• Tarih: 22.12.2021
  • Yazar: Yargıtay 11.Ceza Dairesi

Olağanüstü dava zamanaşımı olumsuz muhakeme şartı olarak kovuşturmaya engeldir

T.C.
YARGITAY
ONBİRİNCİ CEZA DAİRESİ

Esas : 2021/10422
Karar : 2021/13242
Tarih : 22.12.2021

Katılan vekilinin temyizinin incelenmesinde;

Katılan vekilinin yokluğunda verilip usulüne uygun olarak 07/03/2016 tarihinde tebliğ olunan hükmün, katılan vekili tarafından 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nin 310. maddesinde öngörülen bir haftalık yasal süreden sonra 13/06/2016 tarihli dilekçe ile temyiz edildiği anlaşıldığından; temyiz isteminin 1412 sayılı CMUK’nin 317. maddesi uyarınca REDDİNE,

Sanık ... müdafisinin, sanık hakkında verilen mahkumiyet hükümlerine yönelik temyizinin incelenmesinde;

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının 09/11/2010 tarihli ve 2010/79505 Esas sayılı iddianamesiyle “2006,
2007 ve 2008 takvim yıllarında sahte fatura kullanma” suçundan dava açıldığı ancak 213 sayılı VUK’nin 367. maddesine göre dava şartı olan mütalaa ve vergi suçu raporunun 2006, 2007 ve 2008 takvim yıllarında sahte fatura düzenleme suçlarına ilişkin olduğu anlaşılmış ise de; zamanaşımı, olumsuz muhakeme şartı olarak kovuşturmaya engel olduğundan;

Sanığa yüklenen “2006, 2007 ve 2008 takvim yıllarında sahte fatura kullanma" suçlarının Kanundaki cezasının türü ve üst sınırına göre, 5237 sayılı TCK’nin 66/1-e ve 67/4. maddelerinde öngörülen olağanüstü dava zamanaşımının, suç tarihlerinden temyiz inceleme tarihine kadar gerçekleştiği ve bu itibarla sanık müdafisinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, diğer yönleri incelenmeyen hükümlerin 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nin 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA; ancak yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususta, aynı Kanun’un 322. maddesindeki yetkiye dayanılarak karar verilmesi mümkün olduğundan, sanık hakkındaki kamu davalarının gerçekleşen olağanüstü dava zamanaşımı nedeniyle 5271 sayılı CMK’nin 223/8. maddesi uyarınca DÜŞMESİNE, 22.12.2021 tarihinde oy birliğiylekarar verildi.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/kararlar/ceza-hukuku/olaganustu-dava-zamanasimi-olumsuz-muhakeme-sarti-olarak-kovusturmaya-engeldir

https://www.aslanpinar.com/bilgi-bankasi/kararlar/ceza-hukuku/olaganustu-dava-zamanasimi-olumsuz-muhakeme-sarti-olarak-kovusturmaya-engeldir

Diğer Kararlar