• Tarih: 08.05.2021
  • Yazar: Yargıtay 8. Daire

Sokak Köpeği Saldırısında Meydana Gelen Zarar Belediye Tarafından Tazmin Edilmelidir.

DANIŞTAY
SEKİZİNCİ DAİRE

ESAS: 2010/3241

KARAR: 2010/3782

TARİH: 15.06.2010

ÖZET :

Kamu hizmetinin işleyişindeki yetersizlik, aksaklık ve düzensizliğin hizmet kusuru oluşturduğu ve dolayısıyla sokak köpeklerinin saldırması sonucu meydana gelen ve devlet tarafından karşılanmayan maddi zararın karşılanması gerektiği, öte yandan duyulan elem ve ızdırabın kısmen giderilmesine dönük olarak manevi tazminatın davalı idarece ödenmesi gerektiği gerekçesiyle maddi tazminat istemi ile manevi tazminat isteminin kabulüne, maddi tazminat isteminin fazlaya ilişkin kısmının reddine karar verilmiştir.

İSTEMİN ÖZETİ :

Çankırı İli, Süleyman Demirel Fen Lisesi öğrencisi olan davacıların çocuğu …’in sokak köpeklerinin saldırısına uğraması sonucu yaralanması nedeniyle uğranıldığı iddia edilen 8.000,00 TL maddi ve 2.000,00 TL manevi zararın tazmini istemiyle açılan davada; kamu hizmetinin işleyişindeki yetersizlik, aksaklık ve düzensizliğin hizmet kusuru oluşturduğu ve dolayısıyla sokak köpeklerinin saldırması sonucu meydana gelen ve devlet tarafından karşılanmayan 19.10.2009 tarihli fatura bedeli olan 185,00 TL maddi zararın karşılanması gerektiği, öte yandan duyulan elem ve ızdırabın kısmen giderilmesine dönük olarak 2.000,00 TL manevi tazminatın davalı idarece ödenmesi gerektiği gerekçesiyle maddi tazminat isteminin 185,00 TL’lik kısmı ile 2.000,00 TL manevi tazminat isteminin kabulüne, maddi tazminat isteminin fazlaya ilişkin kısmının reddine karar veren Kastamonu İdare Mahkemesinin 25.12.2009 gün ve E:2009/295, K:2009/617 sayılı kararının; buna ilişkin ihale sürecinin uzun sürdüğü, herhangi bir hizmet kusuru bulunmadığı öne sürülerek, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

SAVUNMANIN ÖZETİ :

Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ NİLÜFER SÜLKÜ’NÜN DÜŞÜNCESİ :

İstemin reddi gerektiği düşünülmektedir.

DANIŞTAY SAVCISI AHMET YAHYA ÖZDEMİR’İN DÜŞÜNCESİ :

İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

HÜKÜM VEREN DANIŞTAY SEKİZİNCİ DAİRESİNCE İŞİN GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ :

İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesinin 1. fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır.

İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı gerekçe usul ve yasaya uygun olup, bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına ve yargılama giderlerinin temyiz isteminde bulunan üzerinde bırakılmasına 15.06.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/kararlar/idare-hukuku/sokak-kopegi-saldirisinda-meydana-gelen-zarar-belediye-tarafindan-tazmin-edilmelidir

https://www.aslanpinar.com/bilgi-bankasi/kararlar/idare-hukuku/sokak-kopegi-saldirisinda-meydana-gelen-zarar-belediye-tarafindan-tazmin-edilmelidir

Etiketler
Diğer Kararlar