• Tarih: 07.05.2021
  • Yazar: Yargıtay 5. Hukuk Dairesi

Taşınmazların Orman Kadastrosu Neticesi Orman Sınırlarında Bırakılması Nedeniyle Tazminat İsteminde Devletin Kusursuz Sorumluluğu Bulunmaktadır

T.C.
YARGITAY
BEŞİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2020/8341
Karar : 2021/814
Tarih : 02.02.2021

ÖZET

Asıl dava, taşınmazların orman kadastrosu neticesi orman sınırlarında bırakılması nedeniyle 4721 sayılı TMK'nun 1007. maddesine dayalı tazminat ile birleşen dava taşınmazın tapusunun iptali ile orman vasfıyla Hazine adına tescili istemlerine ilişkindir. Kapama karışık meyve bahçesi niteliğindeki taşınmazlara net gelirleri esas alınarak değer biçilmesinde ve davacıların zararının TMK'nun 1007. maddesi gereği devletin kusursuz sorumluluğu kapsamında kabul ile bu zararın Hazineden tahsiline karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki taşınmazların orman kadastrosu neticesi orman sınırlarında bırakılması nedeniyle 4721 sayılı TMK'nun 1007. maddesine dayalı tazminat ile birleşen dava taşınmazın tapusunun iptali ile orman vasfıyla Hazine adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Asıl ve birleştirilen davaların kabulüne, davalı ... hakkında davanın husumetten reddine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davalı Hazine vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

- K A R A R -

Asıl dava, taşınmazların orman kadastrosu neticesi orman sınırlarında bırakılması nedeniyle 4721 sayılı TMK'nun 1007. maddesine dayalı tazminat ile birleşen dava taşınmazın tapusunun iptali ile orman vasfıyla Hazine adına tescili istemlerine ilişkindir.

Mahkemece, asıl ve birleştirilen davaların kabulü ile davalı ... hakkında davanın husumetten reddine karar verilmiş; hüküm davalı Hazine vekilince temyiz edilmiştir.

Dosyada bulunan kanıt ve belgelerden; ... İlçesi, ... köyünde yapılan kadastro çalışmalarında ilk maliki adına tespit ve tescil edilen 317 ve 356 parsel sayılı taşınmazlara davacıların intikal yoluyla malik oldukları ne var ki; 6831 sayılı yasa uyarınca yapılan orman kadastrosu sırasında taşınmazın Devlet Ormanı olarak tahdit edilen sahada kalması nedeniyle tapu kaydına 19.08.1996 tarihinde, Orman Bölge Şefliğince "satılamaz, devredilemez" şerhi konulduğu, tapunun halen davacılar adına yaşamakla beraber, kesinleşen orman tahdit sınırları içerisinde kalmak suretiyle hukuki değerini yitirdiği, birleştirilen dava ile de orman vasfı ile Hazine adına tesciline karar verildiği anlaşılmıştır.

Bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır.

Kapama karışık meyve bahçesi niteliğindeki taşınmazlara net gelirleri esas alınarak değer biçilmesinde ve davacıların zararının TMK'nun 1007. maddesi gereği devletin kusursuz sorumluluğu kapsamında kabul ile bu zararın Hazineden tahsiline karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olmadığından usul ve yasaya uygun hükmün ONANMASINA, davalı idare harçtan muaf olduğundan harç alınmamasına, 02/02/2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/kararlar/gayrimenkul-hukuku/tasinmazlarin-orman-kadastrosu-neticesi-orman-sinirlarinda-birakilmasi-nedeniyle-tazminat-isteminde-devletin-kusursuz-sorumlulugu-bulunmaktadir

https://www.aslanpinar.com/bilgi-bankasi/kararlar/gayrimenkul-hukuku/tasinmazlarin-orman-kadastrosu-neticesi-orman-sinirlarinda-birakilmasi-nedeniyle-tazminat-isteminde-devletin-kusursuz-sorumlulugu-bulunmaktadir

Diğer Kararlar