• Tarih: 18.01.2024
  • Yazar: Danıştay 6. Dairesi

Yapı Tatil Tutanağının Yapı Yerine Asılmasından İtibaren Verilen Süreye Uymadan Yıkım Kararı Alınması Hukuka Aykırıdır

T.C.
DANIŞTAY
ALTINCI DAİRE

Esas:2019/4532

Karar:2020/4069

Tarih:07.05.2020

  • RUHSATSIZ VEYA RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI OLARAK BAŞLANAN YAPILAR
  • YAPI TATİL TUTANAĞI
  • RUHSAT ALINMASI İÇİN VERİLEN SÜRE BEKLENİLMEDEN YIKIM KARARI VERİLMESİ
(3194 s. İmar K m. 32)
ÖZET
Uyuşmazlık konusu olayda; davacıya 3194 sayılı Kanun'un 32. maddesi uyarınca yapı tatil tutanağının yapı yerine asılmasından (tebliğden) itibaren ruhsat alması için süre verilmesi gerektiği, nitekim davalı idarece de davacıya ruhsat alması için 1 ay süre verildiği, ancak bu süre beklenilmeden yapı tatil tutanağının düzenlendiği 17/11/2014 tarihinden ondört (14) gün sonra 01/12/2014 günlü encümen kararı ile yıkım kararı verildiği görülmüştür. Buna göre; dava konusu işlemin yıkıma ilişkin kısmında hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararının bu kısmında hukuki isabet bulunmamıştır.

İSTEMİN KONUSU : Antalya 3. İdare Mahkemesinin 08/12/2015 tarih ve E:2015/479, K:2015/1669 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: Antalya İli, İbradı İlçesi, Yukarı Mahalle, 121 ada, 18 parsel sayılı taşınmazda ruhsatsız yapı yapıldığından bahisle 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca ruhsatsız yapının yıkımına yıkılmadığı takdirde yıkımın Belediyece yapılarak masrafın %20 fazlasıyla tahsiline ve aynı Kanun'un 42. maddesi uyarınca davacıya 21.465,64-TL para cezası verilmesine ilişkin 01.12.2014 gün 2014/55 sayılı İbradı Belediye Encümen kararının yıkıma yönelik kısmının iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Temyize konu kararda; davacı tarafından söz konusu taşınmazda 17.11.2014 tarihli yapı tatil zaptında belirtilen uygulamaların yapıldığı, söz konusu uygulamaların ruhsat gerektirdiği ve ruhsatsız olduğu, ruhsatsız uygulamaların yıkımına karar verilmesine ilişkin dava konusu encümen kararında hukuka aykırı bir yön bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlem hukuka uygun bulunarak davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Uyuşmazlık konusu inşaatın yapımı için belediyeden sözlü izin alındığı, imar planı hazırlıklarının devam ettiği ve plan çalışmalarından sonra yapını ruhsatının alınabileceği, dolayısıyla dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ EMRE KAR'IN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

Antalya İli, İbradı İlçesi, Yukarı Mahalle, 121 ada, 18 sayılı parselde davacı tarafından, ruhsatsız (12x8,70 mt.) ebatlarında subasman, zemin kat, 1. ve 2. kat betonu dökülmüş, zemin kata taş duvar, 1. ve 2. kata tuğla örülmüş, binanın dışını sıvamak için iskele kurulmuş vaziyette bina yapıldığının 17.11.2014 günlü tespit tutanağıyla tespit edilerek, yapının mühürlendiği, bu tutanak esas alınarak yapının yıkımına ve para cezası verilmesine ilişkin encümen kararının alındığı anlaşılmaktadır.

Bunun üzerine bakılan dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

3194 sayılı Kanun'un 32. maddesinin değerlendirilmesinden; ruhsatsız veya ruhsat ve eki projesine aykırı yapı, tadilat ve imalatların yapıldığının ilgili idarece öğrenilmesi üzerine, fen elemanlarınca somut ve ayrıntılı biçimde o andaki inşaat durumunun yapı tatil tutanağı ile tespit edildikten sonra yapının mühürlenerek inşaatın durdurulması, düzenlenen yapı tatil tutanağının yapı yerine asılması, yapı tatil tutanağına ilişkin tebligatın bir nüshasının muhtara bırakılması, tebliğ tarihinden itibaren bir (1) ayı geçmemek üzere yapı sahibine yapısını ruhsata uygun hale getirmesi veya ruhsat alması için süre tanınması, tanınan süre içerisinde ruhsat alınmadığının veya ruhsata aykırılığın giderilmediğinin yapılan inceleme sonucunda anlaşılması halinde ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan yapının ilgili belediye encümeni veya il encümeni kararı uyarınca yıktırılacağı anlaşılmaktadır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Uyuşmazlık konusu olayda; davacıya 3194 sayılı Kanun'un 32. maddesi uyarınca yapı tatil tutanağının yapı yerine asılmasından (tebliğden) itibaren ruhsat alması için süre verilmesi gerektiği, nitekim davalı idarece de davacıya ruhsat alması için 1 ay süre verildiği, ancak bu süre beklenilmeden yapı tatil tutanağının düzenlendiği 17/11/2014 tarihinden ondört (14) gün sonra 01/12/2014 günlü encümen kararı ile yıkım kararı verildiği görülmüştür.

Buna göre; dava konusu işlemin yıkıma ilişkin kısmında hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararının bu kısmında hukuki isabet bulunmamıştır.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1.2577 sayılı Kanunun 49. maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,

2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin temyize konu Antalya 3. İdare Mahkemesinin 08/12/2015 tarih ve E:2015/479, K:2015/1669 sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

4. 2577 sayılı Kanunun (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 07/05/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/kararlar/imar-hukuku/yapi-tatil-tutanaginin-yapi-yerine-asilmasindan-itibaren-verilen-sureye-uymadan-yikim-karari-alinmasi-hukuka-aykiridir

https://www.aslanpinar.com/bilgi-bankasi/kararlar/imar-hukuku/yapi-tatil-tutanaginin-yapi-yerine-asilmasindan-itibaren-verilen-sureye-uymadan-yikim-karari-alinmasi-hukuka-aykiridir

Etiketler
Diğer Kararlar