• Tarih: 01.09.2023
  • Yazar: Yargıtay 8. Hukuk Dairesi

Orman İçi Açıklık Konusunda Karar Düzeltme

8. Hukuk Dairesi 2022/120 E. , 2022/2355 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Kadastro Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Kadastro Tespitine İtiraz

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonucunda Mahkemece verilen davanın kabulüne ilişkin hükmün, davalı ... ve arkadaşları vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, ... (Kapatılan) 16. Hukuk Dairesinin 02.06.2021 tarih ve 2020/4343 Esas, 2021/4595 Karar sayılı ilamıyla onanmasına karar verilmiş olup, davalılar ... ve arkadaşları vekili tarafından süresinde kararın düzeltilmesi istenmiş olmakla; dosya incelendi,gereği düşünüldü:
K A R A R
Mahkemenin verdiği önceki karar ... tarafından bozulmuş olup bozma ilamında özetle; ''... ilçesi ... Köyü çalışma alanında bulunan çekişmeli 106 ada 52 parsel sayılı taşınmaza komşu veya aynı parsel hakkında açılan başka dava dosyalarının bulunup bubunmadığı araştırılarak, varsa bu dosyayla birleştirilmesi, sonrasında usulünce orman incelemesi yapılması ve davalı taşınmazın orman içi açıklıkta kalıp kalmadığı değerlendirilerek sonucuna göre karar karar verilmesi'' gereğine değinilmiştir.
Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonunda davanın kabulüne, dava konusu 106 ada 52 parsel sayılı taşınmazın kadastro tespitinin iptali ile orman içi açıklık olduğundan orman vasfıyla Hazine adına tapuya tesciline karar verilmiş; hüküm, davalı ... ve müşterekleri vekili tarafından temyiz temyiz edilmekle, ... (Kapatılan) 16. Hukuk Dairesinin 02.06.2021 tarih ve 2020/4343 Esas, 2021/4595 sayılı ilamıyla onanmış, ... bu onama ilamına karşı davalılar vekili tarafından karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.
Mahkemece, taşınmazın orman içi açıklık niteliğinde olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. Dava konusu taşınmazın etrafını çevreleyen 106 ada 1 parsel sayılı taşınmazın ham toprak vasfıyla Hazine adına tespit edildikten sonra Kadastro Mahkemesinin 2012/55 Esas sayılı dosyasında taşınmazın bazı kısımlarının orman vasfıyla tesciline karar verilmiş ise de, orman olarak tesciline karar verilen kısımların dava konusu taşınmaza komşu olmadığı, bu haliyle dava konusu taşınmazın orman içi açıklık niteliğinde olduğundan bahsedilemeyeceği, bilirkişi raporun ekindeki memleket haritasında taşınmazın açık alanda gözüktüğü, taşınmazın üzerinde emekle yetiştirilmiş kavak ağaçlarının bulunduğu, ziraat bilirkişi raporuna göre taşınmazın tarım arazisi niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır.
Hal böyle olunca; Mahkemece, davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle kabul kararı verilmesi usul ve yasaya uygun bulunmadığından, hükmün bozulmasına karar verilmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalılar vekilinin karar düzeltme talebinin kabulü ile ... (Kapatılan) 16. Hukuk Dairesinin 02.06.2021 tarihli ve 2020/4343 Esas, 2021/4595 Karar sayılı onama ilamının ORTADAN KALDIRILMASINA, Yerel Mahkeme hükmünün belirtilen nedenlerle BOZULMASINA, peşin alınan karar düzeltme harcının istek halinde karar düzeltme isteyene iadesine, 15.03.2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/kararlar/gayrimenkul-hukuku/orman-ici-aciklik-konusunda-karar-duzeltme

https://www.aslanpinar.com/bilgi-bankasi/kararlar/gayrimenkul-hukuku/orman-ici-aciklik-konusunda-karar-duzeltme

Diğer Kararlar