• Tarih: 09.09.2019
  • Yazar: İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi

Arabuluculuk Son Tutanağının Mahkemeye Sunulması İçin Gerekli İhtarat Yapılmadan Usulden Red Verilemez

T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
ONİKİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2019/1376

Karar : 2019/1059

Tarih : 09.09.2019

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ: İSTANBUL 18. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

TARİHİ : 13/05/2019

NUMARASI : 2019/260 E.-2019/447 K.

DAVA : İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan)

KARAR TARİHİ: 09/09/2019

Arabuluculuk dava şartı yokluğundan davanın usulden reddine ilişkin hükmün davacı vekilince istinaf edilmesi üzerine düzenlenen rapor ve dosya kapsamı incelenip gereği görüşülüp düşünüldü;

DAVA: Davacı vekili, müvekkili şirketin distribütörlüğünü yaptığı ‘’...’’ markasının uluslararası ün kazanmış markalar arasında olan Türkiye'de yaklaşık 40’a yakın lokasyonda özellikle yoğun ilgi gören AVM’lerde mağazası bulunan cilt, saç, vücut bakımı ve ev ürünleri gibi ürünlerle Türkiye pazarında bulunan bir marka olduğunu, müvekkili şirket ile davalı arasında ‘’...’’ markası kapsamında davalı Baycık'ın Seyhan/Adana adresindeki faaliyetleri için Franchise Sözleşmeleri akdedildiğini, taraflar arasında akdedilen sözleşme dahilinde var olan ticari ilişki kapsamında davalı Baycık'ın müvekkil şirkete cari hesap borcu oluştuğunu ancak, davalı Baycık tarafından iş bu bedelin tüm taleplere rağmen müvekkiline ödenmediğini, müvekkil şirketçe İstanbul.... İcra Müdürlüğü'nün ... Esas sayılı dosyası dahilinde icrai işleme geçildiğini ancak davalı vekilince itiraz edilmek suretiyle icra takibinin durdurulduğunu belirterek, davalı şirketin günbegün ilgili borcu yükseltmesi ve müvekkili şirketin tüm iyi niyetine rağmen herhangi bir ödeme yapmaması, iş bu ödeme zorunluluğuna rağmen kötü niyetli şekilde bir kıta emtiaları ilgili işletmeden çıkarması ya da satması neticeden haksız menfaat elde etmesi neticesinde dava değeri kapsamında ihtiyati haciz mahiyetinde ihtiyati tedbir kararı verilmesine, icra dosyasına davalı yanca yapılan kötü niyetli itirazın iptaline, takibin devamına, alacağın %20'sinden aşağı olmamak kaydıyla icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI: Mahkemece, davanın cari hesap alacağına dayalı alacağın tahsili amacı ile başlatılan takibe yapılan itirazın iptali davası olduğu, tarafların tacir olduğu ve ticari işletmesi ile ilgili olduğu bu sebeple TTK'da düzenlenen ticari dava niteliğinde olduğu, ticari davalarda konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulmuş olması dava şartı olarak kabul edilmiş olup tarafların arabulucuya başvurmadığı gerekçesiyle, 5102 Sayılı Türk Ticaret Kanun'un 51A-1 maddesi ve 6325 sayılı kanunun 18/A maddesi gereğince, dava şartı noksanlığından davanın usulden reddine karar verilmiştir.

İSTİNAF SEBEPLERİ: Davacı vekili; arabuluculuk faaliyetine gidildiği ve ilgili arabuluculuk dosyasının Arabuluculuk Daire Başkanlığı'nın 2019/18588 Nolu dosya olduğunu, arabuluculuk evrakını sunması için bir haftalık süre verilmediğini, bu evrak olmaksızın red kararı veren mahkemenin bir inceleme ile arabuluculuk faaliyetine gidildiğini görecek olan mahkemenin en az 1 yıl usule aykırı bir karar ile dosyalarını ertelediğini belirterek, kararın bozulmasına karar verilmesini talep etmiştir.

GEREKÇE: 7155 sayılı kanun ile 6102 sayılı TTK’na eklenen ve 01/01/2019 tarihinde yürürlüğe giren 5/A maddesi ile "Kanunun 4 üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. ....” hükmü uyarınca konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkındaki ticari davalarda dava açmadan önce arabuluculuğa başvurmak dava şartı haline getirilmiştir. 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nun 18/A-2 maddesindeki "Davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde mahkemece davacıya, son tutanağın bir haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulması gerektiği, aksi takdirde davanın usulden reddedileceği ihtarını içeren davetiye gönderilir. İhtarın gereği yerine getirilmez ise dava dilekçesi karşı tarafa tebliğe çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verilir. Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması halinde herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilir. " hükmü gereğince arabuluculuğa tabi davalarda dava açılırken, arabulucuya başvurulması ve arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslının veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğinin dava dilekçesine eklenmesi gerekir. Somut olayda, davacı vekilince dava dilekçesi ekinde arabuluculuk son tutanağı aslı sunulmamış ise de, arabulucuya başvurmadan doğrudan dava açıldığının dava dilekçesinden de anlaşılamadığı görülmekle; mahkemece 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nun 18/A-2 maddesi gereğince tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini bir haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulması gerektiği, aksi takdirde davanın usulden reddedileceği ihtarını içeren bir davetiye tebliğ edilmediği anlaşılmaktadır. Davacı vekilince istinaf dilekçesi ekinde Arabuluculuk Daire Başkanlığı'nın 2019/18588 No'lu dosyasının hukuki delil olarak bildirildiği görülüp, anılan madde gereği işlem yapılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, gerekli ihtarat yapılmadan davanın usulden reddine karar verilmesi doğru görülmemiş kararın kaldırılarak davanın yeniden görülmek üzere dosyanın mahkemesine iadesine karar verilmiştir

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle: Davacı vekilinin istinaf başvurusunun KABULÜNE; İstanbul 18. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 13/05/2019 Tarih, 2019/260 Esas-2019/447 Karar sayılı hükmünün HMK.'nın 353(1)a-4 gereği KALDIRILMASINA; "Davanın yeniden görülmek üzere dosyanın kararı veren mahkemeye GÖNDERİLMESİNE" İstinaf yoluna başvuran davacı tarafından yatırılan 44,40- TL peşin istinaf karar harcının kendisine iadesine, Dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda HMK.'nın 353(1)-a maddesi uyarınca kesin olmak üzere, oy birliği ile karar verildi. 09/09/2019

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/kararlar/arabuluculuk-kararlari/arabuluculuk-son-tutanaginin-mahkemeye-sunulmasi-icin-gerekli-ihtarat-yapilmadan-usulden-red-verilemez

https://www.aslanpinar.com/bilgi-bankasi/kararlar/arabuluculuk-kararlari/arabuluculuk-son-tutanaginin-mahkemeye-sunulmasi-icin-gerekli-ihtarat-yapilmadan-usulden-red-verilemez

Diğer Kararlar