• Tarih: 05.11.2020
  • Yazar: İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 43. Hukuk Dairesi

Ticari Satımdan Kaynaklanan İtirazın İptali Davası Arabuluculuk Dava Şartına Tabidir

T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
KIRKÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2020/1571

Karar : 2020/243

Tarih : 05.11.2020

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ: BAKIRKÖY 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

TARİHİ: 23/03/2020

NUMARASI: 2020/218 Esas - 2020/254

DAVA: İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan)

İSTİNAF KARAR TARİHİ: 05.11.2020

Taraflar arasında görülen dava neticesinde ilk derece mahkemesince verilen hükmün davacı vekilince istinaf edilmesi üzerine dosya kapsamı incelenip gereği görüşülüp düşünüldü;

DAVA: Taraflar arasında imzalanan hisse devir sözleşmesiyle, müvekkilinin dava dışı şirketteki hisselerini davalıya devrettiğini ve sözleşme şartlarına göre davalıdan faiz hariç 43.672,22 Tl alacağını olduğunu, gönderilen ihtara rağmen ödenmeyen alacağın tahsili amacıyla yapılan takip dosyasında davalının haksız itirazının iptaline ile takibin devamına alacağın % 20 si oranındaki icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Davalı tarafa tebligat yapılmamıştır.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI: Mahkemece, davanın arabuluculuğa tabi bir dava olduğu ancak davadan önce arabulucuya başvurulduğuna dair hiçbir belge ve delil olmadığından ve HMK 114/2 maddesi yollamasıyla TTK nın 5/A ve HMK 115.maddesi uyarınca dava şartı yokluğu nedeniyle davanın usulden reddine karar verilmiştir. Bu karara karşı, davacı vekilince istinaf yoluna başvurulmuştur.

İSTİNAF SEBEPLERİ: Dava dilekçesinde arabulucuya başvurulduğunun belirtildiğini ve dava açılmadan önce başvuru yapıldığını, bu nedenle davanın reddinin yasaya aykırı olduğunu belirterek ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması talep etmiş ve istinaf dilekçesi ekinde arabuluculuk anlaşamama tutanağının son tutanağının fotokopisi ibraz etmiştir.

GEREKÇE: Dava, İİK 67.maddesine dayalı olarak açılan itirazın iptali davasıdır. 6100 sayılı HMK'nın 114/1 maddesinin birinci fıkrasında, tüm davalar bakımından geçerlilik taşıyan dava şartlarının neler olduğu hususu açıkça hükme bağlanmış, HMK 114/2 maddesinde ise diğer kanunlarda yer alan dava şartlarına ilişkin hükümlerin saklı olduğu belirtilmiştir. 7155 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen ve 01/01/2019 tarihinde yürürlüğe giren 5/A maddesi ile getirilen “Kanunun 4 üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. ....” hükmü uyarınca konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkındaki ticari davalarda dava açmadan önce arabuluculuğa başvurmak zorunlu hale getirilmiştir. Buna göre arabuluculuğa başvurmak dava şartı haline getirilmiş bulunmaktadır. 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nun 18/A-2 maddesinde "Davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması hâlinde mahkemece davacıya, son tutanağın bir haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulması gerektiği, aksi takdirde davanın usulden reddedileceği ihtarını içeren davetiye gönderilir. İhtarın gereği yerine getirilmez ise dava dilekçesi karşı tarafa tebliğe çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verilir. Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması hâlinde herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilir." şeklinde düzenleme yapılmıştır. Arabuluculuğa tabi davalarda dava açılırken, arabulucuya başvurulması ve arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslının veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğinin dava dilekçesine eklenmesi gerekir. Somut olayda, dava para alacağının tahsili amacıyla yapılan itirazın iptali davası olup, davanın arabuluculuk dava şartına tabi olduğu açıktır. Davacı vekili, dava dilekçesinde 2019/93944 dosya numarası ile arabulucuya başvurduğunu, ancak davalının davete icabet etmeyerek toplantıya katılmadığını belirtmiştir. Davacı tarafça, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslı veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneği dava dilekçesine eklenmemiş ise de, dava dilekçesi içeriğinden arabulucuya başvuru yaptığı anlaşılmaktadır. Bu durumda ilk derece mahkemesince davacı tarafa, son tutanağın bir haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulması gerektiği, aksi takdirde davanın usulden reddedileceği ihtarını içeren davetiye gönderilmesi ve sonucuna göre işlem yapılması gerekirken, bu yönde herhangi bir ihtarat yapılmadan yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile HMK 353(1)a-4 m. uyarınca hükmün kaldırılmasına ve davanın yeniden görülmek üzere dosyanın ilk derece mahkemesine iadesine karar verilmesi gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle: 1-Davacı vekilinin istinaf başvurusunun KABULÜNE; Bakırköy 6.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 23/03/2020 Tarih 2020/218 Esas 2020/254 Karar sayılı hükmünün HMK.'nın 353(1)a-4 gereği KALDIRILMASINA; 2-Davanın yeniden görülmek üzere dosyanın kararı veren mahkemeye GÖNDERİLMESİNE" 3-İstinaf yoluna başvuran davacı tarafından yatırılan 54,40-TL peşin istinaf karar harcının istek halinde kendisine iadesine, Dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda HMK 353(1)-a maddesi uyarınca KESİN olmak üzere oy birliği ile karar verildi.05.11.2020

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/kararlar/arabuluculuk-kararlari/ticari-satimdan-kaynaklanan-itirazin-iptali-davasi-arabuluculuk-dava-sartina-tabidir

https://www.aslanpinar.com/bilgi-bankasi/kararlar/arabuluculuk-kararlari/ticari-satimdan-kaynaklanan-itirazin-iptali-davasi-arabuluculuk-dava-sartina-tabidir

Diğer Kararlar