• Tarih: 16.02.2021
  • Yazar: Danıştay 6. Daire

İşlemin Tesis Edildiği Tarih İtibariyle Köy Tüzel Kişiliğinin Kamulaştırma Yetkisi Bulunmamaktadır

T.C.

DANIŞTAY

ALTINCI DAİRE

Esas   : 2009/10617

Karar   : 2010/2058

Tarih   : 03.03.2010

İstemin Özeti : Hatay İdare Mahkemesinin 12.05.2009 günlü, E:2007/1427, K:2009/677 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi İbrahim Arslan'ın Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Sedat Larlar'ın Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, Hatay İli, Paşaköy, 35 parsel sayılı taşınmazın bir kısmının köy yerleşim alanına yol götürmek amacıyla kamulaştırılmasına ilişkin 10.02.2002 günlü, 1 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; yerinde yaptırılan keşif ve bilirkiş incelemesi sonucu düzenlenen rapor ile dosyanın birlikte değerlendirilmesinden, kamulaştırmaya konu edilen yol güzergahının tasarlanma sürecinde parçacıl bir yaklaşım sergilendiği, yol planlanması esaslarına ve tekniğine uygun bir yöntem izlenmediği, köy çevresinde fiilen kullanılan çok sayıda yol bulunduğu, uyuşmazlık konusu bölgede bir yola ihtiyaç olduğu ancak, 35 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alandan geçirilmesini gerektirecek teknik bir gerekçenin olmadığı, bu yol dışında alternatif 4 ayrı yol güzergahının daha tespit edildiği, dava konusu işlemin herhangi bir etüde dayanmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş, karar davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.

22.5.1985 gününde yayımlanarak yürürlüğe giren 3202 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek kabulüne dair Kanunun, Kuruluşun görevlerini belirleyen 2. maddesinin (a) bendinde, Devlet ve İl Yolları ağı dışında kalan köyler ve bunlara bağlı yerleşme birimlerinin orman yollarının ve orman içi yolların yol ağını tesbit etmek, bu yolları, köprüleri, sanat yapılarını, köyiçi yollarını yapmak, mevcutları geliştirmek Genel Müdürlüğün görevleri arasında sayılmış, anılan maddenin (t) bendinde, kuruluş, görevleri ile ilgili konularda kamulaştırma yapmaya yetkili kılınmış ve aynı Kanunun 46. maddesinde ise, diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümlerinin yürürlükten kaldırıldığı belirtilmiştir.

Bu durumda, uyuşmazlık konusu işlemin tesis edildiği tarih itibariyle Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri arasında yer alan bir konuda köy tüzelkişiliğinin kamulaştırma yapma yetkisi bulunmadığından, dava konusu işlemin iptali yolundaki mahkeme kararında sonucu itibariyle isabetsizlik görülmemiştir.

Bu durumda, Açıklanan nedenlerle Hatay İdare Mahkemesinin 12.05.2009 günlü, E:2007/1427, K:2009/677 sayılı kararının yukarıda belirtilen gerekçe ile ONANMASINA, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 03.03.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/kararlar/kamulastirma/islemin-tesis-edildigi-tarih-itibariyle-koy-tuzel-kisiliginin-kamulastirma-yetkisi-bulunmamaktadir

https://www.aslanpinar.com/bilgi-bankasi/kararlar/kamulastirma/islemin-tesis-edildigi-tarih-itibariyle-koy-tuzel-kisiliginin-kamulastirma-yetkisi-bulunmamaktadir

Etiketler
Diğer Kararlar