• Tarih: 27.10.2021
  • Yazar: Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

İcra Edilebilirlik Şerhinin Verilmesi Çekişmesiz Yargı İşidir

T.C.
YARGITAY
DOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ

Esas : 2021/7617
Karar : 2021/11671
Tarih : 14.09.2021

MAHKEMESİ: Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen karar, duruşmalı olarak süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmiş ise de; işin mahiyeti itibariyle duruşma isteminin reddine, incelemenin dosya üzerinden yapılmasına karar verilmiş olmakla; dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Dosya kapsamının birlikte değerlendirilmesiyle yapılan inceleme sonucunda; uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kurallarına göre ve özellikle dava konusu uyuşmazlığın “Arabuluculuk Tutanağına İcra Edilebilirlik Şerhi Verilmesi” istemine ilişkin olup, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 18. maddesinin 3 fıkrası gereğince bu kabilden uyuşmazlıkların “Çekişmesiz Yargı İşi” olduğu belirtilmiş olup, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 362. maddesinin 1. fıkrasının (ç) alt bendi gereğince çekişmesiz yargı işlerinde verilen kararlar hakkındaki Bölge Adliye Mahkemesi kararlarına karşı temyiz kanun yoluna başvurulamayacağı düzenlendiğinden Bölge Adliye Mahkemesinin davalının temyiz istemin reddine yönelik 03.05.2021 TARİHLİ EK KARARIN ONANMASINA, 14.09.2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/kararlar/arabuluculuk-kararlari/icra-edilebilirlik-serhinin-verilmesi-cekismesiz-yargi-isidir

https://www.aslanpinar.com/bilgi-bankasi/kararlar/arabuluculuk-kararlari/icra-edilebilirlik-serhinin-verilmesi-cekismesiz-yargi-isidir

Diğer Kararlar