• Tarih: 03.03.2021
  • Yazar: Danıştay 7. Daire

Navlun Bedelinin Düşük Gösterilmesi Suretiyle Eksik Gümrük Vergisi Ödenmesinden Dolayı Yapılan Ek Tahakkuk Hukuka Uygundur

T.C.
DANIŞTAY
YEDİNCİ DAİRE

Esas : 1993/4730
Karar : 1995/4188
Tarih : 30.10.1995
  • GÜMRÜK VERGİSİ
  • NAVLUN BEDELİ

(4458 s. Gümrük K. m. 23, 27)

ÖZET

Navlun bedelin düşük gösterilmesi suretiyle eksik gümrük vergi ve resimleri ödendiğinin tespiti üzerine yükümlü şirket adına yapılan ek tahakkukta isabetsizlik bulunmamaktadır.

Temyiz İsteminde Bulunan : ...

Vekili : Av. ...

Karşı Taraf : Maliye ve Gümrük Bakanlığı (Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı)

İstemin Özeti : ... Gümrük Müdürlüğünde tescilli 26.9.1989 gün ve 1534 sayılı gümrük giriş beyannamesi muhteviyatı eşya nedeniyle yükümlü şirket adına salınan ek gümrük vergi ve resimlerinin terkini istemiyle açılan davayı; Gümrük Kanununun 65. maddesi ile Gümrük Yönetmeliğinin 243. maddesinden bahisle, olayda, yükümlü şirketçe Hollanda''dan süs bitkisi ithal edildiğinin, bu ithalata ilişkin 21.9.1989 gün ve 25829 sayılı faturada navlun bedelinin 2.750.-.Hollanda Florini olarak belirtildiğinin, oysa, Hollanda''dan süs bitkileri ithalatı yapan başka bir firmanın navlun bedellerinin 1988 ila 1990 yılları arasında 14.750.-16.433.-Hollanda florini arasında değiştiğinin tespit edildiğinin, beyan edilen bedeller arasındaki bu farklılık karşısında davalı idarece taşıma işini yapan firmadan Hollanda-Türkiye arası navlun bedelinin sorulması üzerine, taşıyıcı firma tarafından verilen cevapta söz konusu navlun bedelinin 15.000.-Hollanda Florini olduğunun bildirildiğinin anlaşıldığı, bu durum karşısında ithal eşyasının kıymetine esas olan navlun bedelinin yükümlü şirket tarafından düşük gösterildiği açık olduğundan yapılan ek tahakkukun yerinde görüldüğü, yükümlü şirket vekilince Hollanda-Türkiye arası navlun bedelinin 15.000.-Hollanda Florini olduğu kabul edilmekle birlikte aradaki farkın ihracatçı şirket tarafından ödendiği, kendilerini bağlamayacağı iddia edilmekte ise de; bu iddiaların Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğinin ilgili maddeleri karşısında yerinde görülmediği gerekçesiyle reddeden Kocaeli 1. Vergi Mahkemesinin 6.4.1993 gün ve E:1990/191; K:1993/119 sayılı kararının; uyuşmazlık konusu ithalata ilişkin navlun bedelinin 15.000.-Hollanda Florini olduğu, ancak Türkiye pazarına girebilmek için ihracatçı firmanın navlun bedelinin bir kısmım yüklendiği ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Tetkik Hakimi Nurdane Topuz''un Düşüncesi :Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, 2577 sayılı Kanunun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerine uymadığından, temyiz isteminin reddi ile kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Yavuz Yoklamacıoğlu''nun Düşüncesi:2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında; temyiz incelemesi sonunda Danıştay''ın; a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, b) Hukuka aykırı karar verilmesi, c) Usul hükümlerine uyulmamış olunması sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozacağı öngörülmüştür.

Temyiz dilekçesinde ileri sürülen hususlar yukarıda belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymadığı gibi, mahkeme kararının dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında, bu kararın bozulmasını sağlayacak nitelikte de görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Yedinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, mahkeme kararının bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine, kararın onanmasına, 30.10.1995 gününde oybirliği ile karar verildi.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/kararlar/gumruk/navlun-bedelinin-dusuk-gosterilmesi-suretiyle-eksik-gumruk-vergisi-odenmesinden-dolayi-yapilan-ek-tahakkuk-hukuka-uygundur

https://www.aslanpinar.com/bilgi-bankasi/kararlar/gumruk/navlun-bedelinin-dusuk-gosterilmesi-suretiyle-eksik-gumruk-vergisi-odenmesinden-dolayi-yapilan-ek-tahakkuk-hukuka-uygundur

Diğer Kararlar