• Tarih: 25.10.2021
  • Yazar: Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

İşçinin Gerçek Ücreti Yerine Düşük Ücretten Sigorta Priminin Yatırılması Haklı Fesih İmkanı Verir

T.C

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

Esas: 2017/14099

Karar:2020/2109

Tarihi:12.02.2020

MAHKEMESİ : ASLİYE HUKUK (İŞ) MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

K A R A R

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, davacının 22.05.2004 tarihinde davalı iş yerinde çalışmaya başladığını, iş yerinde yıllık izin kurulu, disiplin kurulu ve işçi sağlığı iş güvenliği kurulu gibi kurulların bulunmaması, fazla mesai ve ulusal bayram genel tatil ücretlerinin ödenmemesi, gerçek ücretin bordrolara yansıtılmaması ve yıllık izinlerin kullandırılmaması nedeni ile iş akdinin davacı tarafından 10.08.2014 tarihinde haklı sebeplerle feshedildiğini iddia ederek davacının kıdem tazminatı, fazla mesai ücreti, ücret alacağı ve yıllık izin alacağına ilişkin alacaklarının davalıdan tahsilini talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacının tazminat alarak işten çıkmak için her yolu denediğini, davalının davacıyı işten çıkarmaması üzerine iş akdinin davalı tarafından sona erdirildiğini, davacının ücretinin bordrolarda yer aldığını ,fesih tarihindeki aylık ücretin 1.200.TL olduğunu ve davacıya ödenmemiş her hangi bir hak ve alacağının bulunmadığını savunarak davanın reddini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın reddine karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davacı vekilli temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Davacı işçi iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini ileri sürerek kıdem tazminatı isteğinde bulunmuş, mahkemece fesih yazısında belirtilen fesih nedenleri ayrı ayrı değerlendirilmek sureti ile davacı tarafından yapılan feshin haklı bir nedene dayanmadığı kabulü ile kıdem tazminatı talebinin reddine karar verilmiştir.

Davacının 17.06.2014 tarihli fesih ihtarnamesinde açıkça sigorta primlerinin gerçek ücret üzerinden yatırılmadığı nedenine dayanılmış olup yargılama sonunda son 2 ay haricinde sigorta primlerinin eksik ücret üzerinden tahakkuk ettirilerek ödendiği tespit olunmuştur.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 24/II-f maddesine göre çalışma koşullarının uygulanmaması işçiye haklı fesih imkanı tanıdığından ve işçinin gerçek ücreti yerine düşük ücretten sigorta priminin yatırılması bu anlamda haklı fesih imkanı verdiğinden davacı işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiği kabul edilmeli ve kıdem tazminatı talebi hüküm altına alınmalıdır. Son 2 ay için gerçek ücret üzerinden primlerin ödenmiş olması önceki dönemler için sosyal güvenlik haklarını olumsuz etkilediğinden işçinin haklı fesih imkanının temadi ettiği ve feshin İş Kanunun 26. maddesindeki hak düşürücü süreden etkilenmediği kabul edilmelidir.

S O N U Ç

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 12/02/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/kararlar/is-hukuku/iscinin-gercek-ucreti-yerine-dusuk-ucretten-sigorta-priminin-yatirilmasi-hakli-fesih-imkani-verir

https://www.aslanpinar.com/bilgi-bankasi/kararlar/is-hukuku/iscinin-gercek-ucreti-yerine-dusuk-ucretten-sigorta-priminin-yatirilmasi-hakli-fesih-imkani-verir

Diğer Kararlar