• Tarih: 16.02.2021
  • Yazar: Danıştay 6. Daire

Köy Tüzel Kişiliğinin Köyde Bulunan Bir Taşınmazı Kamulaştırılabileceği Hakkında

T.C.

DANIŞTAY

ALTINCI DAİRE

Esas : 2006/6141

Karar : 2008/6280

Tarih   : 08.10.2008

( 3194 s. İmar K m. 27 )

ÖZET

Köy tüzel kişiliğinin, değişen ve gelişen koşullar karşısında, köyün sosyal durumuna ve gereksinimine göre, köyde bulunan bir taşınmazı spor sahası yapılması amacıyla kamulaştırılabileceği hakkında.

Temyiz İsteminde Bulunan : Zümrütova Köyü Tüzel Kişiliği

Vekili : Av. …

Karşı Taraf : …

İstemin Özeti : Antalya 2. İdare Mahkemesince verilen 08.3.2006 günlü, E:2005/1065, K:2006/377 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Samed Demirbaş'ın Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Ülkü Özcan 'ın Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, Antalya İli, Elmalı ilçesi, Zümrütova Köyü, … parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan davacıya ait taşınmazın spor sahası yapılmak üzere kamulaştırılmasına ilişkin 26.4.2005 günlü, 181 sayılı köy ihtiyar kurulu kararının iptali istemiyle açılmış, idare mahkemesince, dosyanın incelenmesinden, davalı idarenin 442 sayılı Köy Kanunu'nda belirtilen görevleri arasında spor sahası yapmanın yer almadığı, idarelerin ancak kanunda kendilerine verilen görevlerini yerine getirmek amacıyla kamulaştırma yapabileceği, bu itibarla, Köy Kanunu uyarınca spor sahası yapma görevi olmayan davalı idarece yapılan kamulaştırma işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 3. maddesinde; İdarelerin, kanunlarla yapmak yükümlülüğünde bulundukları kamu hizmetlerini veya teşebbüslerini yürütmek maksadıyla gerekli olan taşınmaz malları, kaynakları ve irtifak haklarını kamulaştırabilecekleri hükmüne yer verilmiştir.

442 sayılı Köy Kanununun 12. maddesinde köye ait işler mecburi olan işler ve köylünün isteğine bağlı olan işler olarak 2 gruba ayrılmış, 14/24. maddesinde ise köyde köy oyunları yaptırmak köylünün isteğine bağlı işler kapsamında sayılmıştır.

Dosyanın incelenmesinden,Antalya İli, Elmalı ilçesi, Zümrütova Köyü, … parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan davacıya ait taşınmazın spor sahası yapılmak amacıyla kamulaştırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda anılan mevzuat hükümlerinde spor sahası yaptırılması şeklinde bir görev açık olarak köye ait işlerden sayılmamakla birlikte, değişen ve gelişen koşullar karşısında köyün sosyal durumuna ve gereksinimine göre spor sahası yapılabileceğinin kabulü gerektiği anlaşıldığından aksi yöndeki mahkeme kararında yasal isabet bulunmamaktadır.

Bu durumda, Köy Tüzel Kişiliğinin spor sahası yapılması amacıyla kamulaştırma yapabileceği hususu göz önüne alınarak anılan taşınmazın bu amaçla kamulaştırılmasına ilişkin işlemde kamu yararına ve 2942 sayılı Yasa kurallarına uyarlık bulunup bulunmadığı hususunda gerekli incelemeler yapılmak suretiyle yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, Antalya 2. İdare Mahkemesince verilen 08.3.2006 günlü, E:2005/1065, K:2006/377 sayılı kararının bozulmasina, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 08.10.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/kararlar/imar-hukuku/koy-tuzel-kisiliginin-koyde-bulunan-bir-tasinmazi-kamulastirilabilecegi-hakkinda

https://www.aslanpinar.com/bilgi-bankasi/kararlar/imar-hukuku/koy-tuzel-kisiliginin-koyde-bulunan-bir-tasinmazi-kamulastirilabilecegi-hakkinda

Etiketler
Diğer Kararlar