• Tarih: 07.12.2021
  • Yazar: Yargıtay 11.Ceza Dairesi

Sahte fatura düzenleme suçuna ilişkin mütalaa verilmişse zamanaşımı süresi içerisinde kamu davası açılması mümkündür

T.C.
YARGITAY
ONBİRİNCİ CEZA DAİRESİ

Esas : 2018/7203
Karar : 2021/11731
Tarih : 07.12.2021

... Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığının 15/05/2013 tarih ve 2013/74 sayılı mütalaasında sanık hakkında 2008 ve 2009 takvim yıllarında sahte fatura düzenleme suçundan da dava açılması mütalaa edilmesine rağmen dava açılmadığı anlaşılmakla, bu suçtan zamanaşımı süresi içinde kamu davası açılması mümkün görülmüştür.

A) 2009 takvim yılında sahte fatura kullanma suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik sanığın temyizinin incelenmesinde;

Vergi tekniği raporunda, ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi kimlik numaralı sanığın iş yerinde yapılan yoklamalarda, ticari emtiasının ve faaliyetinin bulunduğuna dair bir tespitin olmadığı, 2009 takvim yılında haklarında sahte fatura düzenleyicisi oldukları yönünde vergi tekniği raporları bulunan 11 mükelleften 1.601.000 TL tutarında 125 adet fatura alarak kullandığı, fatura tutarlarının toplam alışlar içindeki oranının % 99,5 olduğu, faturaları düzenleyen mükelleflerden ....... Ltd. Şti. hakkında Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesinde ve ....... Ltd. Şti. yetkilisi hakkında Ankara 15. Asliye Ceza Mahkemesinde 2009 takvim yılında sahte fatura düzenleme suçundan davalar açıldığı, mahkumiyet kararı verildiği ve kararların Dairemiz tarafından onanarak kesinleştiği anlaşılmakla; Mahkemenin kabulünde isabetsizlik görülmemiş ve tebliğnamedeki bozma görüşüne iştirak edilmemiş, 5237 sayılı TCK'nin 53. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde yer alan haklardan sanığın sadece kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık
yetkileri yönünden koşullu salıverilme tarihine kadar uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi isabetsizliğinin Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarihli 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı iptal kararı ile birlikte infaz aşamasında yeniden değerlendirilmesi mümkün görülmüştür.

Yargılamanın hukuka uygun olarak yapıldığı, iddia ve savunmada ileri sürülen hususların gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, hukuka uygun yöntemlerle elde edilen delillerin değerlendirilerek fiilin sanık tarafından işlendiğinin tespit edildiği, suç vasfının doğru biçimde belirlendiği, cezanın kanuni takdir sınırlarında uygulandığı tüm dosya kapsamından anlaşılmakla, sanığın temyiz nedenleri yerinde görülmediğinden hükmün ONANMASINA,

B) 2008 takvim yılında sahte fatura kullanma suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik sanığın
temyizinin incelenmesinde;

Sanığa yüklenen “2008 takvim yılında sahte fatura kullanma” suçunun Kanundaki cezasının türü ve üst sınırına göre, 5237 sayılı TCK’nin 66/1-e ve 67/4. maddelerinde öngörülen olağanüstü dava zamanaşımının, suç tarihinden temyiz inceleme tarihine kadar gerçekleştiği ve bu itibarla sanığın temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, diğer yönleri incelenmeyen hükmün 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nin 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA; ancak yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususta, aynı Kanun’un 322. maddesindeki yetkiye dayanılarak karar verilmesi mümkün olduğundan, sanık hakkındaki kamu davasının gerçekleşen olağanüstü dava zamanaşımı nedeniyle 5271 sayılı CMK’nin 223/8. maddesi uyarınca DÜŞMESİNE, 07.12.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/kararlar/ceza-hukuku/sahte-fatura-duzenleme-sucuna-iliskin-mutalaa-verilmisse-zamanasimi-suresi-icerisinde-kamu-davasi-acilmasi-mumkundur

https://www.aslanpinar.com/bilgi-bankasi/kararlar/ceza-hukuku/sahte-fatura-duzenleme-sucuna-iliskin-mutalaa-verilmisse-zamanasimi-suresi-icerisinde-kamu-davasi-acilmasi-mumkundur

Diğer Kararlar