• Tarih: 01.03.2021
 • Yazar: Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

İstifa Dilekçesinin Verilmesinden Sonra Kısa Süre İçinde Haklı Fesih Nedenlerinin İleri Sürülmesi Gerekir

T.C.
YARGITAY
DOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ

Esas : 2016/11784
Karar : 2020/43
Tarih : 13.01.2020
  • İŞÇİLİK ALACAKLARI
  • İŞÇİNİN İŞ AKTİNİ FESHETMESİ
  • KIDEM TAZMİNATI

  (4857 s. İş K m. 24)
  ÖZET
  Davacı işçi, iş sözleşmesini ödenmeyen işçilik alacakları nedeni ile 4857 sayılı iş kanunun 24/II-e maddesi uyarınca haklı nedenden dolayı feshettiğini ileri sürerek kıdem tazminatı talebinde bulunmuş, mahkemece isteğin kabulüne karar verilmiştir. Davacının işyerinde iki dönem halinde 2003-2008 yılları arasında aralıklı olarak çalıştığı dosya içindeki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. Davacının imzasını taşıyan 01.08.2006 ve 16.05.2008 tarihli iki ayrı istifa dilekçesi mevcut olup dairemiz uygulamasında istifa dilekçesinin verilmesinden sonra kısa süre içinde haklı fesih nedenlerinin ileri sürülmesi ve buna bağlı kıdem tazminatı talebi kabul edilmekteysede son istifa tarihi itibariyle yaklaşık 5 yıl süre ile herhangi bir irade fesadının ileri sürülmediği anlaşılmakla davacının haklı fesih savunmasına değer verilmesi mümkün değildir. Somut uyuşmazlıkta iş sözleşmesinin her iki dönem itibari ile haklı neden içermeyen istifa dilekçeleri ile sona erdiği kabul edilerek kıdem tazminatı isteğinin reddine karar verilmesi gerekir.

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  YARGITAY KARARI

  A) Davacı İsteminin Özeti:

  Davacı vekili; davacının, davalıya ait iş yerinde 24.02.2003 tarihinden 16.05.2008 tarihine kadar asgari ücret+fix yol ve harcırah dahil sistemi ile uluslararası tır şoförü olarak sefer başına 400,00 – 450.00 Euro prim ile aylık ortalama 1.5 – 2 sefer yapmak sureti ile çalıştığını, bayram ve resmi tatil günlerinde aralıksız çalıştığını, karşılığının ödenmediğini, 2009 – 2010 tarihleri arasındaki asgari ücret üzerinden ücretlerinin ödenmediğini, daha sonra asgari ücrete karşılık 500.00 TL ödemede bulunulduğunu, iş akdinin davacı tarafından haklı nedenle feshedildiğini, davacının hizmet akdinden kaynaklanan tazminat ve alacaklarının olduğunu ileri sürerek; davanın kabulüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

  B) Davalı Vekilinin Cevabının Özeti:

  Davalı vekili; davacının 21.08.2006 tarihli iş akdi ile davalı iş yerinde çalışmaya başladığını, 16.05.2008 tarihine kadar davalı işyerinde çalıştığını, iş akdinin kendi isteği ile sona erdiren davacının 22.05.2008 tarihinde başka bir iş yerinde çalışmaya başladığını, iş akdini kendisinin sona erdirmesi nedeniyle kıdem tazminatına hak kazanmadığını, çalıştığı süre boyunca hak ettiği tüm hak ve alacaklarını aldığını, hafta sonu bayram tatili günlerinde çalışmadığını, yıllık izinlerini kullandığını, müvekkilini ibra ettiğini savunarak; davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

  Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile davacı lehine kıdem tazminatı, izin ücreti , ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının tahsiline karar verilmiştir.

  D) Temyiz:

  Karar süresinde davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

  E) Gerekçe:

  1- Dosyadaki yazılara, delillerin taktirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

  2- Davacı işçi, iş sözleşmesini ödenmeyen işçilik alacakları nedeni ile 4857 sayılı iş kanunun 24/II-e maddesi uyarınca haklı nedenden dolayı feshettiğini ileri sürerek kıdem tazminatı talebinde bulunmuş, mahkemece isteğin kabulüne karar verilmiştir.

  Davacının işyerinde iki dönem halinde 2003-2008 yılları arasında aralıklı olarak çalıştığı dosya içindeki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır.

  Davacının imzasını taşıyan 01.08.2006 ve 16.05.2008 tarihli iki ayrı istifa dilekçesi mevcut olup dairemiz uygulamasında istifa dilekçesinin verilmesinden sonra kısa süre içinde haklı fesih nedenlerinin ileri sürülmesi ve buna bağlı kıdem tazminatı talebi kabul edilmekteysede son istifa tarihi itibariyle yaklaşık 5 yıl süre ile herhangi bir irade fesadının ileri sürülmediği anlaşılmakla davacının haklı fesih savunmasına değer verilmesi mümkün değildir.

  Somut uyuşmazlıkta iş sözleşmesinin her iki dönem itibari ile haklı neden içermeyen istifa dilekçeleri ile sona erdiği kabul edilerek kıdem tazminatı isteğinin reddine karar verilmesi gerekirken yerinde olmayan gerekçe ile kabulü hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

  F)SONUÇ:

  Temyiz olunan kararın açıklanan sebepden BOZULMASINA, peşin temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, 13.01.2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

  https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/kararlar/is-hukuku/istifa-dilekcesinin-verilmesinden-sonra-kisa-sure-icinde-hakli-fesih-nedenlerinin-ileri-surulmesi-gerekir

  https://www.aslanpinar.com/bilgi-bankasi/kararlar/is-hukuku/istifa-dilekcesinin-verilmesinden-sonra-kisa-sure-icinde-hakli-fesih-nedenlerinin-ileri-surulmesi-gerekir

  Diğer Kararlar