incelendiğinde, davacı tarafından davalı
aleyhine sehven ve mükerrer olarak yatırılan 852,107 adet DOT değeri 237.269,19 TL üzerinden takip
başlatıldığı, davalının itirazı üzerine takibin durduğu anlaşılmıştır.
... Vergi Dairesi Müdürlüğünün cevabi yazısı ile, davalının 14/03/2013 tarihinde ... Mah. ... Cad. ... İş
Merkezi N.5/502 .../... adresinde avukatlık faaliyetinden dolayı mükellefleri olduğu ve halen faaliyetine
devam ettiği belirtilerek 2012/1-3 ve 2021/4-6 gelir geçici vergi beyannamesi yazı ekinde gönderilmiştir.
Tüm dosya kapsamı bir arada değerlendirildiğinde;
6102 sayılı TTKnun 4.maddesinde hangi davaların ticari dava ve çekişmesiz yargı işleri olduğu sayılmış
olup, buna göre her iki tarafın da ticari işletmesi ile ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ile tarafların
tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın, TTKnun da TMKnun 962 ile 969.maddelerinde; 6098 sayılı TBKnun
202-203, 444-447, 487-501, 515-519, 532-545, 547-554, 555-560, 561-580 maddeleri, Fikri Mülkiyet
Hukukuna dair mevzuatta borsa, sergi ve pazarlar ile antrepo ve ticarete özgü diğer yerlere ilişkin özel
hükümlerde ve son olarak da bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finansal kurumlara ve ödünç para
verme işlerine ilişkin düzenlemelerde öngörülen hususlardan doğan hukuk davaları, ticari dava olarak
sayılmıştır.
Görev hususu kamu düzenine ilişkin olup yargılamanın her aşamasında taraflarca ileri sürülmese dahi
mahkemece resen nazara alınır. Kaldı ki davalı tarafça verilen cevap dilekçesiyle görev itirazında
bulunulmuş ve uyuşmazlığın çözümünde Asliye Hukuk Mahkemelerinin görevli olduğu belirtilmiştir. Dava
konusu uyuşmazlık dikkate alındığında, davalı tarafın tacir olmadığı gibi uyuşmazlığın tarafların ticari
işletmesi ile ilgili olmadığı, yine davanın niteliği itibariyle TTK 4.maddesinde sayılan mutlak ticari
davalardan da bulunmadığı anlaşıldığından, davaya bakmakla mahkememizin görevli olmadığı kanaatine
varılmakla, davacının davasının görev yönünden reddine, görevli mahkemelerin İstanbul Asliye Hukuk
Mahkemeleri olduğunun tespitine dair karar verilerek, aşağıdaki hüküm tesis olunmuştur.
HÜKÜM: Gerekçeleri yukarıda açıklandığı üzere;
1-Mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE, 6100 Sayılı HMK.'nın 2. maddesi uyarınca ilgili ihtilaflara bakma
görevinin Asliye Hukuk Mahkemelerine ait olduğu, mahkememizin görevli olmadığı anlaşılmakla, işbu
davanın göreve ilişkin dava şartı yokluğu nedeniyle 6100 sayılı HMK'nun 114/c maddesi uyarınca USULDEN
REDDİNE
2-HMK 20. Maddesi uyarınca hükmün kesinleşmesine müteakip taraflarca 2 haftalık süre içerisinde
dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi talep edilmesi halinde dosyanın görevli ... NÖB. ASLİYE HUKUK
MAHKEMESİNE gönderilmesine, taraflarca 2 haftalık süre içerisinde dosyanın görevli mahkemeye
gönderilmesinin talep edilmediği takdirde RESEN davanın açılmamış sayılacağına karar verileceğinin
ihtarına ,
3-HMK'nun 331/2 maddesi gereğince görevsizlik ve yetkisizlik kararından sonra davaya bir başka
mahkemede devam edilmesi halinde yargılama giderlerine o mahkemenin hükmedeceği, gönderme
kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmemiş ise talep üzerine davanın açıldığı
mahkemenin dosya üzerinden bu durumu tespit ile davacıyı yargılama giderlerini ödemeye mahkum
edeceği ön görüldüğünden yargılama giderleri konusunda bu aşamada KARAR VERİLMESİNE YER
OLMADIĞINA,
4-Yargılama, harç ve masrafların ve diğer hususların görevli mahkemece dikkate alınmasına,
5-Taraflarca yatırılan ve kullanılmayan gider avansının karar kesinleştiğinde ve talep halinde yatıran tarafa
iadesine,
Dair, davacı vekilinin ve davalı asilin yüzüne karşı, 5235 sayılı Kanun'un 33-(1), 6100 Sayılı Hukuk
Muhakemeleri Kanunu'nun 341-(1) ve devamı maddeleri uyarınca, gerekçeli kararın usulen taraflardan her
birine tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre dahilinde, Mahkememize dilekçe ile başvurmak suretiyle
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildi. 22/11/2021

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/kararlar/kripto-hukuku/kripto-varlik-islemleri-mutlak-ticari-dava-degildir

https://www.aslanpinar.com/bilgi-bankasi/kararlar/kripto-hukuku/kripto-varlik-islemleri-mutlak-ticari-dava-degildir

Diğer Kararlar