• Tarih: 27.10.2021
  • Yazar: Yargıtay 11. Hukuk Dairesi

Ticari Dava Niteliğindeki Alacak Davalarında Arabuluculuk Dava Şartıdır

T.C.
YARGITAY
ONBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2020/3189
Karar : 2021/4887
Tarih : 08.06.2021

MAHKEMESİ : BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 17. HUKUK DAİRESİ

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 13. Tüketici Mahkemesince verilen 11.03.2019 tarih ve 2019/467 E. - 2019/146 K. sayılı kararın davacı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf isteminin esastan reddine dair İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi'nce verilen 19.09.2019 tarih ve 2019/1804 E. - 2019/1539 K. sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, davacının davalı bankadan kullanmış olduğu kredi kartına haksız olarak yüksek faiz uyguladığını, Rekabet Kurulu tarafından bu durumun tespit edildiğini, bankalara idari para cezası uygulandığını belirterek davacının uğradığı zararın tespiti ile bu meblağın üç katı tutarında tazminatın şimdilik 1.000,00 TL'sinin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

İlk Derece Mahkemesince davalıya dava dilekçesi tebliğ edilmeksizin dosya üzerinden yapılan incelemede, davanın 7155 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen yürürlük tarihi olan 01.01.2019 tarihinden sonra açıldığı, davanın ticari dava niteliğinde alacak davası olduğundan zorunlu arabuluculuk durumunun söz konusu olduğu ve davacının arabuluculuğa başvurmadan doğrudan dava açtığı, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun m.18/A-f.2 maddesi gereğince dava şartı bulunmadığı gerekçesi ile davanın usulden reddine karar verilmiştir.

Karara karşı davacı vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.

Bölge Adliye Mahkemesi’nce yapılan yargılama sonunda, tüketici işlemi niteliğindeki özel hukuk uyuşmazlıklarının aynı zamanda ticari dava niteliğinde olduğu, işlemin tüketici işlemi niteliğini ve buna bağlanan sonuçları ortadan kaldırmadığı, tüketicinin taraf olduğu bankacılık sözleşmelerinden doğan davaların tüketici mahkemesinde görülmesi gerekmekle birlikte TTK'nın 4/f maddesi gereğince ticari dava sayıldığından 6325 sayılı Kanun'un 18/A-2. maddesi gereğince söz konusu davalarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmasının dava şartı olduğu, dosya kapsamındaki yazı, belge ve bilgilere, yasaya uygun gerektirici nedenlere, ilk derece mahkemesi kararının gerekçesinde dayanılan delillerle, delillerin tartışılması sonucu maddi olay ve hukuki değerlendirmede usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığı, incelemenin istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılıp, kamu düzenine herhangi bir aykırılığın da olmadığı, uyuşmazlığı çözmekle görevli olan mahkemenin tüketici mahkemesi olması hususunun davanın "ticari dava" niteliğini değiştirmeyeceği, 6325 sayılı Kanun'un 18/A maddesi gereğince dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulmasının dava şartı olduğu, bu nedenle davacı vekilinin tüm istinaf itirazlarının yerinde görülmediği gerekçesiyle davacı vekilinin istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

Karara karşı davacı vekili tarafından temyiz kanun yoluna başvurulmuştur.

Yapılan yargılama ve saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kuralları gözetildiğinde İlk Derece Mahkemesince verilen kararda bir isabetsizlik olmadığının anlaşılmasına göre yapılan istinaf başvurusunun HMK'nın 353/b-1 maddesi uyarınca Bölge Adliye Mahkemesince esastan reddine ilişkin kararın usul ve yasaya uygun olduğu kanısına varıldığından Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz isteminin reddi ile Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın HMK'nın 370/1. maddesi uyarınca ONANMASINA, HMK'nın 372. maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere dava dosyasının İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 6502 sayılı Yasa'nın 73/2. Maddesi gereğince tüketici mahkemelerinde tüketici tarafından açılan davalar harçtan muaf olduğundan davacıdan alınan temyiz başvuru harcı ve temyiz ilam harcının isteği halinde iadesine, 08/06/2021 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/kararlar/arabuluculuk-kararlari/ticari-dava-niteligindeki-alacak-davalarinda-arabuluculuk-dava-sartidir

https://www.aslanpinar.com/bilgi-bankasi/kararlar/arabuluculuk-kararlari/ticari-dava-niteligindeki-alacak-davalarinda-arabuluculuk-dava-sartidir

Diğer Kararlar