• Tarih: 17.06.2021
  • Yazar: Yargıtay 8. Hukuk Dairesi

Bakiye Ömrün Belirlenmesinde PMF Tablosunun Değil, TRH 2010 Yaşam Tablosu Esas Alınarak Hesaplama Yapılması Gerekmektedir.

T.C.
YARGITAY
SEKİZİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2016/20268
Karar : 2019/1114
Tarih : 07.02.2019

MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi

DAVA TÜRÜ : Mal Rejiminin Tasfiyesinden Kaynaklanan Alacak

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş olup hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.

KARAR

Davacı ... vekili, evlilik birliği içinde davalı adına edinilen otomobil ve taşınmaz ile emeklilik nedeniyle davalıya ... ve bbbb'tan ayrı ayrı yapılan ödemelere ilişkin olarak fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere taşınmaz için 40.000,00 TL, araç için 5.000,00 TL, ...'den ödenen emekli ikramiyesi için 3.000,00 TL, OYAK'tan yapılan ödeme nedeniyle de 2.000,00 TL alacağın davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Davalı ... vekili, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece taşınmaz yönünden 5.600,00 TL, araç nedeniyle 5.000,00 TL , emekli ikramiyesi nedeniyle 2.393,25 TL, Oyak rezervi nedeniyle 2.000,00 TL alacağın davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmesi üzerine; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya muhtevasına, dava evrakı ile yargılama tutanakları münderecatına, mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verildiğine ve takdirde bir isabetsizlik bulunmadığına göre, davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Davacı vekilinin ...'den davalının aldığı emeklilik ikramiyesine yönelen diğer temyiz itirazlarına gelince;

Eşler, 07.07.1988 tarihinde evlenmiş, 02.08.2011 tarihinde açılan boşanma davasının kabulüne ilişkin hükmün 26.01.2013 tarihinde kesinleşmesiyle boşanmışlardır. Mal rejimi boşanma davasının açıldığı tarih itibarıyla sona ermiştir (TMK mad.225/son). Sözleşmeyle başka mal rejiminin seçildiği ileri sürülmediğinden evlilik tarihinden 4721 Sayılı TMK'nin yürürlüğe girdiği 01.01.2002 tarihine kadar mal ayrılığı (743 Sayılı TKM mad.170), bu tarihten mal rejiminin sona erdiği tarihe kadar ise, edinilmiş mallara katılma rejimi geçerlidir (4722 Sayılı Yasa mad.10, TMK mad.202). Tasfiyeye konu ...'dan alınan emekli ikramiyesi ile OYAK'tan alınan emeklilik yardımı davalının 16.10.2008 tarihinde emekliye ayrılması üzerine tahakkuk etmiş, emekli ikramiyesi davalıya ödenmiş, OYAK emeklilik yardımı ise davalının isteği üzerine kurumun emekli maaş sistemine katılmıştır. Mal rejiminin tasfiyesinde eşlerin bağlı bulunduğu rejime ilişkin hükümler uygulanır (TMK mad.179).

TMK'nin 219. maddesinde sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemelerin edinilmiş mallar kapsamında değerlendirileceği açıklanmış ise de; sosyal güvenlik ve sosyal yardım kurumlarının ödemeleri mal rejimi devam ederken toptan yapılmış ise aynı Kanunun 228/son maddesindeki “...toptan ödeme veya tazminat yerine ilgili sosyal güvenlik ve sosyal yardım kurumunca uygulanan usule göre ömür boyunca irat bağlanmış olsaydı, mal rejiminin sona erdiği tarihte bundan sonraki döneme ait iradın peşin sermayaye çevrilmiş değeri ne olacak idiyse, tasfiyede o miktarda kişisel mal olarak hesaba katılır” şeklindeki düzenleme de göz önüne alınarak yapılan toplu ödemenin edinilmiş mal ve kişisel mal kısımlarının ayrı ayrı hesaplanması, hesaplama yapılırken mal rejiminin sona erdiği tarihten sonraki döneme ait iradın peşin sermayeye çevrilmiş değerinin belirlenmesi ve bu miktarın kişisel mal olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; hükme esas alınan 18.03.2016 tarihli hesap bilirkişi raporunda, ... tarafından ödenen emekli ikramiyesi ile ....tan ödenen emeklilik yardımı için bunların farklı alacak kalemleri olduğu gözetilmeden hesaplama yapıldığı, ayrıca emekli ikramiyesine ilişkin hesaplama yapılırken mal rejiminin sona erdiği tarihten sonraki döneme ait iradın peşin sermayeye çevrilmiş değerinin belirlendiği hesapta boşanma dava tarihinde emekli ikramiyesi alınmış gibi hareket edilerek yüzdelik iskonta oranının tatbik edildiği, bakiye ömrün belirlenmesinde PMF tablosunun esas alındığı görülmektedir. Ne var ki, Yargıtay uygulamalarında da kabul edilen ve ülkemize özgü güncel verileri içeren TRH 2010 yaşam tablosu esas alınarak hesaplama yapılması gerekmektedir.

Bu halde, Mahkemece yapılacak iş, yukarıda açıklanan Dairemiz'in ilke ve uygulamalarına göre,öncelikle davalının ...'den aldığı emekli ikramiyesi ile OYAK'tan aldığı emeklilik yardımına ilişkin taleplerin farklı alacak kalemleri olduğunun gözetilmesi, ...'dan alınan emeklilik ikramiyesinin mal rejiminin devamı sırasında davalıya toplu olarak ödendiği hususu dikkate alınarak, emekli ikramiyesinin ne kadarlık kısmının kişisel mal ve ne kadarlık kısmının edinilmiş mal sayılması gerektiğinin belirlenmesi, bu belirlemede yukarıda açıklandığı üzere .... yaşam tablosunun gözetilmesi, bu konuda uzman bilirkişi veya bilirkişilerden tarafların ve Yargıtay'ın denetimine açık gerekçeli rapor alınması, ondan sonra tüm deliller birlikte değerlendirilerek, talep miktarı ve tarafların kazanılmış hakları da gözetilerek ...'den alınan emekli ikramiyesi ve ... yardımı ile ilgili karar verilmesi olmalıdır. Açıklanan biçimde araştırma ve inceleme yapılmadan, Dairenin ilke ve uygulamaları gözardı edilerek, hatalı hesaplama ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Davacı vekilinin temyiz itirazlarının yukarıda (2) nolu bentte yazılı nedenlerle kabulüyle hükmün 6100 sayılı HMK'nin Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK'un 428. maddesi uyarınca ...'dan alınan emekli ikramiyesine yönelik olarak BOZULMASINA, davacı vekilinin diğer temyiz itirazlarının (1) nolu bentte yazılı nedenlerle reddine, taraflarca HUMK'un 440/I maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine 07.02.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/kararlar/aile-ve-miras-hukuku/bakiye-omrun-belirlenmesinde-pmf-tablosunun-degil-trh-2010-yasam-tablosu-esas-alinarak-hesaplama-yapilmasi-gerekmektedir

https://www.aslanpinar.com/bilgi-bankasi/kararlar/aile-ve-miras-hukuku/bakiye-omrun-belirlenmesinde-pmf-tablosunun-degil-trh-2010-yasam-tablosu-esas-alinarak-hesaplama-yapilmasi-gerekmektedir

Diğer Kararlar