• Tarih: 21.01.2022
  • Yazar: Yargıtay Onbirinci Hukuk Dairesi

Tüketici Hakem Heyeti Kararlarına Karşı Açılan Davalarda Dava Şartı Arabuluculuk Aranmaz

T.C.
YARGITAY
ONBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas: 2021/5340 

Karar: 2022/488

Tarih: 21.01.2022

  • DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK
  • TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI
  • MÜKERRER ÖDEME
ÖZET
14.04.2022 tarihinde www.resmigazete.gov.tr’de yayınlanan Yargıtay 11. Hukuk Dairesi kararı.

MAHKEMESİ : BURDUR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)

TARİHİ : 20/03/2019

NUMARASI : 2019/96 -2019/201

Taraflar arasındaki davada Burdur 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen tarihi ve sayısı yukarıda yazılı kararın HMK'nın 363. maddesi uyarınca kanun yararına bozulmasının Adalet Bakanlığı tarafından istenilmesi üzerine, dava dosyası ve içerisindeki dilekçeler, duruşma tutanakları ve diğer tüm dosya kapsamı delil ve belgeler incelendi. Gereği müzakere edilip düşünüldü.

Davacı vekili, davalının hakem heyeti kararma konu ettiği tutarın, 09.11.2018 tarihinde iade edildiğini, Burdur İl Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının mükerrer ödemeye neden olacağını ileri sürerek itirazen 12.02.2019 tarihli kararın iptalini istemiştir.

Mahkemece, uyuşmazlığın arabuluculuğa tabi olduğu, dolayısıyla arabuluculuğa ilişkin hükümlere uyulmadan açılan bu davada dava şartınıngerçekleşmediği gerekçesiyle dava şartı yokluğundan davanın reddine kesin olarak karar verilmiştir.

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nun 18/A maddesinin 18 fıkrası ile Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un 73/A maddesinin birinci fıkrası göz önüne alındığında tüketici hakem heyeti kararlarına TKHK'nın 70.maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan itirazlarda dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümlerin uygulanmayacağı anlaşılmaktadır.

Buna göre mahkemece, tüketici hakem heyeti kararma karşı TKHK’nın 70. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan itirazı, dosyada mevcut delillere göre değerlendirerek karar vermesi gerekirken, dava şartı yokluğu nedeniyle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle T.C. Adalet Bakanlığı’nın 6100 sayılı HMK'nın 363. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteminin kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına BOZULMASINA, gereğinin yapılması için karar örneğinin ve dosyanın Adalet Bakanlığı'na gönderilmesine, 21.01.2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/kararlar/arabuluculuk-kararlari/tuketici-hakem-heyeti-kararlarina-karsi-acilan-davalarda-dava-sarti-arabuluculuk-aranmaz

https://www.aslanpinar.com/bilgi-bankasi/kararlar/arabuluculuk-kararlari/tuketici-hakem-heyeti-kararlarina-karsi-acilan-davalarda-dava-sarti-arabuluculuk-aranmaz

Diğer Kararlar