• Tarih: 16.02.2021
  • Yazar: Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

İrtifak Hakkının Tapuya Tescil Edilebilmesi İçin Taşınmazın Tapuda Kayıtlı Olması Zorunludur

T.C.

YARGITAY

ONSEKİZİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2007/5856

Karar : 2007/6279

Tarih   : 02.07.2007

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİT

TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZ MALLARIN TESCİLİ

TAŞINMAZ MAL ÜZERİNDE KURULAN İRTİFAK HAKKININ İDARE ADINA TESCİLİ

( 1086 s. HUMK m. 427 )

( 2942 s. Kamulaştırma K m. 10 ,11 ,19 )

ÖZET

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 4650 Sayılı Yasa ile değişik 19. maddesi tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan idare adına tescilini düzenlemekte olup, irtifak hakkı tesisi ile ilgili bir hüküm içermemekte ise de anılan yasa mülkiyet kamulaştırması hakkında olduğu kadar, kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı kurulmasına ilişkin hükümleri de kapsamaktadır. İrtifak hakkının tapuya tescil edilebilmesi için de taşınmazın tapuda kayıtlı olması zorunludur. Dava konusu taşınmaz tapuda kayıtlı bulunmadığına göre, irtifak hakkı tesisine karar verilmesi ile yetinilmesi gerekirken, tescile de hükmedilmiş olması doğru görülmemiştir.

Dava dilekçesinde, Kamulaştırma Yasasının 4650 Sayılı Yasayla değişik hükümleri uyarınca, kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmaz malın üzerine kurulan irtifak hakkının idare adına tescili istenilmiştir. Mahkemece taşınmaz malın bedelinin tespitine ve irtifak hakkının tapuya tesciline dair verilen karar davaya katılan davalı Hazine tarafından temyiz edilmiş, Mahkemece Hazinenin temyiz isteminin miktar yönünden reddine karar verilmiş, bu kez Hazine bu ret kararına karşı temyiz yoluna başvurmuştur.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Dava, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 4650 Sayılı Yasa ile değişik 19. maddesi hükmü uyarınca tapuda kayıtlı olmayan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile üzerinde kurulan irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tescili istemine ilişkin olup; HUMK.nun 427. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen taşınır mal veya alacak davası niteliğinde bulunmadığı gözetilmeden, mahkemece davaya katılan Hazinenin temyiz itirazlarını tespit edilen kamulaştırma bedelinin miktarına bakılarak reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle mahkemenin, Hazinenin temyiz dilekçesinin reddine ilişkin 10.7.2006 gün 2005/428-2006/202 Müt. sayılı kararının kaldırılmasına karar verildikten sonra Hazinenin dava ile ilgili temyiz itirazları yönünden yapılan inceleme sonunda:

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla gerektirici yasal nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir. Ancak;

  • Davanın dayanağını oluşturan 2942 Sayılı Yasanın 4650 Sayılı Yasa ile Değişik 19. maddesi hükmüuyarınca dava konusu taşınmazın durumunun bildirilmesi ve ayrıca öngörülen ilanın yapılması üzerine Hazinenin davaya herhangi bir itirazı ve katılma istemi olmadığına göre, Mahkemece Hazinenin davalı sıfatı ile davaya katılmasına karar verilmiş olması ve dolayısıyla da yargılama sonunda aleyhine vekalet ücretine hükmedilmesi,
  • 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 4650 Sayılı Yasa ile değişik 19. maddesi tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan idare adına tescilini düzenlemekte olup, irtifak hakkı tesisi ile ilgili bir hüküm içermemekte ise de anılan yasa mülkiyet kamulaştırması hakkında olduğu kadar, kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı kurulmasına ilişkin hükümleri de kapsamaktadır. İrtifak hakkının tapuya tescil edilebilmesi için de taşınmazın tapuda kayıtlı olması zorunludur. Dava konusu taşınmaz tapuda kayıtlı bulunmadığına göre, irtifak hakkı tesisine karar verilmesi ile yetinilmesi gerekirken, tescile de hükmedilmiş olması,

Doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, 02.07.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/kararlar/kamulastirma/irtifak-hakkinin-tapuya-tescil-edilebilmesi-icin-tasinmazin-tapuda-kayitli-olmasi-zorunludur

https://www.aslanpinar.com/bilgi-bankasi/kararlar/kamulastirma/irtifak-hakkinin-tapuya-tescil-edilebilmesi-icin-tasinmazin-tapuda-kayitli-olmasi-zorunludur

Diğer Kararlar