• Tarih: 01.03.2021
  • Yazar: Yargıtay 1. Ceza Dairesi

Tasarlayarak Öldürme Suçunda Tasarlama Halinin Varlığı İçin Gerekli Şartlar

T.C.
YARGITAY
BİRİNCİ CEZA DAİRESİ

Esas : 2018/2379
Karar : 2020/2082
Tarih : 29.09.2020

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi

SUÇ : Tasarlayarak öldürme

HÜKÜM : TCK.nin 82/1-a, 53. maddeleri uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin mahkumiyet hükmüne yönelik istinaf isteminin Esastan Reddine.

TEMYİZ EDENLER : BAM Cumhuriyet savcısı, sanık müdafii.

TÜRK MİLLETİ ADINA

... Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 23.02.2018 günlü ve 2018/122 esas, 2018/158 sayılı kararında bozma nedenleri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafii ve Cumhuriyet savcısının ek savunma hakkı verilmediğine, takdiri indirim hükümlerinin uygulanması gerektiğine yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Dairemizin yerleşmiş uygulamalarına göre, "Tasarlama" halinin kabulü için öldürme kararının şarta bağlı olmadan alınması, ruhsal dinginliğe ulaşıldığını kabule elverişli makul bir süre geçmesine karşın eylem kararlılığından dönülmemesi ve belli bir hazırlık yapılarak sebat ve ısrarla bir plan dahilinde öldürme fiilinin gerçekleştirilmesi gerekmekte olup, bu yönde sanığın suçu tasarlayarak işlediğine ilişkin dosyada yeterli bir delil bulunmadığı anlaşılmakla; sanığın TCK'nin 81. maddesi uyarınca cezalandırılması yerine, suçun niteliğinde yanılgıya düşülerek, yazılı şekilde tasarlayarak öldürme suçundan hüküm kurulması,

Yasaya aykırı olup, sanık müdafii ve Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görülmekle, hükmün tebliğnamedeki düşünceye kısmen uygun olarak BOZULMASINA, aynı Kanunun 304/1. maddesi uyarınca dosyanın...1. Ağır Ceza Mahkemesine, Yargıtay ilamının bir örneğinin ... Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, sayın Başkan ... ve sayın Üye ...’in, sanık hakkında TCK’nin 29. maddesi uyarınca haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiğıine yönelen karşı oyları ile, 29/09/2020 gününde oy çokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY:

Sanık ile maktulün uzun süredir yakın arkadaş oldukları, aralarındaki ticari ilişki sırasında sanığın ödemeyi güvence ettiği parayı ödeyemediği bu sebeple sanık ile maktulün arasının açıldığı, ölüm olayından bir süre önce maktulün, sanığın cep telefonuna mesaj çekerek "....bak ... bu işi çöz.. yoksa sana ağır bedel ödetirim" dediği, olay günü sanık ve maktulün sanığın köy evinde bulunduğu sırada tekrar yaşanan tartışma sırasında maktulün, sanığın kız kardeşlerine yönelik olarak kız kardeşlerinden parayı kazanmasını bilirim şeklindeki sözü üzerine sanığın tüfek ile ateş ederek maktulü öldürdüğü anlaşılan olayda; sanığın olay tarihinden bir gün sonra müdafii huzurunda vermiş olduğu ilk beyanında maktulün hakaretini belirttiği ve Dairemizin yerleşmiş uygulamalarına göre; maktulün, sanığa gönderdiği mesaj ve sanığın aksi ispat edilemeyen savunma içeriği nazara alındığında sanık hakkında TCK’nin 29. maddesi uyarınca haksız tahrik indirim hükümlerinin uygulanması gerektiğinden bahisle çoğunluk görüşüne bu yönden katılmıyoruz.

Muhalif Başkan Muhalif Üye

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/kararlar/ceza-hukuku/tasarlayarak-oldurme-sucunda-tasarlama-halinin-varligi-icin-gerekli-sartlar

https://www.aslanpinar.com/bilgi-bankasi/kararlar/ceza-hukuku/tasarlayarak-oldurme-sucunda-tasarlama-halinin-varligi-icin-gerekli-sartlar

Diğer Kararlar