• Tarih: 30.01.2023
  • Yazar: Av. Arb. Dr. Y. Burak ASLANPINAR & Stj. Öğr. Faik Mert KARAKEÇİLİ

Yeni Yapılandırma Kanunu ile trafik cezalarına af mı geldi ?

MADDE 15- 3/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 26- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanun kapsamında sürücülere uygulanan trafik idari para cezalarına istinaden verilen ve aktif durumda olan ceza puanları pasif duruma getirilerek ceza puanı hesaplamasında dikkate alınmaz.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 47 nci maddenin üçüncü fıkrası, 51 inci maddenin üçüncü fıkrası ve 118 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamında geçici olarak geri alınan ve ilgilisine teslim edilmemiş olan sürücü belgelerinin geçici geri almaları pasif duruma getirilir ve aynı madde de belirtilen süre ve şartlar aranmaksızın ilgilinin müracaatı üzerine iade edilir ve daha sonraki geri alma işlemi hesaplamalarında dikkate alınmaz.

Pasif duruma getirilen geçici geri alma süreleri ve ceza puanları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki tüm adli ve idari işler bakımından ilgilisine herhangi bir hak veya istisna sağlamaz ve uygulanmış olan trafik idari para cezalarını ortadan kaldırmaz.”

 

  • Düzenleme ile trafik cezalarına af mı geldi ?

 

Kanuna eklenen geçici madde ile kişilerin sahip olduğu ceza puanları açısından af gibi değerlendirilebilecek düzenleme getirilmiştir. Bu ceza puanları sicilde varlığına devam ediyor olsa da yaptırım uygulanabilmesi açısından hukuki olarak göz önünde tutulmayacağı belirtilmiştir.

Sürücü belgesine belirtilen sebeplerle el koyulan kişilerin ehliyetlerinin iadesi müracaat üzerine sağlanacaktır.

 

  • Tüm trafik cezalarına ilişkin mi uygulanacak ?

  • Trafik zabıtası veya diğer yetkililerin dur işaretlerine, ışıklı trafik işaretlerinden kırmızı renkli olanına ve sesli işaretlere uymayan sürücüler 235 Türk lirası, bu maddede yazılı diğer trafik işaretlerine ve kurallarına uymayan sürücüler, 108 Türk lirası para cezası ile cezalandırılırlar.
  • Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlalin işlen- diği tarihten geriye doğru bir yıl içerisinde bu kuralı beş defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri bir yıl süre ile geri alınır. Süresi sonunda psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilerek sürücü belgesi almasına mâni hâli olmadığı anlaşılanlara bu Kanun kapsamında verilen trafik idari para cezalarının tahsil edilmiş olması şartıyla belgeleri iade edilir.
  • Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde toplam 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri 2 ay süre ile geri alınır ve eğitime tabi tutulurlar.
  • Aynı yıl içinde ikinci defa 100 puanı dolduran sürücülerin sürücü belgeleri 4 ay süre ile geri alınarak psiko-teknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar. Muayene sonucunda sürücülük yapmasına engel hali bulunmayanla- rın belgeleri, süresi sonunda iade edilir.
  • Yukarıda sayılmış olan hallerin varlığı halinde uygulanacaktır. Yani tahdidi olarak sayılan durumlar için geçerli olmuş olup tüm cezalar için uygulama alanı bulamayacaktır.

  • Yapılan değişiklik ödenmiş cezaların iadesini sağlayacak mı ?

İlgili eklenen geçici madde hükmü herhangi bir iade sağlamayacak yani kanun geriye yürümeyecek olup ödenilen cezalar ödenmiş olarak devam edecek. Ceza ödeyen kişilerin iade için herhangi bir hak iddiası da olamayacaktır.

https://www.aslanpinar.combilgi-bankasi/guncel/yeni-yapilandirma-kanunu-ile-trafik-cezalarina-af-mi-geldi
Diğer Makaleler