• Tarih: 14.07.2024
  • Yazar: İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi

İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davasında Arabuluculuk Dava Şartı Değildir

T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
ONALTINCI HUKUK DAİRESİ

Esas : 2019/1086

Karar : 2019/1021

Tarih : 09.05.2019

TÜRK MİLLETİ ADINA

İSTİNAF KARARI

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ: BAKIRKÖY 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

TARİHİ: 04/02/2019

NUMARASI: 2019/76 2019/116

DAVANIN KONUSU: Menfi Tespit (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan)

KARAR TARİHİ: 09/05/2019

İstinaf incelemesi için dairemize gönderilen dosyanın ilk incelemesi tamamlanmış olmakla, HMK 353. Maddesi gereğince dosya içeriğine göre duruşma yapılmasına gerek görülmeden dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Dava, kambiyo evrakına dayalı başlatılan takipler nedeniyle borçlu bulunulmadığının tespiti istemine ilişkindir. Mahkemece, 6102 Sayılı TTK'nun 5/A maddesi gereğince arabuluculuğa başvurulmasının dava şartı olduğu, arabulucuya başvurulmadığı gerekçesiyle dava şartı yokluğu nedeniyle davanın usulden reddine karar verilmiş, kararı davalılar vekili istinaf etmiştir. Davalılar vekili istinaf sebebi olarak; davanın alacak veya tazminat davası olmayıp menfi tespit davası olduğunu, bu nedenle davanın usulden reddinin doğru olmadığını bildirmiştir.

GEREKÇE: Dava, İİK'nun 72.maddesi uyarınca icra takibinden sonra açılan menfi tespit davasıdır. 6102 Sayılı Kanunun 5/A maddesi uyarınca konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması dava şartıdır. Somut olayda dava, az önce de belirtildiği üzere menfi tespit davasıdır. Kanun koyucu konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri yönünden dava şartı olarak arabuluculuğu öngörmüştür. Eldeki dava menfi tespit davası olduğundan arabulucuya gidilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Mahkemece, işin esasına girilip yargılamaya devam edilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olduğundan davalılar vekilinin istinaf talebinin kabulüne karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;1-Davalılar vekilinin istinaf talebinin KABULÜNE,2-Bakırköy 6.Asliye Ticaret Mahkemesinin 04/02/2019 tarih, 2019/76 esas, 2019/116 karar sayılı kararının KALDIRILMASINA, 3-Yargılamaya kaldığı yerden devam edilmek üzere dosyanın ilk derece mahkemesine İADESİNE, 4-İstinaf peşin harcının talebi halinde davalılara iadesine, 5-İstinaf aşamasında davalılar tarafından yapılan yargılama gideri olan 121,30 TL istinaf yoluna başvurma harcı ile 27,00 TL posta gideri olmak üzere toplam 148,30 TL'nin davacılardan alınarak davalılara verilmesine, 6-İstinaf incelemesi duruşmalı yapılmadığından vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, Dair, dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda, oy birliğiyle kesin olarak karar verildi.09.05.2019

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/kararlar/arabuluculuk-kararlari/icra-takibinden-sonra-acilan-menfi-tespit-davasinda-arabuluculuk-dava-sarti-degildir-2

https://www.aslanpinar.com/bilgi-bankasi/kararlar/arabuluculuk-kararlari/icra-takibinden-sonra-acilan-menfi-tespit-davasinda-arabuluculuk-dava-sarti-degildir-2

Diğer Kararlar