• Tarih: 25.06.2021
  • Yazar: Yargıtay 22. Hukuk Dairesi

Hem Kısmi Hem de Belirsiz Alacak Davası Şeklinde Açılmış Davanın Mahkeme Tarafından Kesin Süre Verilerek Talep Sonucu Açıklatılmalıdır

T.C.
YARGITAY
YİRMİİKİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2013/17492
Karar : 2014/27637
Tarih : 14.10.2014

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı vekili, müvekkili işçinin iş sözleşmesini haklı sebeple feshettiğini, işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek, kıdem tazminatı, aylık ücret, yıllık izin, fazla çalışma, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.

Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, yazılı gerekçeyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

Somut olayda, dava dilekçesinde, davanın hem kısmi hem de belirsiz alacak davası şeklinde açıldığı belirtilmiş; hangi talepleri yönünden belirsiz alacak, hangi talepleri yönünden kısmi dava açıldığı hakkında bir açıklama yapılmamıştır. Bu halde, talep sonucu açık olmadığından, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 119/2. maddesi gereğince, davacı tarafa bir haftalık kesin süre verilerek, dava konusu edilen her bir alacak yönünden talebinin belirsiz alacak davası mı, yoksa kısmi dava mı olduğunun belirtilmesi istenmeli ve neticeye göre yapılacak değerlendirmeyle sonuca gidilmelidir. Bu yönde bir işlem tesis edilmeden sonuca gidilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer temyiz itirazlarının bu aşamada incelemesine yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 14.10.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/kararlar/is-hukuku/hem-kismi-hem-de-belirsiz-alacak-davasi-seklinde-acilmis-davanin-mahkeme-tarafindan-kesin-sure-verilerek-talep-sonucu-aciklatilmalidir

https://www.aslanpinar.com/bilgi-bankasi/kararlar/is-hukuku/hem-kismi-hem-de-belirsiz-alacak-davasi-seklinde-acilmis-davanin-mahkeme-tarafindan-kesin-sure-verilerek-talep-sonucu-aciklatilmalidir

Diğer Kararlar